งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เนื้อหา  ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา  หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ลักษณะงานสหกิจศึกษา

3 เนื้อหา (ต่อ)  การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา  หน้าที่และภาระงานของประธานอาจารย์นิเทศ อาจารย์นิเทศที่ปรึกษา และอาจารย์ที่สอน รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา  ข้อบังคับอื่น ๆ

4 ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา  การศึกษาระบบสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือ ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมที่ปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา  การศึกษาระบบสหกิจศึกษา ใช้หน่วยกิต เป็นหน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาและการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นจำนวนหน่วยกิตการศึกษาเท่ากับ ๖ หน่วย กิต ทั้งนี้จะต้องเรียนรายวิชา เตรียมสหกิจศึกษาอีก ๑ หน่วยกิต หรือผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสห กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ข้อ 9 ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา

5 หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันสหกิจศึกษาฯ  เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน การจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศที่ปรึกษา และสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา  อำนวยความสะดวกให้แก่ อาจารย์นิเทศที่ปรึกษา ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น หรือเพื่อให้ คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ ศึกษา ข้อ 10 ให้สถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนารูปแบบของระบบการศึกษา ในแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

6 หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันสหกิจศึกษาฯ  ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา การเลือกสถาน ประกอบการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศที่ ปรึกษา ประธานอาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา ข้อ 10 ให้สถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนารูปแบบของระบบการศึกษา ในแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

7 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา  สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่น้อย กว่า 30 ชั่วโมง  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักศึกษาที่สังกัดภาควิชา ชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้น ปีที่ ๔ ของหลักสูตร และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ นับถึงภาค การศึกษาสุดท้ายก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหากต่ำกว่า ให้ภาควิชารับรองโดย หัวหน้าภาควิชาว่าสมควรไปปฏิบัติงานได้ ข้อ 11 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหากต่ำกว่า ให้ ภาควิชารับรองโดยหัวหน้าภาควิชาว่าสมควรไปปฏิบัติงานได้  ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและไม่เคยถูก ลงโทษทางวินัย  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ข้อ 11 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 11 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายในเวลา ที่สถาบันสหกิจศึกษากำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชาที่ภาควิชากำหนด จึงจะได้รับการพิจารณา ให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่สถาบันสหกิจศึกษาเป็นผู้ กำหนด ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  สำหรับหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ให้ภาควิชาจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ ๒ ของปี การศึกษาที่ ๓ หรือปีก่อนปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และ/หรือภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ที่ ๔ หรือปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และ/หรือภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ หรือปี การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร  สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้ภาควิชาจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาหลังจากที่นักศึกษา ได้ผ่านการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาทฤษฎีที่กำหนดในหลักสูตรทั้งหมดแล้ว  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อย่างน้อย 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ใน ภาคการศึกษาตามที่ภาควิชากำหนดหรือหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษา ตามที่ภาควิชากำหนด ให้ยื่นคำร้องต่อคณบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา ข้อ 13 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

11 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงการไปปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย สถาบันสหกิจศึกษาก่อนหน้าภาคการศึกษาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน  นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่โครงการ สหกิจศึกษา กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงาน น้อยกว่าที่กำหนด ให้ประธานอาจารย์นิเทศพิจารณาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ ให้นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลรายวิชาตามเหตุและผลอันสมควร โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจำส่วนงาน ข้อ 13 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

12 ลักษณะงานสหกิจศึกษา  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวของสถาน ประกอบการในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยปฏิบัติงานสารสนเทศ ผู้ช่วยนักวิชาการ/ ผู้ช่วยนักวิจัย หรืออื่นๆ ตามที่ภาควิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยความ เห็นชอบจากประธานอาจารย์นิเทศ  ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน บุคคลของสถาน ประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับการกำหนดไว้ชัดเจนและภาควิชา เห็นชอบว่าเป็น งานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยการรับรองจากประธานอาจารย์นิเทศ  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามเวลางานที่สถานประกอบการกำหนด ข้อ 14 ลักษณะงานสหกิจศึกษา

13 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา  นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องแจ้งยืนยันความต้องการไปปฏิบัติงาน ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดโดยสถาบันสหกิจศึกษา หากเลยระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่ รับพิจารณาแบบคำร้องของนักศึกษา  นักศึกษาสหกิจศึกษาที่แจ้งยืนยันเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาที่กำหนดให้เรียบร้อย ล่วงหน้าก่อนวันประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้แจ้งยืนยันว่าจะไปปฏิบัติงานสามารถแจ้งขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานตามที่แจ้ง ไว้ได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดโดยสถาบันสหกิจศึกษา หากเลยระยะเวลาที่ กำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่รับพิจารณาแบบคำร้องของนักศึกษาและนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานตามที่ แจ้งไว้ ข้อ 15 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา

14 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานได้เมื่อมี เหตุจำเป็นโดยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีการประกาศผล การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อออกปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยโดยจะต้องยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือขอเลื่อนเวลาการ ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจำเป็นอย่าง ยิ่งเท่านั้น โดยให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ข้อ 15 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา

15 หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ในงานสหกิจศึกษา  ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพต่อคณะกรรมการบริหาร สหกิจศึกษาประจำส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา  ให้การรับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ  มีหน้าที่ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาภายในภาควิชากับอาจารย์นิเทศที่ปรึกษา และสถาบันสหกิจศึกษา ข้อ 16 ให้ภาควิชาพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อทำหน้าที่ประธานอาจารย์นิเทศ และให้เสนอ ต่อหัวหน้าส่วนงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจำส่วนงาน ข้อ 17 ประธานอาจารย์นิเทศ มีหน้าที่ดังนี้

