งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการใน การติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการใน การติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการใน การติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ส่วนที่ 1 วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี - ผู้ยื่นคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ต้องทําการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสีให้เป็นไป ตามนี้ - เครื่องกําเนิดรังสีต้องติดตั้งอยู่ในห้องที่ สามารถลดอัตราการแผ่รังสีให้อยู่ในระดับ ปลอดภัย ยกเว้นเครื่องกําเนิดรังสีชนิด เคลื่อนที่ได้ โดยกําหนดให้มีปริมาณรังสีดังนี้ - บริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนต้องมี ปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมโครซีเวิร์ต - บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสี ไม่เกินสัปดาห์ละ 400 ไมโครซีเวิร์ต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - เครื่องกําเนิดรังสีชนิดเคลื่อนที่ได้หากนําไปใช้ ในห้องใดห้องหนึ่งอย่างถาวรห้องนั้นจะต้อง สามารถลดอัตราการแผ่รังสีให้อยู่ในระดับ ปลอดภัย - ห้องทีติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสีจะต้องมี สัญญาณไฟแสดงหน้าห้องขณะฉายรังสี ทั้งนี้ ให้ยกเว้นครื่องเอกซเรย์ฟันทั่วไป - ห้องที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสีที่มีความต่าง ศักย์มากกว่า 150 กิโลโวลต์ จะต้องมีประตูที่ สามารถเปิดปิดได้ทั้งจากด้านในและด้านนอก ห้อง ซึ่งสามารถหยุดการฉายรังสีโดยอัตโนมัติ ทันทีที่ประตูเปิดหรือมีผู้ผ่านเข้าออก - การนําเครื่องกําเนิดรังสีไปใช้นอกสถานที่อัน นอกเหนือจากที่ระบุ จะต้องทําการกั้นบริเวณ เพื่อไม่ให้มีการได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าค่าที่ กําหนด คือ - บริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนต้องมี ปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมโครซีเวิร์ต

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสี ไม่เกินสัปดาห์ละ 400 ไมโครซีเวิร์ต - ขอบเขตที่กั้นบริเวณรังสีต้องมีระดับรังสีไม่เกิน 25 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง - ต้องติดตั้งสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดง บริเวณรังสีที่มีข้อความเป็นภาษาไทย โดยอาจ มีภาษาอื่นด้วยก็ได้ ณ จุดทางเข้าบริเวณรังสี พื้นที่ควบคุม - พื้นที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสีประเภทที่ 1 ต้องมีระบบเตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติ กรณี ฉุกเฉิน ณ จุดที่เป็นทางเข้า และตําแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสมภายในพื้นที่ควบคุมด้วย - สถานที่ติดตั้งหรือจัดเก็บเครื่องกําเนิดรังสี ต้องไม่มีวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟหรือวัตถุอื่นใดที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องกําเนิดรังสี

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย - เครื่องกําเนิดรังสีต้องมีสวิตช์เปิดปิดเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้ากําลังเข้าเครื่องกําเนิดรังสี และ ต้องมีระบบป้องกันการเปิดปิดเครื่องเพื่อ ป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่สามารถใช้งานเครื่อง กําเนิดรังสีได้ - ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี - เครื่องกําเนิดรังสีจะต้องมีฉลากแสดงชื่อ ผู้ผลิต รุ่น และหมายเลขเครื่องเป็นอย่างน้อย ติดไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการใน การติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google