งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 จัดทำโดย หมู่เรียน 48/110/1 นางสาวกิติยา พ่วงจินดารหัส 484110103 นางสาวเจียมนภา ตนสาลีรหัส 484110105 นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัยรหัส 484110123 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 จัดทำโดย หมู่เรียน 48/110/1 นางสาวกิติยา พ่วงจินดารหัส 484110103 นางสาวเจียมนภา ตนสาลีรหัส 484110105 นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัยรหัส 484110123 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 จัดทำโดย หมู่เรียน 48/110/1 นางสาวกิติยา พ่วงจินดารหัส 484110103 นางสาวเจียมนภา ตนสาลีรหัส 484110105 นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัยรหัส 484110123 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สันติภาพศึกษา (sost 203)

3 3 เสนอ ดร. มนตรีวิวาห์สุข

4 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็น มาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จสำหรับบรรดาประชา การและประชาติทั้งหลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่า เอกชนทุกคนและองค์การสังคมทุกองค์การ โดยการ รำลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนื่องนิจ จะบากบั่นพยายามด้วย การสอนและศึกษา ในอันที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิและ อิสรภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในและ ระหว่างประเทศ ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและ อิสรภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในและ ระหว่างประเทศ ในอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือและ การปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผลจริงจัง ทั้งใน บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเองและใน บรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจของรัฐนั้น ๆ

5 5 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ ข้อ 1 มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี อิสรภาพ และเสมอ ภาคกัน ข้อ 2 สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา และอื่นๆ ข้อ 3 1, 4 2, 5 3 สิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ ข้อ 6 สิทธิ์ที่จะเป็นบุคคลตามกฎหมาย ข้อ 7 สิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเสมอภาคกัน ข้อ 8 สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาทางศาลจาก การถูกละเมิดสิทธิ ข้อ 9 ความเป็นอิสระจากการถูกจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 1. เสรีภาพในการดำรงชีวิต 2. บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็นทาสมิได้ในทุกรูปแบบ 3. บุคคลใดๆ จะถูกทรมานไม่ได้

6 6 ข้อ 11 สิทธิในคดีอาญาที่จะได้รับการ สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ ได้ว่าเป็นผู้กระทำผิดจริง ข้อ 12 สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็น ส่วนตัว เช่น ครอบครัว เคหะสถาน เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อ 13 สิทธิในการเดินทางย้ายที่อยู่และออก นอกประเทศ ข้อ 14 สิทธิในการลี้ภัยในประเทศอื่น ข้อ 15 สิทธิในการถือสัญชาติ ข้อ 16 สิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนา ข้อ 17 สิทธิในการถือครองทรัพย์สินตนเอง ข้อ 18 4, 19 5, 20 6 เสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น การแสดงออก การรับ หรือการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 4. อิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนา 5. อิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก 6. สิทธิในอิสรภาพแห่งการร่วมประชุมและการตั้งสมาคม

7 7 ข้อ 21 7, 22 8 สิทธิที่จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน และสิทธิในทางมั่นคงของสังคม ข้อ 23 9, 24 10 สิทธิในหน้าที่การงาน ค่าตอบแทน เวลา การทำงาน ข้อ 25 11, 26 12, 27 13, 28 14, 29 15, สิทธิการมีความ เสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย ข้อ 30 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกำหนด ไว้ ณ ที่นี้มิได้มุ่งต่อการทำลายสิทธิและอิสรภาพ 7. สิทธิที่เข้าถึงบริการสาธารณะและมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาล 8. สิทธิในการบรรลุถึงซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม 9. สิทธิในการเลือกงานโดยอิสระและค่าจ้างในเงื่อนไขอันยุติธรรม 10. สิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง 11. สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 12. สิทธิในศึกษา 13. สิทธิที่เข้าร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระและคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมและทางวัตถุ 14. สิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ 15. สิทธิและอิสรภาพแห่งตนด้วยการพัฒนาต่อบุคลิกภาพ

8 8 สรุป ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนนั้นเป็นสิทธิที่ มนุษย์ทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งผู้ใดล่วงละเมิดมิได้ หากล่วงละเมิดหรือไม่กระทำตาม ก็ต้องได้รับการ ลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษย์ชนจึงเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตความเป็นอิสระ ของมนุษย์ด้วยมาตรฐานเดียวกันที่จะใช้บังคับแก่บุคคล ทุกคนในสังคม ซึ่งเป็นในรูปแบบของระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่จะช่วยกำหนดวิถีทางการปฏิบัติ ตนในชีวิตประจำวันของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

9 9


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 จัดทำโดย หมู่เรียน 48/110/1 นางสาวกิติยา พ่วงจินดารหัส 484110103 นางสาวเจียมนภา ตนสาลีรหัส 484110105 นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัยรหัส 484110123 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google