16 หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ในงานสหกิจศึกษา  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา และร่วมใน การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ข้อ 16 ให้ภาควิชาพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อทำหน้าที่ประธานอาจารย์นิเทศ และให้เสนอ ต่อหัวหน้าส่วนงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจำส่วนงาน ข้อ 17 ประธานอาจารย์นิเทศ มีหน้าที่ดังนี้ (ต่อ)

17 หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ในงานสหกิจศึกษา  ภาระงานของประธานอาจารย์นิเทศ ให้คิดเป็นการสอนรายวิชาปฏิบัติ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๒ ชั่วโมงปฏิบัติ หรือ ๑ หน่วยชั่วโมงอ้างอิง  ภาระงานของอาจารย์นิเทศที่ปรึกษา ให้ใช้อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาไม่เกิน ๙ คน ให้คำนวณภาระงาน เท่ากับ ๒ ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน  ภาระงานสอนของอาจารย์ที่สอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ถ้าจำนวนนักศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ให้ภาระงาน ๑ หน่วยกิตเท่ากับ ๓ ชั่วโมงทำงาน ถ้าจำนวนนักศึกษาเกินกว่า ๔๐ คน ให้คำนวณภาระงานเท่ากับ จำนวนหน่วยกิต + (จำนวนนักศึกษา - ๔๐)/๔๐ ข้อ 18 ภาระงานของประธานอาจารย์นิเทศ อาจารย์นิเทศที่ปรึกษา และอาจารย์ที่สอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

18 การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา  การประเมินผลการศึกษา ให้กระทำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้ ข้อ 19 การประเมินผลและระดับคะแนนตัวอักษรของการประเมินผล

19 การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ข้อ 19 การประเมินผลและระดับคะแนนตัวอักษรของการประเมินผล (ต่อ) สัญลักษณ์แต้มความหมาย A๔.๐๔.๐ดีเลิศ (Excellent) B+๓.๕๓.๕ดีมาก (Very Good) B๓.๐๓.๐ดี (Good) C+๒.๕๒.๕ค่อนข้างดี (Above Average) C๒.๐๒.๐พอใช้ (Average) D+๑.๕๑.๕เกือบพอใช้ (Below Average) D๑.๐๑.๐อ่อน (Poor) F๐ตก (Failure) Fa๐ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ หรือไม่พอตาม ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ (Failed, Insufficient Attendance) Fe๐ตกเนื่องจากขาดสอบ หรือไม่ส่งรายงานปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่นำเสนองาน (Failed, Absent from Examination) Ip-การวัดผลโครงการยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

20 ข้อบังคับอื่น ๆ  นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร F, Fa หรือ Fe ในรายวิชาสห กิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร D หรือสูงกว่า หรือ เลือกเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามที่ภาควิชากำหนด ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงานของสถานประกอบการโดย เคร่งครัด ข้อ 21 การขอลาหยุดระหว่างปฏิบัติงาน

21  การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระทำผิด หรือร่วมกระทำผิดระเบียบการปฏิบัติงานของสถาน ประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยวินัยนักศึกษา  กรณีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดตาม (๑) ไม่มีสิทธิยื่นขอไป ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอื่นอีก ทั้งนี้จะต้องลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามที่ ภาควิชากำหนด  ให้คณบดีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด พิจารณาลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาตามมติของคณะ กรรมการบริหาร และแจ้งมหาวิทยาลัยทราบหรือดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี ข้อ 22 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระทำผิด ข้อบังคับอื่น ๆ

22 ให้สถาบันสหกิจศึกษาดำเนินการประสานงานกับอาจารย์นิเทศที่ปรึกษา และประธานอาจารย์นิเทศ ประจำภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด สามารถดำเนินการนำตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถาน ประกอบการก่อนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีต่อไปนี้  นักศึกษาสหกิจศึกษากระทำความผิดหรือร่วมกระทำผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ และก่อให้ เกิดความเสื่อม เสียต่อสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้สถาบันสหกิจศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อ 23 การขอตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ข้อบังคับอื่น ๆ

23  นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสม ที่อาจจะก่อให้เกิดการ บาดเจ็บ อันตรายหรือสูญเสีย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  มีเหตุจำเป็นทางด้านอื่นๆ ที่ประธานอาจารย์นิเทศร่วมกับอาจารย์นิเทศที่ปรึกษาและผู้อำนวยการ สถาบันสหกิจศึกษาเห็นชอบให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนกำหนด ข้อ 23 การขอตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน (ต่อ) ข้อบังคับอื่น ๆ

24 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้  เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กำหนดและได้รับการประเมินผลให้ผ่านในรายวิชาสหกิจศึกษา  เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากโครงการสหกิจศึกษา  เมื่อทำผิดระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 24 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ข้อบังคับอื่น ๆ

25 นักศึกษาสหกิจศึกษาผู้มีสิทธิขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ  ครบถ้วนดังนี้  นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด  ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร D หรือสูงกว่า  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อนี้ จะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อสถาบันสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ข้อ 25 ผู้มีสิทธิขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ข้อบังคับอื่น ๆ

26 ข้อ 26 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับอื่น ๆ ข้อ 27 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจในการกำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติหรือดำเนินการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือตีความเพื่อปฏิบัติ ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

27 ขอบคุณครับ 27 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt ร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google