งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิสิตรู้จัก ประเทศไทย/ บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ว่าอย่างไรบ้าง นิสิตรู้จัก คนไทย/ ตัวตนของตนเอง ว่าอย่างไร จุดเริ่มต้ น พัฒนาก ารจนถึง ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิสิตรู้จัก ประเทศไทย/ บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ว่าอย่างไรบ้าง นิสิตรู้จัก คนไทย/ ตัวตนของตนเอง ว่าอย่างไร จุดเริ่มต้ น พัฒนาก ารจนถึง ปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิสิตรู้จัก ประเทศไทย/ บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ว่าอย่างไรบ้าง นิสิตรู้จัก คนไทย/ ตัวตนของตนเอง ว่าอย่างไร จุดเริ่มต้ น พัฒนาก ารจนถึง ปัจจุบัน

2 บทนำไทยศึกษา : ประเทศไทย - จาก ซุนดาสู่อาเซียน ผู้บรรยาย : อ. ดร. กฤตยา ณ หนองคาย

3 ที่มาของภาพ http://www.maritimemysteries.org/

4 ล้านปีที่แล้ว ดินแดนกว้างไกลและหมู่เกาะ ทั้งหมดในอาเซียนเชื่อมต่อเป็น แผ่นดินเดียวเรียกว่า แผ่นดินซุนดา (Sundaland) เวลานั้นโลกถูกปกคลุมด้วยธาร น้ำแข็ง น้ำในมหาสมุทรแห้ง เหือด เกิดเป็นสะพานแผ่นดิน หลายแห่ง สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษมนุษย์ ตระกูลลิงไม่มีหาง ร่อนเร่พเนจรอยู่บนแผ่นดินซุนดา นานหลายแสนปี

5 จนกระทั่ง ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ปีที่แล้ว เมื่อยุคน้ำแข็งหนาวเหน็บผ่านไป อากาศอบอุ่นขึ้น ธารน้ำแข็งละลายลงสู่มหาสมุทร น้ำทะเลสูงขึ้นท่วมแผ่นดินซุนดา บางส่วน จึงเกิดเป็นหมู่เกาะกระจัดกระจาย แยกจากแผ่นดินใหญ่ แล้วคงรูปลักษณ์เป็น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงวันนี้

6 ที่มาของภาพ- http://www.the-truth-seekers.org/

7 ที่มาของภาพ - http://www.sujitwongthes.com / ประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลาง ของภูมิภาคอุษาคเนย์ หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ที่แบ่งกว้างๆ ได้ 2 ส่วน คือ ผืนแผ่นดินใหญ่ˆและหมู่ เกาะ

8 เพื่อที่จะเข้าใจพัฒนาการ ของแผ่นดินและคนไทย เราต้องเดินทางย้อนหลัง กลับไป สู่เวลาที่แผ่นดินบนโลก ยังไร้ชื่อ สู่...สมัยก่อนประวัติศาสตร์

9 ตัวอย่างหลักฐาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่นักโบราณคดีขุดค้นพบ โครงกระดูก ในหลุมฝังศพโบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงกระดูก ในหลุมฝังศพโบราณ อาหาร (ข้าว) ลูกปัด

10 ภาพเขียน บนผนัง ถ้ำ/ เพิงผา คนกับ หมา คนจูง วัว กวาง

11 “สมัยก่อนประวัติศาสตร์” หมายถึง สมัยที่ไม่มีหลักฐาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้อ้างอิง สมัย ประวัติศาสตร์

12 แผนที่แสดงแหล่ง โบราณคดีสำคัญใน อุษาคเนย์

13 แหล่งโบราณคดีบนแผ่นดินประเทศไทยปัจจุบัน ที่พบร่องรอยวิถีชีวิตสมัยล่าสัตว์-เก็บหาของป่า และ สมัยเกษตรกรรม

14 ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน จากสมัยเก็บหาของป่า-ล่าสัตว์ สู่สมัยเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในช่วงราว ๑๐,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็น “สมัยปฏิวัติสมัยแรกของมนุษย์” เป็น “การก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่” การแสวงหา อาหาร การผลิต อาหาร พึ่งธรรมชาติ ทั้งหมด พึ่งธรรมชาติ บางส่วน เร่ร่อน ไม่มีโอกาสสั่งสม วัฒนธรรม ลงหลักปักฐาน มีโอกาสสั่งสม วัฒนธรรม

