งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD บทเรียน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD บทเรียน..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD บทเรียน...

2 ฝนตกหนักมาก (100 + mm) ฝนตกติดต่อกันทั้งวัน (24 ชม.) ฝนตกยาวนานมาก (23 มี. ค. – 3 เม. ย. 54) ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ( ทุกอำเภอ ) ฝนตกหนักมาก (100 + mm) ฝนตกติดต่อกันทั้งวัน (24 ชม.) ฝนตกยาวนานมาก (23 มี. ค. – 3 เม. ย. 54) ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ( ทุกอำเภอ ) เหตุการณ์...

3 น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ( ทุกอำเภอ ) ถนนสายหลักถูกตัดขาด ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 0,000 + ครัวเรือน น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ( ทุกอำเภอ ) ถนนสายหลักถูกตัดขาด ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 0,000 + ครัวเรือน ผลลัพธ์...

4 รพช. ปิดบริการ 1 แห่ง ( กระทบ 4 แห่ง ) รพ. สต. ปิดบริการ 10 แห่ง ( กระทบ 54 แห่ง ) รพช. ถูกตัดขาด 4 แห่ง รพช. 17 แห่ง ไม่สามารถส่ง ต่อผู้ป่วย รพช. ปิดบริการ 1 แห่ง ( กระทบ 4 แห่ง ) รพ. สต. ปิดบริการ 10 แห่ง ( กระทบ 54 แห่ง ) รพช. ถูกตัดขาด 4 แห่ง รพช. 17 แห่ง ไม่สามารถส่ง ต่อผู้ป่วย ผลกระทบต่องาน สาธารณสุข...

5 การป้องกันหน่วย บริการ การส่งต่อผู้ป่วย - รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ - เรือท้องแบน - รถพยาบาลรับ ช่วง การสนับสนุน หน่วยบริการ - อาหาร เวชภัณฑ์ การป้องกันหน่วย บริการ การส่งต่อผู้ป่วย - รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ - เรือท้องแบน - รถพยาบาลรับ ช่วง การสนับสนุน หน่วยบริการ - อาหาร เวชภัณฑ์ บทเรียน...

6 การอพยพผู้ป่วย ( หลัก – รอง ) การขนส่งเวชภัณฑ์ จากส่วนกลาง การขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค การขาดแคลนวัสดุ เพื่อการฟื้นฟู ระบบสั่งการ (COMMANDER) การอพยพผู้ป่วย ( หลัก – รอง ) การขนส่งเวชภัณฑ์ จากส่วนกลาง การขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค การขาดแคลนวัสดุ เพื่อการฟื้นฟู ระบบสั่งการ (COMMANDER) บทเรียน...( ต่อ )

7 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - การสนับสนุนจาก ภายนอก - การส่งออก ปฏิบัติการในพื้นที่ ความสำคัญของงาน สาธารณสุข ? อาสาสมัคร - มูลนิธิ ( ใน – นอก ) - อบต. (FR) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - การสนับสนุนจาก ภายนอก - การส่งออก ปฏิบัติการในพื้นที่ ความสำคัญของงาน สาธารณสุข ? อาสาสมัคร - มูลนิธิ ( ใน – นอก ) - อบต. (FR) บทเรียน...( ต่อ )

8 แนวทาง แก้ปัญหา... - การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ - ความพร้อมของทีม - ความพร้อมของจุด รับ – ส่ง - หน่วยสนับสนุนอากาศ ยาน - จัดโรงพยาบาลรับส่งต่อ สำรอง - จัดส่งแพทย์เชี่ยวชาญสาขาจำ เป็นไปประจำ รพ.node - การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ - ความพร้อมของทีม - ความพร้อมของจุด รับ – ส่ง - หน่วยสนับสนุนอากาศ ยาน - จัดโรงพยาบาลรับส่งต่อ สำรอง - จัดส่งแพทย์เชี่ยวชาญสาขาจำ เป็นไปประจำ รพ.node

9 ศูนย์ประสานงาน สาธารณสุข - สาธารณสุข จังหวัด - ทหาร - ตำรวจ - ปกครอง - อาสาสมัคร ศูนย์ประสานงาน สาธารณสุข - สาธารณสุข จังหวัด - ทหาร - ตำรวจ - ปกครอง - อาสาสมัคร แนวทางแก้ปัญหา ( ต่อ )...

10 การเตรียมการ - โครงสร้างงานสาธารณสุข - ทีมงาน ( บก อากาศ ทะเล ) ผู้บริหาร + เจ้าหน้าที่ มีความ รับผิดชอบสูงมาก อาสาสมัคร ใจ สาธารณสุข หน่วยสนับสนุน - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ การเตรียมการ - โครงสร้างงานสาธารณสุข - ทีมงาน ( บก อากาศ ทะเล ) ผู้บริหาร + เจ้าหน้าที่ มีความ รับผิดชอบสูงมาก อาสาสมัคร ใจ สาธารณสุข หน่วยสนับสนุน - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ ปัจจัย... สำเร็จ ?

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD อุทกภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี SUMMER FLOOD บทเรียน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google