งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานยาเสพติด 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีการจับกุมรวม 33,064 คดี ผู้ต้องหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานยาเสพติด 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีการจับกุมรวม 33,064 คดี ผู้ต้องหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานยาเสพติด 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีการจับกุมรวม 33,064 คดี ผู้ต้องหา 36,930 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ห้วงตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ที่มีการจับกุมรวม 31,968 คดี ผู้ต้องหา 35,614 คน ( เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43) สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีการจับกุมรวม 33,064 คดี ผู้ต้องหา 36,930 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ห้วงตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ที่มีการจับกุมรวม 31,968 คดี ผู้ต้องหา 35,614 คน ( เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43)

3 งานยาเสพติด 3 ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ ระบาด ห้วง ต. ค. 55– ก. ย.56 ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ ระบาด ห้วง ต. ค. 56– ก. ย.57 สถิติการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามชนิดยาเสพติด ระหว่างห้วง ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 และห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 พบว่า ยาอี สารระเหย พืชกระท่อม เฮโรอีน ยาแก้ไอและกัญชา สด มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ส่วนยาบ้า ไอซ์ คีตา มีน อัลปราโซแลมและกัญชาแห้ง มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาด ลดลง

4 งานยาเสพติด 4 สถานการณ์ด้านการบำบัดรักษา จังหวัดพัทลุง

5 งานยาเสพติด 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง กลุ่มผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาของจังหวัดพัทลุง มากกว่าร้อย ละ 50 ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งมีช่วงอายุ ระหว่าง 15-24 ปี และส่วนใหญ่จะเข้ารับการบำบัดรักษายาบ้าและ กัญชาแห้ง ซึ่งเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากในจังหวัด ข้อมูลการ บำบัดรักษา จ. พัทลุง ห้วง ตค.56.- กย. 57

6 งานยาเสพติด 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ชนิดยาเสพติด 5 อันดับแรกที่แพร่ระบาดสูง ในจังหวัดพัทลุง ในห้วงเดือน ต. ค.56- กย. 57 1. ยาบ้า เมืองพัทลุง ควนขนุน ปากพะยูน 2. พืช กระท่อม ควนขนุน เมือง พัทลุง ตะโหมด 3. กัญชา แห้ง เมืองพัทลุง ควนขนุน ป่าบอน 4. ไอซ์ เมืองพัทลุง ปากพะยูน ควนขนุน 5. กัญชา สด ควนขนุน เมือง พัทลุง ศรีนครินทร์

7 งานยาเสพติด 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ปี ๒๕๕๕ อบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด อบรม MATRIX PROGRAM ใน จนท. รพ. สต. ทุกแห่ง ปี ๒๕๕๖ อบรมการจำแนกคัดกรองผู้ป่วยยา เสพติดในทีมศูนย์จำแนกคัดกรองระดับ อำเภอ อบรม BI/ BA ให้ จนท. รพ. สต. ทุก แห่ง อบรม basic counselling ให้ จนท. รพ. สต. ทุกแห่ง อบรมการติดตามผู้ป่วยโดยใช้ กระบวนการกลุ่มปัญญาสังคมให้กับ ทีมสหวิชาชีพระดับอำเภอ

8 งานยาเสพติด 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ปี ๒๕๕๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา และ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ พบยส. การอบรม เรื่องการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ใช้ สุรา และโรคพิษสุราเรื้อรัง หลักสูตร ๒ วัน การอบรม การเขียนงานวิชาการ / วิจัย โดย การถอดบทเรียนจากพื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ( บสต.) โรงพยาบาลรับ HA ๑๐ แห่ง ( ร้อยละ ๑๐๐ ) (ACC. 3 แห่ง ReAcc. 7 แห่ง ) รพ. ศรี นครินทร์กำลังเสนอขอจัดตั้งสถานบำบัด

9 งานยาเสพติด 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปี ๒๕๕๘ อบรมหลักสูตร BI/ BA หลักสูตร ๒ วัน ให้เจ้าหน้าที่ ระดับรพ. สต. ทุกแห่ง เมื่อ วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ การอบรมหลักสูตร “ วิทยากร กระบวนการ ” ให้ทีมงานระดับอำเภอทุก แห่ง เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘

10 รูปแบบการส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา ของจังหวัดพัทลุง การค้นหาผู้เสพ / ผู้ติด การจำแนก คัดกรอง กลุ่มผู้ใช้เป็นครั้งคราวกลุ่มผู้เสพกลุ่มผู้ติดกลุ่มติดรุนแรง ทำ BI/BA โดย จนท. รพ. สต. ค่ายบำบัด รพท./ รพช. รพ. เฉพาะทาง การติดตาม ๔ - ๗ ครั้ง ศูนย์จำแนก คัดกรอง ศูนย์ติดตามฯ

11 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ผลการดำเนินงานยา เสพติด


ดาวน์โหลด ppt งานยาเสพติด 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีการจับกุมรวม 33,064 คดี ผู้ต้องหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google