15 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต/สังคมบนแผ่นดินที่ ปัจจุบันเป็นประเทศไทย ปรับจากตารางท้ายเล่มหนังสือ “ชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ บรรพชนคนไทยในอุษาคเนย์” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ ช่วงเวลา ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ปี มาแล้ว พัฒนาการทางวิถีชีวิต/สังคม - ล่าสัตว์และ เก็บหาของ ป่าจนถึงเริ่ม การ เพาะปลูก -เร่ร่อนจนถึง เริ่มตั้งรกราก มนุษย์หลาย กลุ่มจัดการฝัง ผู้เสียชีวิต มีการโรยฝุ่น สีแดงที่ศพและ ฝังข้าวของ เครื่องใช้ ไว้กับศพ เช่น ภาชนะดินเผา

16 ประมาณ ๔,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว เริ่มสมัย โลหะ เหล็ก และเกลือ มนุษย์อุษาคเนย์ เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ มีระบบความเชื่อของตนเอง ที่เหมือนกันคือ การให้ความสำคัญแก่นาคและกบ พบกลองมโหระทึก/กลองสำริด/กลองดองซอน ทั่วไปในอุษาคเนย์ กลองนี้เป็นเครื่องหมายของ ความศักดิ์สิทธิ๋ ความอุดมสมบูรณ์และความเป็นผู้นำ นาค กบ

17 แผนที่แสดง ชุมชนหมู่บ้าน บางแห่ง ที่สำคัญ เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ชื่อชุมชนหมู่บ้าน ที่เรารู้จักเช่น บ้านเชียง มีชุมชนหมู่บ้าน กระจัดกระจาย อยู่ทั่วไปใน อาณาบริเวณ ที่ปัจจุบัน เป็นประเทศ ไทย

18 บริเวณพื้นที่ ที่เป็นประเทศไทย ปัจจุบัน มีแม่น้ำสำคัญ ของภูมิภาค ขนาบ ๒ ข้าง คือ แม่น้ำโขง (ทางตะวันออก) และ แม่น้ำสาละวิน (ทางตะวันตก)

19 บริเวณลุ่มน้ำทั้ง ๒ เป็นที่รวม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลักแหล่งของ ผู้คนหลากหลาย ชนเผ่าชาติพันธุ์ ผู้คนจำนวนหนึ่ง เคลื่อนย้ายไปๆ มาๆ แล้วตั้งถิ่นฐานอยู่ใน บริเวณประเทศไทย เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปี มาแล้ว โดยประสม ประสานเผ่าพันธุ์ สังคม-วัฒนธรรม กับคนพื้นเมือง ดั้งเดิมและมีภาษา พูดร่วมกัน เป็นบรรพชน ของ“คนไทย” ทุกวันนี้

20 ราว ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว พัฒนาการ ของเมือง ใน สุวรรณภูมิ มีการค้า ทางทะเล การรับอารยธรรมอินเดียที่มากับพ่อค้า และคนวรรณะอื่นๆ เช่น กษัตริย์/ พราหมณ์ ราว ๓๐๐ ปีหลังพระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ ปรินิพพาน พระภิกษุ ๒ รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระ เดินทางมา พร้อมเรือสินค้า นำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ชื่อสุวรรณภูมิ ปรากฏในบันทึกของพ่อค้าชาวอินเดีย ราว พ.ศ. ๑ มีหลักฐานที่ดอนตาเพชร (จ.กาญจนบุรี) ภูเขาทอง (จ.ระนอง) และ ควนลูกปัด (จ.กระบี่) ว่าพื้นที่เหล่านั้นเคยเป็นเมืองท่าการค้า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑-๑๒

21 Asia นี่คือ สุวรรณภูมิ !!!

22 แผนที่แสดงเส้นทาง ที่อารยธรรมอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิ

23 ราว ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว - เริ่มการแบ่งชนชั้น และแนวคิดเรื่องระบบ กษัตริย์ -ชุมชนขยายตัวขึ้น จนถึงขั้นเป็นเมือง/ รัฐ ผู้นำกลายเป็น กษัตริย์ มีพระนาม เป็นคำในภาษา สันสกฤต และมีการตั้งชื่อบ้าน นามเมืองตามชื่อ บ้านเมือง ในวรรณคดีอินเดีย พราหมณ์เผยแผ่ศาสนาฮินดู รัฐชายฝั่งทะเลรับนับถือทั้งศาสนา พุทธและฮินดู บางรัฐเปลี่ยนไปมา ระหว่าง ๒ ศาสนาดังกล่าว ทำให้เกิดรัฐที่รับนับถือ ทั้งพุทธและฮินดูปะปนกัน การรับนับถือศาสนาใดๆ ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำศาสนาเข้ามาแต่ ขึ้นอยู่กับผู้นำของรัฐ ชาวบ้านยังไม่มีโอกาสเข้าถึง ศาสนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือ ฮินดู ยังคงนับถือผีสางนางไม้อยู่ เช่นเดิม มีเพียงชนชั้นปกครองเท่านั้นที่ เปลี่ยนแปลงศาสนาไปตามศรัทธา

