งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”

2 - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ “การจัดการศึกษาต้องจัด ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นร.ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3 โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4 สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Manangement Center ๑. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ม.ต้น ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี) ม.ปลาย ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี) ๑.๒ ค่าหนังสือเรียน ม.๑ ๗๐๐ บาท/คน/ปี ม.๒ ๘๖๓ บาท/คน/ปี ม.๓ ๙๔๙ บาท/คน/ปี ม.๔ ๑,๒๕๗ บาท/คน/ปี ม.๕ ๑,๒๖๓ บาท/คน/ปี ม.๖ ๑,๑๐๙ บาท/คน/ปี

5 ๑.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/คน/ปี) ม.ปลาย ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี) ปวช.๑-๓ ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี) ๑.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี ม.ปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี ปวช.๑-๓ ๙๐๐ บาท/คน/ปี ๑.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น ๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน(๘๘๐ บาท/คน/ปี) ม.ปลาย ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน(๙๕๐ บาท/คน/ปี) ปวช.๑-๓ ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน(๙๕๐ บาท/คน/ปี)

6 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจน ในชั้น ม.๑ – ม.๓ (๓๐ % ของ นร.ม.ต้น) - ๑,๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอน จัดสรรให้นักเรียน ม.ต้น ๒,๖๕๐ บาท/คน/ปี(๕,๓๐๐ บาท/คน/ปี) ม.ปลาย จัดให้ในงบดำเนินงาน ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับ ร.ร. ,ระดับ สพท. และระดับ สพฐ.

7 ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา
จะต้องจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาที่ สพฐ. กำหนด ผลต่อโรงเรียน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ล่าช้า การจัดทำสารสนเทศทางการศึกษาล่าช้า ไม่ทันใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ความเป็นมา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google