งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ 1. นายวิชญะ สุขโหตุ 047. สุขศึกษา หมายถึง สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่ มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ 1. นายวิชญะ สุขโหตุ 047. สุขศึกษา หมายถึง สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่ มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ 1. นายวิชญะ สุขโหตุ 047

2 สุขศึกษา หมายถึง สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่ มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อีกด้วย

3 เรียนแล้วได้อะไรบ้าง เพื่อทำให้เสริมสุขภาพ แข็งแรง พัฒนาคุณภาพ ครอบครัว และ ชุมชน สุขศึกษา มุ่งเน้น พัฒนา พฤติกรรมดานความรู เจต คติ คุณธรรม คานิยม พละศึกษา มุ่งเน้น ผู้เรียนมีกิจกรรม เคลื่อนไหว รู้วิธี ออกกำลังกาย โดยพัฒนา ทั้งด้าน ร่างกาย และ จิตใจ

4 สาระสำหรับเรียน 1. การเจริญเติบโตของมนุษย์ 2. ชีวิตและครอบครัว 3. การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 4. การสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาโรค 5. การปลอดภัยในชีวิต

5 คุณภาพผู้เรียน เข้าใจในการเจริญเติบโต และพัฒนาของ มนุษย์ มีวิธีการเลือกกินที่ถูกต้อง สามารถฝึกฝนการออกกำลังกายได้ถูกต้อง มีทักษะในการเล่นกีฬา


ดาวน์โหลด ppt เสนอ 1. นายวิชญะ สุขโหตุ 047. สุขศึกษา หมายถึง สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่ มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google