24 ราว ๒,๐๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ ปี มาแล้ว เกิดเมือง ที่รับ อิทธิพล อินเดีย เมืองและรัฐรับนับถือ ศาสนาฮินดู และพุทธแตกต่างกันไป เสมาธรรมจักร สัญลักษณ์ของศาสนา พุทธและเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมทวารวดี ศิวลึงค์ สัญลักษณ์ของ ศาสนาฮินดู

25 - เมืองอู่ทองรุ่งเรืองขึ้น ทางฝั่งตะวันตกของ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา (บริเวณที่ ปัจจุบันคือสุพรรณบุรี) - รัฐสำคัญๆ ในบริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยารุ่งเรืองขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ ทวารวดี และในภูมิภาคอื่นได้แก่ หริภุญไชยที่ลุ่มแม่น้ำ ปิง เวียงจันทน์ที่ลุ่ม แม่น้ำโขง และยะรัง (ปัจจุบันคือปัตตานี)ที่ ชายฝั่งคาบสมุทร พระเจ้าแผ่นดินอู่ทองทรงเลือกรับศาสนา พุทธเป็นศาสนาประจำรัฐและอาจทรงสร้าง พระเจดีย์องค์แรกขึ้นที่อู่ทองด้วย ต่อจากนั้น การสร้างเจดีย์ก็แพร่หลายไปทั่ว ตัวอย่างเช่นที่นครปฐม เป็นต้น อย่างไรก็ตามพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆ ของอู่ทองก็ทรงรับวัฒนธรรมอินเดียรูปแบบอื่นๆ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทั้งของพุทธและฮินดูด้วย คัมภีร์พุทธได้แก่พระสูตรและชาดก เนื้อหาของพระคัมภีร์ได้รับการถ่ายทอดไว้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น จารึกและภาพปูนปั้น คัมภีร์ฮินดูได้แก่มหาภารตะและรามายณะ การรับเนื้อหาของคัมภีร์ปรากฏใน การตั้งชื่อบ้านนามเมือง และพระนามของพระเจ้าแผ่นดินในชั้นหลัง

26 ราว ๑,๐๐๐ ปี มาแล้ว รัฐแถบชายฝั่งอันดามันรับนับถือ พุทธศาสนานิกายเถรวาท/หินยาน ในขณะที่อาณาจักรขอมทางฝั่ง ทะเลสาบ (ปัจจุบันคือประเทศกัมพูชา) รับนับถือศาสนาฮินดู

27 โบราณวัตถุสถานเนื่องด้วย ศาสนาพุทธ-ฮินดูที่พบ ในเขตประเทศไทยปัจจุบัน

28 หลัง พ.ศ. ๑๖๓๙ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง การเมืองครั้งใหญ่ กล่าวคือ เปลี่ยนราชวงศ์และการ เคลื่อนย้ายศูนย์อำนาจ (เช่น ศูนย์อำนาจเปลี่ยนจากละโว้ มาเป็นอโยธยา ในขณะที่สุโขทัย เริ่มรุ่งเรืองขึ้นทางฝั่งลุ่มแม่น้ำยม สุพรรณบุรีรุ่งเรืองขึ้น ทางลุ่มแม่น้ำท่าจีน และนครศรีธรรมราชรุ่งเรืองขึ้น ทางตอนใต้ รัฐทั้งหมดนี้รับนับถือพุทธศาสนา นิกายเถรวาท/หินยาน ที่รับมาแต่ครั้งสุวรรณภูมิ และทวารวดี อาณาจักรขอม เปลี่ยนแปลงจาก การรับนับถือศาสนา ฮินดูเป็นพุทธศาสนา นิกายมหายาน ขณะนั้นอาณาจักรขอม มีศูนย์อำนาจอยู่ที่นคร วัดและแผ่อำนาจมายัง ชุมชนที่ลุ่มแม่น้ำมูน-ชี ตลอดมาจนถึงลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา ก่อให้เกิด ความขัดแย้งกับรัฐที่รับ นับถือพุทธศาสนา นิกายเถรวาท/หินยาน

