งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn

2 รายการแหล่งของเงิน 1. งบบุคลากร 1.1 เงินเดือน 1.2 ค่าจ้างประจำ 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน 2.2 ค่าใช้สอย 2.3 ค่าวัสดุ 2.4 ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน 3.1 งบลงทุน - ครุภัณฑ์ 3.2 งบลงทุน - ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง งบอุดหนุน 4.1 เงินอุดหนุน - ทั่วไป 4.2 เงินอุดหนุน - เฉพาะกิจ งบรายจ่ายอื่น ตัวอย่างแหล่งของเงินในระบบ GFMIS

3 แหล่งของ เงิน รหัสงบประมาณ รายการ ผูกพัน YY11200 รหัสงบประมาณในการตั้งเบิก ระบุให้ตรงกับใบจัดสรรที่ได้รับ ห้ามระบุใน การทำ PO YY11210 MMAAA BPOPP YY11220 MMAAA BPOPP YY11230 MMAAA BPOPP YY11240 MMAAA BPOPP ข้อสังเกตในการระบุรหัส งบประมาณ งบดำเนินงาน ในการทำ e-GP

4 ข้อสังเกตในการระบุรหัส งบประมาณ งบลงทุน ในการทำ e-GP แหล่งของเงินรหัสงบประมาณ YY11310 รายการผูกพัน 1206XX MMAAA BPOPP 11XXXX BPOPP 12XXXX YY11320 รายการผูกผัน 1208 MMAAA BPOPP 41XXXX BPOPP 42XXXX หลักที่ 12 เป็น เลข 1 ให้ระบุรหัส งบประมาณย่อย ( ต่ำกว่า 10 ล้าน )

5 การสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ CF ( สง.01) 500, P รายการ ผูกพัน xx

6 หมวดสินทรัพย์รหัสบัญชีพักสินทรัพย์อายุการใช้งาน พักครุภัณฑ์สำนักงาน พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พักครุภัณฑ์การเกษตร พักครุภัณฑ์โรงงาน พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง พักครุภัณฑ์สำรวจ พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พักครุภัณฑ์การศึกษา พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พักครุภัณฑ์กีฬา พักครุภัณฑ์ดนตรี พักครุภัณฑ์สนาม พักครุภัณฑ์อื่น พักงานระหว่างก่อสร้าง0 6

7 การตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนทำ PO

8 เลือกหมวดรายงาน เป็น ระบบบริหาร งบประมาณ ระบบบริหาร งบประมาณ

9 1 เพื่อตรวจสอบเงิน ประจำงวดของ หน่วยงาน

10 เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร

11 ถ้างบลงทุนวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้นสังกัดจะ จัดสรรเงินให้ภูมิภาค เป็นรหัส งบประมาณหมวดใหญ่ แต่ในขั้นตอนการทำ e-GP ต้องระบุหมวดย่อยเท่านั้น งบส่วน ราชการ เกิน 10 ล้าน

12 ตัวอย่ าง ถ้าต้องการดูรายละเอียดการ จัดสรรเงินจากส่วนกลาง

13 คลิกที่ “ งบประมาณ ” ต้องการดูรายละเอียดการ จัดสรรเงินจากส่วนกลาง 1

14 ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลการ จัดสรรเงินงวด RECV การรับ โอนเข้ามา - ENTR รับจัดสรรตรงจาก สำนักงบประมาณ - SEND การ โอนออก

15 คลิกที่ “ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ต้องการดูรายละเอียดของ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 2

16 ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ / สัญญา 87, ,896 = PO ที่ยังไม่ได้ ตั้งเบิก

17 ตัวอย่าง : อยากทราบว่าได้รับ จัดสรรงบลงทุน ( งบครุภัณฑ์ ) เป็น พัก ครุภัณฑ์อะไร ?

18 คลิ๊กที่ตัวเลขช่อง “ งบประมาณ ”

19

20 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเป็น “ พักครุภัณฑ์การศึกษา ”

21 หมวดสินทรัพย์รหัสบัญชีพักสินทรัพย์อายุการใช้งาน พักครุภัณฑ์สำนักงาน พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พักครุภัณฑ์การเกษตร พักครุภัณฑ์โรงงาน พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง พักครุภัณฑ์สำรวจ พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พักครุภัณฑ์การศึกษา พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พักครุภัณฑ์กีฬา พักครุภัณฑ์ดนตรี พักครุภัณฑ์สนาม พักครุภัณฑ์อื่น พักงานระหว่างก่อสร้าง0 21

22 ขอบคุ ณค่ะ 20


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตในการระบุรหัส ต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google