งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Budgeting System. วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบ วางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ การเงิน ระบบพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Budgeting System. วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบ วางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ การเงิน ระบบพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Budgeting System

2 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบ วางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ การเงิน ระบบพัสดุ และทรัพย์สินถาวร เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบ วางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ การเงิน ระบบพัสดุ และทรัพย์สินถาวร เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่รองรับการ จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินกองหนุนทั่วไป เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่รองรับการ จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินกองหนุนทั่วไป เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ (Management Information System:MIS,Executive Information System:EIS) เพื่อการตัดสินใจและการ วางแผน เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ (Management Information System:MIS,Executive Information System:EIS) เพื่อการตัดสินใจและการ วางแผน

3 การจัดแบ่งองค์กร การจัดแบ่งองค์กร การจัดแบ่งองค์กร

4 การจัดแบ่งองค์กร การจัดแบ่งองค์กรตามหน่วยงาน การจัดแบ่งองค์กรตามหน่วยงาน

5 หน้าที่และความรับผิดชอบของงาน งบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ดำเนินขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดำเนินขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อม ปีงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อม ปีงบประมาณ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการขอใช้เงินและเบิกจ่ายเงินจากเงิน งบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับ ตรวจสอบเอกสารการขอใช้เงินและเบิกจ่ายเงินจากเงิน งบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณแผนดินไมให ใชจายเกินงบประมาณที่ไดรับ เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินใหเป นไปตามนโยบายของรัฐบาล

6 เอกสารและปริมาณเอกสารที่ใช้ใน การปฎิบัติการ รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร ชื่อเอกสาร รหัสเอกสารที่ปรากฎ รหัสเอกสารที่ปรากฎ หน่อยงานที่จัดทำ หน่อยงานที่จัดทำ ความถี่ของการใช้งาน ความถี่ของการใช้งาน เอกสาร (I/O) เอกสาร (I/O) จำนวนฉบับ / ชุด จำนวนฉบับ / ชุด หมายเหตุ หมายเหตุ

7 รายงานที่ใช้ในการปฎิบัติงาน รหัส รหัส ชื่อรายยงาน ชื่อรายยงาน รหัสเอกสารที่ปรากฎ รหัสเอกสารที่ปรากฎ หน่วยงานที่จัดทำ หน่วยงานที่จัดทำ หน่วยงานที่ใช้งาน หน่วยงานที่ใช้งาน ความถี่การใช้งาน ( ฉบับ ) ความถี่การใช้งาน ( ฉบับ )

8 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ ปัญหา ปัญหา 1. ไม่สามารถรู้ยอดรายจ่ายจริงของเงินงบประมาณ 2. ไม่รู้ยอดคงเหลือของงบประมาณที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง 3. มีการจ่ายเงินเดือนให้กับบางหน่อยงานเกินงบประมาณ แต่รวม ทุกหน่ยงานไม่เกินงบมหาลัย 4. การใช้เงิน กองคลังแจ้งแต่ยอดใช้จริงตามบัญชี ไม่มียอดผูกผัน ( ยอดกันงบ ) ให้ 5. ไม่มีวิธีการตัดสินที่ถูกต้องในการเลือกใช้เงินบางกิจกรรมสามารถ ใช้ได้ทั้งงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 1. การขอเบิกและการจ่ายเงินต้องระบุหน่วยงาน 2. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงฐานข้อมูล 3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการตรวจสอบยอดงบประมาณ คงเหลือก่อนการเบิกจ่ายเงิน 4. ระบบคอมพิวสามารถช่วยตรวจสอบงบประมาณที่ขอตั้งและยัง ไม่มีการเบิกจ่ายได้ โดยเชื่อมโยงระบบวางแผนงบประมาณ 5. ระบุประเภทของงบประมาณที่ดำเนินการแยกกันตามขั้นตอน ตามกิจกรรมที่ทำ

9 ความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถทราบถึงงบประมาณที่ได้รับ สามารถทราบถึงงบประมาณที่ได้รับ สามารถบันทึกการขออนุมัติเงินประจำงวด สามารถบันทึกการขออนุมัติเงินประจำงวด สามารถบันทึกการขอโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการ สามารถบันทึกการขอโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการ สามารถดูรายละเอียดการตั้งเบิกเงินในแต่ละงวด สามารถดูรายละเอียดการตั้งเบิกเงินในแต่ละงวด สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลจาก หน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลจาก หน่วยงาน สามารถตรวจสอบรายงานที่มีการตั้งเบิกแล้ว สามารถตรวจสอบรายการที่เบิกครบแลว สามารถตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือกอนผูกพัน ( อนุมัติ ), หลังผูกพัน ( ตั้งเบิก ), หลังจายเงินแลว ( จายเช็ค )

10 สามารถติดตามการขอกันเงิน สามารถบันทึกการกันเงินเหลื่อมปี สามารถบันทึกการขยายเวลาเบิกจายเงิน สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมโยงขอมูลการ ตั้งงบประมาณในรายการที่ไดรับงบประมาณที่ เปน แผนงาน สามารถทราบถึงการเบิก - จายเงินที่ไดรับการ อนุมัติในแตละวัน สามารถใหคณะ / หนวยงาน ติดตามการเบิก - จายเงินจัดสรรได สามารถควบคุมการเบิกงบประมาณ สามารถดูยอดรายจายจริง สามารถดูรายงานการคางการตั้งเบิกเงิน หน่วยงาน

11 ผลกระทบ ตองมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานบาง ขั้นตอน ตองมีการปรับปรุงเอกสารเพื่อใหสอดคลองกับ ความตองการ รวมทั้งการเพิ่มเติมเอกสารเพื่อให รองรับกับวิธีการปฏิบัติงานใหม ตองมีการฝกอบรมบุคลากรผูใชระบบ ใหเข าใจขั้นตอนการใชงาน ตองมีการฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจถึงประโย ชนในการนําระบบงานใหมเขามาใชงาน ต้องมี อุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอต่อการรองรับระบบงาน ใหม่ๆ มีการโอนย้ายจากระบบฐานข้อมูลเก่าไปยังฐานข้อมูล ใหม่ มีการทำงานแบบ parrallel เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล

12 The End Present BY Present BY 1.Mr.Teerawood Arayasadjapong 463020393-5 2.Mr.Nipon Komin 463020397-7 Computer Science


ดาวน์โหลด ppt Budgeting System. วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบ วางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ การเงิน ระบบพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google