งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
การอภิปรายเป็นคณะ นายฉัตรชัย ประภัศร L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 อภิปรายความหมายและความสำคัญของการอภิปรายเป็นคณะได้
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ อภิปรายความหมายและความสำคัญของการอภิปรายเป็นคณะได้ ระบุขั้นตอนของการอภิปรายเป็นคณะได้ ดำเนินการสอนแบบอภิปรายเป็นคณะได้ นำเอาวิธีการสอนแบบการอภิปรายเป็นคณะไปใช้ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้

3 การอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายเดียวกัน (A Panel Presentation)
วิธีการ การอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายเดียวกัน (A Panel Presentation) การอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิถามและโต้ตอบกัน (A Panel Discussion) การอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ฟัง) ร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็นด้วย ( A Panel Forum)

4 แผนภูมิแสดงลักษณะการอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
(A Panel Presentation) P C P A A A A A A A A P = ผู้ทรงคุณวุฒิ C = ประธาน A = ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 แผนภูมิแสดงลักษณะการอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิถามและโต้ตอบกัน
(A Panel Discussion) P C P A A A A

6 แผนภูมิแสดงลักษณะการอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(A Panel Forum) P C P A A A A

7 ข้อดีและข้อจำกัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก ๆ ได้

8 ข้อควรคำนึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีที่จะพูดในหัวข้อเดียวกับที่กำหนดให้ ประธานหรือพิธีกร จะต้องเตรียมการและขั้นตอน ตลอดจนแบ่งเวลาสำหรับผู้อภิปรายแต่ละคนตามความเหมาะสม

9 สวัสดี

10 ขอเชิญรับฟังการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง" ๑๐๐ ปีลูกเสือไทยเราจะทำอะไรกันบ้าง?" วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมณ ศูนย์พัฒนาบุตลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

11 ผู้ทรงคุณวุฒิ กีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ วิรัช ภควัตมนตรี เทอดชาติ ชัยพงษ์
กีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ วิรัช ภควัตมนตรี เทอดชาติ ชัยพงษ์ แสงเพชร สุดเพาะ อุดม บุตตะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google