งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษา เสนอ 1.นายวิชญะ สุขโหตุ 047.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษา เสนอ 1.นายวิชญะ สุขโหตุ 047."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษา เสนอ 1.นายวิชญะ สุขโหตุ 047

2 สุขศึกษา หมายถึง สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

3 เรียนแล้วได้อะไรบ้าง
เพื่อทำให้เสริมสุขภาพ แข็งแรง พัฒนาคุณภาพ ครอบครัว และ ชุมชน สุขศึกษา มุ่งเน้น พัฒนา พฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม พละศึกษา มุ่งเน้น ผู้เรียนมีกิจกรรม เคลื่อนไหว รู้วิธีออกกำลังกาย โดยพัฒนา ทั้งด้าน ร่างกาย และ จิตใจ

4 สาระสำหรับเรียน 1.การเจริญเติบโตของมนุษย์ 2.ชีวิตและครอบครัว
3.การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 4.การสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาโรค 5.การปลอดภัยในชีวิต

5 คุณภาพผู้เรียน เข้าใจในการเจริญเติบโต และพัฒนาของมนุษย์
มีวิธีการเลือกกินที่ถูกต้อง สามารถฝึกฝนการออกกำลังกายได้ถูกต้อง มีทักษะในการเล่นกีฬา


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษา เสนอ 1.นายวิชญะ สุขโหตุ 047.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google