29 ราว พ.ศ.๑๖๕๐ รูปสลักบนแผ่นหินที่ระเบียงทิศใต้ ปีกตะวันตกของ ปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา เป็นขบวนแห่ “พล ละโว้” (ซ้าย) ตามหลัง “เสียมกุก”- ชาวสยาม (ขวา) “พลละโว้” “เสียมกุก”

30 พ.ศ. ๑๘๙๓ ราชวงศ์อู่ทอง สถาปนาอยุธยา หลัง พ.ศ. ๑๙๐๐ ราชวงศ์อู่ทองผนึกกำลังกับ ราชวงศ์สุโขทัย มีชัยเหนือราชวงศ์ละโว้ ได้ปกครองอยุธยา และแผ่แสนยานุภาพ ไปตลอดที่ราบภาคกลาง จนถึงนครศรีธรรมราชทางตอนใต้ สุโขทัยทางตอนเหนือ เกิดเป็นราชอาณาจักรสยามขึ้น เป็นครั้งแรก มีศาสนา ใหม่เข้ามา ได้แก่ ศาสนา อิสลามและ ศาสนา คริสต์

31 ภาพวาดแสดงผังเมืองแสดงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ.๒๒๐๖ สมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

32 แผนที่โบราณแสดง ราชอาณาจักรสยาม (ซ้าย) และ แผนที่เกาะเมืองอยุธยา (ขวา) เรียกอยุธยาว่าสยาม Gulf de Siam SIAM Ò IUDIA

33 พ.ศ. ๒๓๑๐ เสียกรุง ชาวสยาม ฟื้นอำนาจขึ้น ใหม่ ในนามกรุงธนบุรี แผ่อำนาจขึ้นไป ถึงล้านนา ล้านช้าง และ เวียงจันทน์ เกาะบางกอก ที่ตั้งของกรุง ธนบุรี อยุธยา (สยาม)

34 เกาะ บางกอก พระราชวัง พระเจ้า ตากสิน พระราชวังพระ พุทธยอดฟ้าฯ พ.ศ.๒๓๒๕ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีใหม่ของประเทศ ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ในนามของสยามประเทศ ประชาชนในสยามประเทศ เรียกว่า “ชาวสยาม” คำที่ใช้เรียกนี้ หมายรวมคนหลากเชื้อชาติ เข้าด้วยกัน สะท้อนการสืบทอด กลุ่มชาติพันธุ์ นับเนื่องมาแต่ครั้งสุวรรณภูมิ

35 รูปยาซิกาแรตแสดงการเปลี่ยนแปลง ธงชาติและตราแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ สมัยรัชกาลที่ ๖ ฉลากน้ำหอม “สยาม” สมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๕๓) เป็นรูปช้างเผือกบนพื้นแดง ตามแบบธงชาติในครั้งกระนั้น SIAM แต่ชื่อประเทศยังเป็น “สยาม”

36 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย แต่ชื่อประเทศก็ยังคงเป็น สยาม

37 ร่ว ม เพลงชาติของไทย ประพันธ์ทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คำร้องฉบับแรกสุด ขุนวิจิตรมาตราประพันธ์ขึ้นภายหลัง ในปีเดียวกัน

38 พ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีมติให้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก ประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย (Thailand) ประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ จึงกลายเป็น “คนไทย” ไปทั้งหมดด้วยโดยปริบาย

39 เพลงชาติไทย(ปัจจุบัน) ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทย ทวีมีชัยชโย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เนื้อร้องใหม่และได้เปลี่ยนมาใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒

40 การเปลี่ยนแปลง ยังไม่จบ

41 ใน ๑ ภาคการศึกษาต่อไปนี้ นิสิตจะได้รับการทบทวนความรู้เก่า เรียนความรู้ใหม่ โดยหวังว่านิสิตจะมองเห็นและเข้าใจ สังคม (ประวัติศาสตร์ ศาสนา ) และ วัฒนธรรมไทย (ภาษาวรรณคดี ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้าน-ภูมิ ปัญญา) ใน ๓ มิติ อดีต ซุนดา สุวรรณภูมิ สยาม ประเทศ ไทย ปัจจุบัน ประเทศไทย อนาคต ประชาคม อาเซียน

42 ขอให้มี ความสุข ในการเรียนรู้ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)


ดาวน์โหลด ppt นิสิตรู้จัก ประเทศไทย/ บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ว่าอย่างไรบ้าง นิสิตรู้จัก คนไทย/ ตัวตนของตนเอง ว่าอย่างไร จุดเริ่มต้ น พัฒนาก ารจนถึง ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google