งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn

2 รายการแหล่งของเงิน 1. งบบุคลากร 1.1 เงินเดือน 1.2 ค่าจ้างประจำ 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5711100 - 5711110 - 5711120 - 5711130 - 5711150 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน 2.2 ค่าใช้สอย 2.3 ค่าวัสดุ 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 5711200 - 5711210 - 5711220 - 5711230 - 5711240 3. งบลงทุน 3.1 งบลงทุน - ครุภัณฑ์ 3.2 งบลงทุน - ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 57 11300 - 5711310 - 5711320 4. งบอุดหนุน 4.1 เงินอุดหนุน - ทั่วไป 4.2 เงินอุดหนุน - เฉพาะกิจ 5711400 - 5711410 - 5711420 5. งบรายจ่ายอื่น 5711500 ตัวอย่างแหล่งของเงินในระบบ GFMIS

3 แหล่งของ เงิน รหัสงบประมาณ รายการ ผูกพัน YY11200 รหัสงบประมาณในการตั้งเบิก ระบุให้ตรงกับใบจัดสรรที่ได้รับ ห้ามระบุใน การทำ PO YY11210 MMAAA BPOPP 100000 5000 YY11220 MMAAA BPOPP 100000 5000 YY11230 MMAAA BPOPP 100000 5000 YY11240 MMAAA BPOPP 100000 5000 ข้อสังเกตในการระบุรหัส งบประมาณ งบดำเนินงาน ในการทำ e-GP

4 ข้อสังเกตในการระบุรหัส งบประมาณ งบลงทุน ในการทำ e-GP แหล่งของเงินรหัสงบประมาณ YY11310 รายการผูกพัน 1206XX MMAAA BPOPP 11XXXX 12002 BPOPP 12XXXX YY11320 รายการผูกผัน 1208 MMAAA BPOPP 41XXXX 12002 BPOPP 42XXXX หลักที่ 12 เป็น เลข 1 ให้ระบุรหัส งบประมาณย่อย ( ต่ำกว่า 10 ล้าน )

5 การสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ CF ( สง.01) 500,000 5511320 P41001208 รายการ ผูกพัน - 5000 - 1208 - 1206xx

6 หมวดสินทรัพย์รหัสบัญชีพักสินทรัพย์อายุการใช้งาน 12060100120601 0102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน12 12060200120602 0102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง30 12060300120603 0102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ10 12060400120604 0102 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่10 12060500120605 0102 พักครุภัณฑ์การเกษตร5 12060600120606 0102 พักครุภัณฑ์โรงงาน5 12060700120607 0102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง5 12060800120608 0102 พักครุภัณฑ์สำรวจ10 12060900120609 0102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์8 12061000120610 0102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5 12061100120611 0102 พักครุภัณฑ์การศึกษา5 12061200120612 0102 พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5 12061300120613 0102 พักครุภัณฑ์กีฬา5 12061400120614 0102 พักครุภัณฑ์ดนตรี5 12061500120615 0102 พักครุภัณฑ์สนาม5 12061600120616 0102 พักครุภัณฑ์อื่น5 12110100121101 0102 พักงานระหว่างก่อสร้าง0 6

7 การตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนทำ PO

8 เลือกหมวดรายงาน เป็น ระบบบริหาร งบประมาณ ระบบบริหาร งบประมาณ

9 1 เพื่อตรวจสอบเงิน ประจำงวดของ หน่วยงาน

10 เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร

11 ถ้างบลงทุนวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้นสังกัดจะ จัดสรรเงินให้ภูมิภาค เป็นรหัส งบประมาณหมวดใหญ่ แต่ในขั้นตอนการทำ e-GP ต้องระบุหมวดย่อยเท่านั้น งบส่วน ราชการ เกิน 10 ล้าน

12 ตัวอย่ าง ถ้าต้องการดูรายละเอียดการ จัดสรรเงินจากส่วนกลาง

13 คลิกที่ “ งบประมาณ ” ต้องการดูรายละเอียดการ จัดสรรเงินจากส่วนกลาง 1

14 ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลการ จัดสรรเงินงวด RECV การรับ โอนเข้ามา - ENTR รับจัดสรรตรงจาก สำนักงบประมาณ - SEND การ โอนออก

15 คลิกที่ “ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ต้องการดูรายละเอียดของ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 2

16 ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ / สัญญา 87,749 + 10,896 = PO ที่ยังไม่ได้ ตั้งเบิก

17 ตัวอย่าง : อยากทราบว่าได้รับ จัดสรรงบลงทุน ( งบครุภัณฑ์ ) เป็น พัก ครุภัณฑ์อะไร ?

18 คลิ๊กที่ตัวเลขช่อง “ งบประมาณ ”

19

20 120611 + 0102 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเป็น “ พักครุภัณฑ์การศึกษา ”

21 หมวดสินทรัพย์รหัสบัญชีพักสินทรัพย์อายุการใช้งาน 12060100120601 0102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน12 12060200120602 0102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง30 12060300120603 0102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ10 12060400120604 0102 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่10 12060500120605 0102 พักครุภัณฑ์การเกษตร5 12060600120606 0102 พักครุภัณฑ์โรงงาน5 12060700120607 0102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง5 12060800120608 0102 พักครุภัณฑ์สำรวจ10 12060900120609 0102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์8 12061000120610 0102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5 12061100120611 0102 พักครุภัณฑ์การศึกษา5 12061200120612 0102 พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5 12061300120613 0102 พักครุภัณฑ์กีฬา5 12061400120614 0102 พักครุภัณฑ์ดนตรี5 12061500120615 0102 พักครุภัณฑ์สนาม5 12061600120616 0102 พักครุภัณฑ์อื่น5 12110100121101 0102 พักงานระหว่างก่อสร้าง0 21

22 ขอบคุ ณค่ะ 20


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google