งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการ เรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยที่ 6 ความ น่าจะเป็น โดย นางสกุณา ดีงาม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการ เรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยที่ 6 ความ น่าจะเป็น โดย นางสกุณา ดีงาม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการ เรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยที่ 6 ความ น่าจะเป็น โดย นางสกุณา ดีงาม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด ปทุมธานี

3 หน่วยที่ 6 ความ น่าจะเป็น สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้ 6.1 แซมเปิลสเปซ 2 ความ น่าจะเป็น โดยครูสกุณา ดีงาม

4 ทฤษฎีเบื้องต้นของ ความน่าจะเป็น การ ทดลอง สุ่ม คือการทดลองที่ผลลัพธ์จะสามารถ เกิดขึ้นได้แตกต่างกันหลายอย่าง แต่เราไม่ทราบว่าผลลัพธ์ใดจะเกิดขึ้น เช่นการโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ การทอดลูกเต๋าลง ในถ้วย การวิ่งแข่งขัน 3 ความ น่าจะเป็น โดยครูสกุณา ดีงาม

5 ผลลั พธ์ 4 ความ น่าจะเป็น คือผลที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากการ ทดลองสุ่มได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น การโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ การทอดลูกเต๋า 1 ลูกลงในถ้วย การวิ่งแข่งขัน ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ หัว หรือ ก้อย ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ แต้ม 1,2,3,4,5,6 ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ได้ที่ 1, ได้ที่ 2, ได้ที่ 3... โดยครูสกุณา ดีงาม

6 คือเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม “S” แซมเปิลสเปซ (Sample space) เช่น 1. การโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ หัว หรือ ก้อย S= { หัว, ก้อย } 5 ความ น่าจะเป็น โดยครูสกุณา ดีงาม

7 S = { (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) } 2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาแซมเปิลสเปซของ หน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้น 6 ความ น่าจะเป็น โดยครูสกุณา ดีงาม

8 3. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง จงหา แซมเปิลสเปซ ของผลรวม ของแต้มบนลูกเต๋าทั้งสองลูก S = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 } 4. จงหาแซมเปิลสเปซของเพศ ของบุตรครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีบุตร 2 คน S = { ( ช, ช ), ( ช, ญ ), ( ญ, ช ), ( ญ, ญ ) } 7 ความ น่าจะเป็น โดยครูสกุณา ดีงาม

9 5. นักเรียนเขียนแซมเปิลสเปซของการสุ่มหยิบลูก ปิงปอง 2 ลูก จากกล่องซึ่งมี 6 ลูก ลูกละสี คือ สีขาว สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู ขาว, เขีย ว ขาว, แด ง ขาว, ฟ้าขาว, เหลือ ง ขาว, ชมพู เขียว, แ ดง เขียว, ฟ้ า เขียว, เหลื อง เขียว, ชมพู แดง, ฟ้าแดง, เหลือ ง แดง, ชมพู ฟ้า, เหลืองฟ้า, ชมพู เหลือง, ชม พู 8. ความน่าจะ เป็น ขาว เขียว แดง ฟ้า เหลือง ชมพู ขาว เขียว ชมพู แดง เหลือง ฟ้า 5 4 3 2 1 S={( ขาว, เขียว ),( ขาว, แดง ),( ขาว, ฟ้า ),( ขาว, เหลือง ),( ขาว, ชมพู ), ( เขียว, แดง ),( เขียว, ฟ้า ),( เขียว, เหลือง ),( เขียว, ชมพู ),( แดง, ฟ้า ),( แดง, เหลือง ),( แดง, ชมพู ),( ฟ้า, เหลือง ),( ฟ้า, ชมพู ),( เหลือง, ชมพู )} n (S) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

10 แบบทดสอบ 9. ความน่าจะ เป็น 1. ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก สองครั้งเป็น การทดลองสุ่มหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

11 2. สำรวจอายุคนป่วยในตึกอายุรกรรมเป็น การทดลองสุ่มใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

12 3. ข้อความใดเป็นแซม เปิลสเปซของ การโยนเหรียญสองเหรียญ 1 ครั้ง 30 ก. ( หัว, หัว ),( ก้อย, ก้ อย ) ข. ( หัว, ก้อย ),( ก้อย, ก้อ ย ) ค. ( ก้อย, หัว ),( ก้อย, ก้อ ย ) ง. ( หัว, หัว ),( ก้อย, ก้อย ),( หัว, ก้อย )

13 Alphabet Buttons Appear Here 4. โยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้งจำนวนแซม เปิลสเปซเท่ากับเท่าไร

14


ดาวน์โหลด ppt สื่อการ เรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยที่ 6 ความ น่าจะเป็น โดย นางสกุณา ดีงาม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google