งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณการผลิตยางพาราของโลก ปริมาณการส่งออกยางพาราของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณการผลิตยางพาราของโลก ปริมาณการส่งออกยางพาราของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปริมาณการผลิตยางพาราของโลก

3 ปริมาณการส่งออกยางพาราของโลก

4 ปริมาณการส่งออกยางพาราของ ไทย

5 การผลิตและการใช้ยางพาราของกลุ่ม ประเทศอาเซียน +3 ประเทศ เนื้อที่ยืนต้นผลผลิตการใช้นำเข้าส่งออก 55565556555655565556 ไทย 18.518.73.784.010.500.520.00103.123.48 กัมพูชา 1.751.710.060.0800000.060.09 อินโดนีเซีย 21.7821.833.043.180.550.600.030.022.532.72 ฟิลิปปินส์ 1.121.190.11 0.070.08000.04 เวียดนาม 5.695.750.860.950.15 0.300.271.021.07 มาเลเซีย 6.516.670.920.900.460.450.870.951.34 จีน 6.947.290.790.853.834.153.373.850.01

6 ปัญหาการส่งเสริมยางพาราในพื้นที่  เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในพันธุ์ยางดั่งเดิม คือ RRIM600 เมื่อไปส่งเสริมทำให้ไม่ยอมรับพันธ์ใหม่  โรคยางพารา : รากขาว เส้นดำ ไฟทอปเทอร่า  ขาดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ( ยางก้อนถ้วย / เศษยาง / น้ำยางสด )  การปลูกพืชเชิงเดียว ( สวนเดี่ยว )  การกรีดยางต้นเล็ก / กรีดถี่ / กรีดไม่ถูกต้อง  ขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสูง แรงงานไม่มีฝีมือ  ขาดการจัดการสวนที่ถูกหลักวิชาการ  เกษตรกรปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม ( ปลูกยางในพื้นที่นา / ป่าหรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ )  ปัจจัยการผลิตราคาสูง ( ปุ๋ย, สารเคมี )  ปัญหาทางด้านสังคม เช่น การลักขโมยผลผลิต  ต้นพันธุ์ด้อยคุณภาพ

7 แนวโน้มการเพิ่ม / ลดพื้นที่ปลูก  ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มของพื้นที่ปลูกยางพาราจะเพิ่มขึ้น อย่างช้า ๆ เนื่องจาก การผันแปรของราคา ผลผลิต และ ราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น  ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก แนวโน้มของ พื้นที่ปลูกยางพาราจะมีอยู่จำกัด เนื่องจากพื้นที่ ของภาคมีอยู่จำกัด  ภาคใต้ แนวโน้มของพื้นที่ปลูกยางพาราจะ ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปปลูก ปาล์มน้ำมันและไม้ผล

8 แนวโน้มการเพิ่ม / ลดพื้นที่ปลูก

9 ต้นทุนอีสานเหนือใต้ตะวันออกตะวันตก ต้นทุนการผลิตยางพารา / ไร่ ( แรกปลูก – ๗ ปี ) ๑. ค่าพันธุ์ ( ๘๐ ต้น ) ๔, ๐๐๐ ( ๕๐บ./ ต้น ) ๔, ๘๐๐ ( ๖๐บ./ ต้น ) ๓, ๒๐๐ ( ๔๐บ./ ต้น ) ๓, ๒๐๐ ( ๔๐บ./ ต้น ) ๒, ๔๐๐ ( ๓๐บ./ ต้น ) ๓. ค่าปรับพื้นที่ ( ไถบุกเบิก ) ๒, ๕๐๐๕, ๐๐๐ ๒, ๕๐๐ ๔. ค่าปุ๋ย อัตรา ๒, ๔๐๐ บ./ ปี x ๒ ปี ๑๖, ๕๐๐ ๕. แรงงาน ( ๓, ๐๐๐บ./ ปี x ๗ ) ๒, ๑๐๐ ๖. สารเคมีและอื่น ๆ๓, ๕๐๐ รวม ๑ - ๖๒๘, ๖๐๐๓๑, ๙๐๐๓๐, ๓๐๐ ๒๗, ๐๐๐ ต้นทุนการผลิตยางพารา / ไร่ ( หลังเปิดกรีด ) ๗. ค่าปุ๋ย๓, ๗๐๐ ๘. ค่ายารักษาโรค / กำจัด วัชพืช / แนวกันไฟ ๑๕๐ ๙. ค่าแรงงาน๘, ๐๐๐ ๑๐. อื่น ๆ – อุปกรณ์เปิดกรีด๑, ๐๐๐ รวม ๗ - ๑๐๑๒, ๘๕๐ รวม ๑ - ๑๐๔๑, ๔๕๐๔๔, ๗๕๐๔๓, ๑๕๐ ๓๙, ๘๕๐ ต้นทุนการผลิตยางพารา / ไร่

10 แนวทางการส่งเสริม - เชิงรุก ต้นน้ำ การลดต้นทุนการผลิต ด้านแรงงาน พัฒนาศักยภาพฝีมือการ กรีดยางของแรงงานกรีด ยาง เพื่อให้ได้ผลผลิต มากขึ้น และหน้ากรีดไม่ เสียหาย ด้านปัจจัยการผลิต ร่วมกลุ่ม / เครือข่าย ผลิต ปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ ดิน เพื่อลดการสูญเสีย ปุ๋ยและได้ปุ๋ยราคาถูกกว่า ท้องตลาด เสริมรายได้แก่ชาวสวน ยาง ส่งเสริมการปลูกพืชแซมใน สวนยาง เช่น ถั่วลิสง พืช ตระกูลถั่ว ( ไซโตซิม่าหรือ ฮามาต้า ) กล้วย สับปะรด ข้าวไร่ ฯลฯ ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมใน สวนยาง เช่น หน้าวัว ผัก เหรียง ฯลฯ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกใน สวนยาง เช่น ไก่ เป็ด กลางน้ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ ชาวสวนยางเพื่อการแปรรูป ผลผลิต เพิ่มความหลากหลายของ รูปแบบการจำหน่าย ผลผลิต เช่น น้ำยางสด น้ำ ยางข้น ยางก้อนถ้วย ยาง แผ่น ( ดิบ, รมควัน ) ยางเครพ ยางแท่ง รวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ผู้ผลิตยางอย่างยั่งยืน ผลิต / แปรรูปตามความ ต้องการของตลาด การตลาด แหล่งรับซื้อผลผลิตใน พื้นที่ จัดตั้งตลาดกลางยางพารา ปลายน้ำ กำหนดนโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางใน ประเทศให้มีการใช้ยางมาก ขึ้น ส่งออกวัตถุดิบให้น้อยลง ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ เป็นส่วนผสมในการสร้างถนน Brand สร้างอัตลักษณ์ของ ยางประเทศไทย - ยางไทย คุณภาพดี

11 แนวทางการส่งเสริม - เชิงรับ  เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยาง เดิม เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ปาล์ม น้ำมัน ไม้ผล  ปรับปรุงพันธุ์ยางพาราที่มีความต้านทาน โรคและให้ผลผลิตสูง  ภาครัฐติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์ยางพาราโลก  เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ ยางพาราให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณการผลิตยางพาราของโลก ปริมาณการส่งออกยางพาราของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google