งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ “ บุคคลยอมมี สิทธิเสมอกันในการ รับการศึกษาไม่ น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย ”

2 - พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ “ การจัดการศึกษา ต้องจัด ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นร. ทุกคนได้รับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3 โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการ พื้นฐานให้ ได้แก่ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4 สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Manangement Center ๑. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( ค่าใช้จ่ายรายหัว ) ๑. ๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ม. ต้น ๑, ๗๕๐ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๓, ๕๐๐ บาท / คน / ปี ) ม. ปลาย ๑, ๙๐๐ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๓, ๘๐๐ บาท / คน / ปี ) ๑. ๒ ค่าหนังสือเรียน ม. ๑๗๐๐ บาท / คน / ปี ม. ๒๘๖๓ บาท / คน / ปี ม. ๓๙๔๙ บาท / คน / ปี ม. ๔ ๑, ๒๕๗ บาท / คน / ปี ม. ๕๑, ๒๖๓ บาท / คน / ปี ม. ๖๑, ๑๐๙ บาท / คน / ปี

5 ๑. ๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน ม. ต้น ๒๑๐ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๔๒๐ บาท / คน / ปี ) ม. ปลาย ๒๓๐ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๔๖๐ บาท / คน / ปี ) ปวช. ๑ - ๓ ๒๓๐ บาท / คน / ภาค เรียน ( ๔๖๐ บาท / คน / ปี ) ๑. ๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม. ต้น๔๕๐ บาท / คน / ปี ม. ปลาย๕๐๐ บาท / คน / ปี ปวช. ๑ - ๓ ๙๐๐ บาท / คน / ปี ๑. ๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม. ต้น ๔๔๐ บาท / คน / ภาค เรียน ( ๘๘๐ บาท / คน / ปี ) ม. ปลาย ๔๗๕ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๙๕๐ บาท / คน / ปี ) ปวช. ๑ - ๓ ๔๗๕ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๙๕๐ บาท / คน / ปี )

6 ๒.การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน ๔๐, ๐๐๐ บาทต่อปี จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจน ในชั้น ม. ๑ – ม. ๓ ( ๓๐ % ของ นร. ม. ต้น ) - ๑, ๕๐๐ บาท / คน / ภาคเรียน ( ๓, ๐๐๐ บาท / คน / ปี ) ๓.การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นักเรียนพักนอน จัดสรรให้นักเรียน ม. ต้น ๒, ๖๕๐ บาท / คน / ปี ( ๕, ๓๐๐ บาท / คน / ปี ) ม. ปลาย จัดให้ในงบดำเนินงาน ๔.ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับ ร. ร., ระดับ สพท. และระดับ สพฐ.

7 ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา จะต้องจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาที่ สพฐ. กำหนด ผลต่อโรงเรียน - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ล่าช้า - การจัดทำสารสนเทศทางการศึกษาล่าช้า ไม่ ทันใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google