งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานยาเสพติด

2 งานยาเสพติด สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีการจับกุมรวม 33,064 คดี ผู้ต้องหา 36,930 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากห้วงตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ที่มีการจับกุมรวม 31,968 คดี ผู้ต้องหา 35,614 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

3 งานยาเสพติด ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาด ห้วง ต.ค. 55– ก.ย.56 ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาด ห้วง ต.ค. 56– ก.ย.57 สถิติการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามชนิดยาเสพติด ระหว่างห้วงตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 และห้วงตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 พบว่า ยาอี สารระเหย พืชกระท่อม เฮโรอีน ยาแก้ไอและกัญชาสด มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ส่วนยาบ้า ไอซ์ คีตามีน อัลปราโซแลมและกัญชาแห้ง มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดลดลง

4 งานยาเสพติด สถานการณ์ด้านการบำบัดรักษาจังหวัดพัทลุง

5 ข้อมูลการบำบัดรักษา จ.พัทลุง ห้วง ตค.56.-กย. 57
งานยาเสพติด ข้อมูลการบำบัดรักษา จ.พัทลุง ห้วง ตค.56.-กย. 57 กลุ่มผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาของจังหวัดพัทลุง มากกว่าร้อยละ 50 ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งมีช่วงอายุ ระหว่าง ปี และส่วนใหญ่จะเข้ารับการบำบัดรักษายาบ้าและกัญชาแห้ง ซึ่งเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากในจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6 งานยาเสพติด ชนิดยาเสพติด 5 อันดับแรกที่แพร่ระบาดสูงในจังหวัดพัทลุง ในห้วงเดือน ต.ค.56-กย. 57 1. ยาบ้า เมืองพัทลุง ควนขนุน ปากพะยูน 4. ไอซ์ เมืองพัทลุง ปากพะยูน ควนขนุน 2. พืชกระท่อม ควนขนุน เมืองพัทลุง ตะโหมด 5. กัญชาสด ควนขนุน เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ 3. กัญชาแห้ง เมืองพัทลุง ควนขนุน ป่าบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

7 งานยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ อบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด
อบรม MATRIX PROGRAM ใน จนท. รพ.สต.ทุกแห่ง ปี ๒๕๕๖ อบรมการจำแนกคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในทีมศูนย์จำแนกคัดกรองระดับอำเภอ อบรม BI/ BA ให้ จนท. รพ.สต.ทุกแห่ง อบรม basic counselling ให้ จนท. รพ.สต.ทุกแห่ง อบรมการติดตามผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการกลุ่มปัญญาสังคมให้กับทีมสหวิชาชีพระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

8 งานยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา และประเมินตนเองตามเกณฑ์ พบยส. การอบรม เรื่องการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ใช้สุรา และโรคพิษสุราเรื้อรัง หลักสูตร ๒ วัน การอบรม การเขียนงานวิชาการ/ วิจัย โดยการถอดบทเรียนจากพื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) โรงพยาบาลรับ HA ๑๐ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐) (ACC. 3 แห่ง ReAcc. 7 แห่ง) รพ.ศรีนครินทร์กำลังเสนอขอจัดตั้งสถานบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

9 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปี ๒๕๕๘
งานยาเสพติด กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปี ๒๕๕๘ อบรมหลักสูตร BI/ BA หลักสูตร ๒ วัน ให้เจ้าหน้าที่ ระดับรพ.สต.ทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ การอบรมหลักสูตร “วิทยากรกระบวนการ” ให้ทีมงานระดับอำเภอทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

10 รูปแบบการส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษาของจังหวัดพัทลุง
การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด การจำแนก คัดกรอง ศูนย์จำแนก คัดกรอง กลุ่มผู้ใช้เป็นครั้งคราว กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด กลุ่มติดรุนแรง ทำ BI/BA โดย จนท.รพ.สต. ค่ายบำบัด รพท./ รพช. รพท./ รพช. รพ.เฉพาะทาง ศูนย์ติดตามฯ การติดตาม ๔-๗ ครั้ง

11 ผลการดำเนินงานยาเสพติด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลด ppt งานยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google