งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อภิปรายความหมายและ ความสำคัญของการอภิปรายเป็น คณะได้  ระบุขั้นตอนของการอภิปรายเป็น คณะได้  ดำเนินการสอนแบบอภิปรายเป็น คณะได้  นำเอาวิธีการสอนแบบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อภิปรายความหมายและ ความสำคัญของการอภิปรายเป็น คณะได้  ระบุขั้นตอนของการอภิปรายเป็น คณะได้  ดำเนินการสอนแบบอภิปรายเป็น คณะได้  นำเอาวิธีการสอนแบบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  อภิปรายความหมายและ ความสำคัญของการอภิปรายเป็น คณะได้  ระบุขั้นตอนของการอภิปรายเป็น คณะได้  ดำเนินการสอนแบบอภิปรายเป็น คณะได้  นำเอาวิธีการสอนแบบการ อภิปรายเป็นคณะไปใช้ในการ ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ

3  การอภิปรายโดยกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายเดียวกัน (A Panel Presentation)  การอภิปรายโดยกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิถามและโต้ตอบกัน (A Panel Discussion)  การอภิปรายโดยกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ( ผู้ฟัง ) ร่วมซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วย ( A Panel Forum)

4 A AA A แผนภูมิแสดงลักษณะการอภิปราย โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (A Panel Presentation) P = ผู้ทรงคุณวุฒิ C = ประธาน A = ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม AAAA P P C

5 แผนภูมิแสดงลักษณะการอภิปราย โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิถามและ โต้ตอบกัน (A Panel Discussion) A A AA P PC

6 แผนภูมิแสดงลักษณะการอภิปราย โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ( A Panel Forum ) A A AA P PC

7 ข้อดีและ ข้อจำกัด  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน  วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มผู้เข้า รับการฝึกอบรมจำนวนมาก ๆ ได้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน  วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มผู้เข้า รับการฝึกอบรมจำนวนมาก ๆ ได้

8 ข้อควรคำนึงข้อควรคำนึง  ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการ คัดเลือกมาอย่างดีที่จะพูดใน หัวข้อเดียวกับที่กำหนดให้  ประธานหรือพิธีกร จะต้อง เตรียมการและขั้นตอน ตลอดจนแบ่งเวลาสำหรับผู้ อภิปรายแต่ละคนตามความ เหมาะสม  ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการ คัดเลือกมาอย่างดีที่จะพูดใน หัวข้อเดียวกับที่กำหนดให้  ประธานหรือพิธีกร จะต้อง เตรียมการและขั้นตอน ตลอดจนแบ่งเวลาสำหรับผู้ อภิปรายแต่ละคนตามความ เหมาะสม

9

10

11 ผู้ทรงคุณวุฒิ กีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ กีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ วิรัช ภควัตมนตรี วิรัช ภควัตมนตรี เทอดชาติ ชัยพงษ์ เทอดชาติ ชัยพงษ์ แสงเพชร สุดเพาะ แสงเพชร สุดเพาะ อุดม บุตตะ อุดม บุตตะ


ดาวน์โหลด ppt  อภิปรายความหมายและ ความสำคัญของการอภิปรายเป็น คณะได้  ระบุขั้นตอนของการอภิปรายเป็น คณะได้  ดำเนินการสอนแบบอภิปรายเป็น คณะได้  นำเอาวิธีการสอนแบบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google