งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จังหวัด ร้อยเอ็ด การพัฒนา ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง สำหรับ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี Semi-Centralized Authentication for Teerapada Technology School

2 หลักการและเหตุผล

3 วัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า
1 เพื่อออกแบบและพัฒนา ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง สำหรับโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี (Semi-Centralized Authentication for Teerapada Technology School) 2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการจัดการบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ด้วยเทคโนโลยีไดเรคทอรี่เซอร์วิส (Directory Service) 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง สำหรับโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

4 ข้อกำหนดความต้องการ

5 รูปแบบการบริหารจัดการระบบ

6 การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ
Semi-Centralized Authentication for Teerapada Technology School by (AAA) Process Model : -การยืนยันตัวตน (Authentication) -การกำหนดสิทธิ์ (Authorization) -การตรวจสอบการใช้งาน (Accountability) Open Source Software : -Scrip Language PHP -OpenLDAP -Linux CentOS -Secure Sockets Layer (SSL) จะใช้ Digital Certificate ตรวจสอบ/เข้ารหัสในการติดต่อผ่าน LDAPS ด้วย OpenSSL -Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer : HTTPS -เข้ารหัสบัญชีผู้ใช้ด้วยอัลกอริทึม SHA1 Hashing -บริหารจัดการ LDAPs ผ่านทาง Web Browser ด้วย phpLDAPadmin

7 การกำหนดสิทธิและการเข้างานใช้ระบบ
dc=teerapada dc=com ou=admin ou=user ou=AAA

8 การทดสอบระบบ

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 1. การออกแบบหน้าจอทันสมัย น่าสนใจ มีมาตรฐานเดียวกัน 4.12 0.63 มาก 2. การแบ่งการใช้งานเป็นหมวดหมู่ 3. สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 4. มีความรวดเร็วในเข้าถึงข้อมูล 4.09 0.62 5. การเข้าใช้งานระบบจากบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว 4.21 0.64 6. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของระบบ 3.92 0.65 7.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน 4.16 0.61 8. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาในงานตามหน้าที่ 3.97 0.77 9. สะดวกในการพัฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคต 0.66 รวม 3.66 0.56 ข้อเสนอแนะ จำนวน ร้อยละ ควรมีคู่มือการใช้งานระบบให้ดาวน์โหลด 10 13.33 ควรนำมาปรับปรุงกับทุกระบบในโรงเรียน 8 10.67 ควรปรับปรุงให้ใช้การสแกนลายนิ้วมือร่วมกับรหัส 5 6.67 ควรนำมาปรับใช้กับบัตรประจำตัวที่เป็นบาร์โค้ด 2 2.67

10 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การนำเทคโนโลยี OpenSouce มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบทำให้ลดค่าใช้จ่าย การบริหารการจัดการบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การบันทึก Log รองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลางฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ กล่าวได้ว่าสามารถนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาได้ เทคโนโลยีทันการยืนยันตัวตนในปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยืนยันตัวตน ร่วมกับ LDAP ได้ คือ บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด การตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger Scan) การตรวจสอบม่านตา (Iris Verification) และ Biometrics อื่นๆ เช่น การใช้บัตรสมาร์ทการ์ดคู่กับการตรวจสอบลายนิ้วมือ การใช้รหัสผ่านคู่กับการตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google