งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของ ร่างกาย ผู้สอน นางสาว ละมุล ต้นกันยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของ ร่างกาย ผู้สอน นางสาว ละมุล ต้นกันยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของ ร่างกาย ผู้สอน นางสาว ละมุล ต้นกันยา

2 การขับถ่าย (Excretion) การกำจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิ ซึม เมแทบอลิซึม คือ ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในเซลล์หรือร่างกายของ สิ่งมีชีวิต

3 1. นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว มีของเสียเกิดขึ้นภายในเซลล์ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร ? 2. สิ่งมีชีวิตมีวิธีการกำจัดของเสีย อย่างไร ?

4 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว โพรทิสต์เป็นสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียว เช่น พารามี เซียม อะมีบา ยูกลีนา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน ภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ ของเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย

5 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว มีคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำ และ ของเสียส่วนใหญ่จะขับถ่ายปนออกมากับน้ำ

6 สัตว์ทั้ง 5 ชนิดมีโครงสร้างและ กระบวน การขับถ่ายเหมือนหรือแตกต่าง กันอย่างไร ? ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา โครงสร้างที่ใช้ในการขับถ่าย ของสัตว์จากใบความรู้ที่ครูแจก ให้นะค่ะนะค่ะ

7 การขับถ่ายของสัตว์

8 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion) - ฟองน้ำ (sponges) ไม่มีอวัยวะในการ ขับถ่ายของเสีย

9 - ไฮดรา (Hydra) ไม่มีอวัยวะในการขับถ่าย 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion)

10 - หนอนตัวแบน (Flat worms) เช่น พลานาเรีย สัตว์ไฟลัมแรกที่มีท่อ ขับถ่ายเรียกว่า โพร โทเนฟริเดีย (Protonephridia) นอกจากนี้ของเสีย พวกแอมโมเนียยัง กำจัดออกโดยการ แพร่ทางผิวหนังได้ ด้วย

11 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion) - แอนนาลิด (Annelid) เช่น ไส้เดือนดิน อวัยวะขับถ่ายเรียกว่า เนฟริเดียม (Nephridium) ปล้องละ 1 คู่

12 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มี กระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion) - อาร์โทรพอด (Artropod) เช่น พวก แมลง อวัยวะขับถ่ายเรียกว่า ท่อมัลพิเกียน (Mulpighian tubule )

13 คำถามท้ายบท ? ให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลและตอบ คำถามต่อไปนี้ ถ้าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่มีสภาพไฮโพทอนิกจะ เกิดอะไรขึ้นกับเซลล์บ้าง ? เพราะเหตุใดฟองน้ำและไฮดราจึง ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีโครงสร้าง พิเศษที่ใช้ในการขับถ่าย ?

14 คำถามและข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของ ร่างกาย ผู้สอน นางสาว ละมุล ต้นกันยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google