งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 3 กุมภาพันธ์ 2554

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 2 วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” 2

3 3 พันธกิจ กรมควบคุมโรค ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 4 4 บทบาทภารกิจ กรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ปี 2552 (1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนุสัญญาหรือกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ของประชาชน (3) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (4) กำหนดและพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการและคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน (5) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน (6) จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน (7) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ และโรคติดต่อร้ายแรงในระดับตติยภูมิ และกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (8) จัดให้มีบริการป้องกัน ควบคุม รักษา และฟื้นฟูสภาพโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ตลอดจนแหล่งแพร่โรค เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม (9) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพกรณีที่เป็นปัญหาวงกว้างเกิดโรคระบาดรุนแรงหรือมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นปัญหารุนแรง (10) ดำเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศ (11) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี บทบาท ภารกิจ ของกรมควบคุมโรค 5

6 “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” วิสัยทัศน์ ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร เป็นศูนย์กลางของนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ เครือข่ายทุกระดับ สามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการบังคับใช้ กฎหมาย เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีกลไกการสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อม และบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร ของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและมีจิตใจให้บริการ แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2554 - 2558 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 6

7 7 ความเชื่อมโยง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค

8 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 คำของบประมาณ 2555จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ 1)“อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน” 1.วิเคราะห์จุดเด่น “อำเภอดีเด่นของ 57 จังหวัด 18 เขต” และส่วนขาดของอำเภอที่มีปัญหาโรคตามนโยบาย / พื้นที่ สูง 10 อันดับแรก ในปี 54 2.สื่อสาร ผลักดัน สนับสนุน ร่วมเครือข่ายหลักให้เกิด “อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะที่กรม กำหนด 3.กำกับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง เชิดชู ให้กำลังใจ สคร. สสจ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. สอ. อสม., สปสช. กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น, อปท. สื่อมวลชน 2)ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว (SRRT) ตำบล 1.ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตร 2.พัฒนาศักยภาพทีมระดับเขต ให้สามารถเฝ้าระวัง สอบสวน เป็นที่ปรึกษา กำกับดูแลงาน SRRT ในพื้นที่ 3.สนับสนุนจังหวัดอบรม รพ.สต. 7,750 แห่ง (ปี 54 อบรม 2,000 แห่ง) ให้ครบ 9,750 แห่ง ตามนโยบายกระทรวง 4.นิเทศ ประเมินผล เชิดชู ให้กำลังใจ สคร. สสจ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. สอ. อสม., 3)พยากรณ์โรค 1.กำหนดกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยวิธี ทางวิชาการ เสนอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเสนอแนะ และปรับปรุง 2.จัดทำ Key message ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทันสถานการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สื่อมวลชน ประชาชน 8

9 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ) คำของบประมาณ 2555จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 2 พัฒนาเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม 1) โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 1. ลดอัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี รายใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยลดการแพร่กระจายในกลุ่มเสี่ยง  โครงการถุงยางอนามัย 100 %  พัฒนาภาคีเครือข่ายในการทำงานเชิงระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหาเอดส์ในเยาวชน  การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน เยาวชน/ประชาชนทั่วไป/ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มเยาวชน/กลุ่มหญิงขาย บริการ/กลุ่มชายที่มี เพศสัมพันธ์กับชาย เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน เอดส์และเยาวชนในพื้นที่ ทุกโรงเรียนมัธยมศึกษา 2. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี  จัดตั้งศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ (Reference Center) โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  จัดทำแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเอดส์ใน ระดับห้องปฏิบัติการในประเทศไทย  พัฒนาแนวทางการเข้าถึงการป้องกันโรคเอดส์และ STIs ใน กลุ่มเยาวชน และ MSM อย่างรอบด้านอย่างครบวงจร (Combination prevention)  ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการดูและรักษาผู้ป่วย เอดส์ 3. พัฒนาบุคลากร  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์  พัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา คุณภาพการดูและรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ ระดับเขตและจังหวัด 9

10 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ) คำของบประมาณ 2555จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 2 พัฒนาเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม 2) วัณโรค 1. เร่งรัดค้นหาผู้ป่วย  ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี,ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,ผู้สัมผัส ใกล้ชิดและเด็ก รวมถึงค้นหา เชิงรุกในสถานที่เสี่ยง เช่น เรือนจำ,ค่ายอพยพ,ชุมชน แออัด,สถานสงเคราะห์,โรงงาน ฯลฯ 2. ลดอัตราตาย (Death rate) 2.1 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอวี เข้าถึงยาต้านไวรัส ได้โดยเร็วระหว่างการรักษาวัณโรค 2.2เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับปัญหา M/XDR-TB - พัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยและการรักษา (LAB,ยา,บุคลากร) * ประเมินคุณภาพการตรวจรับสูตรเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขและเอกชน * พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา * ประเมินสถานพยาบาลในการจัดการดูแลวัณโรคตาม มาตรฐานสากล - การให้ความรู้การทำความเข้าใจ และการสื่อสารสาธารณะ แก่ชุมชน * สื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชน และการเข้าถึงบริการ สถานพยาบาลภาครัฐทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขและเอกชน/ องค์กรเอกชน/สสจ./ หน่วยงานสาธารณสุขระดับ อำเภอ/อปท./กทม./เรือนจำ/ ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 3. ประเมินผลกระทบการควบคุมวัณโรคระดับเครือข่ายพื้นที่ (Prevalence Survey) ต่อเนื่อง ปี 2554 - 2555 ประชาชนทั่วไป/กทม. 4. ศึกษาความพร้อมของ อปท.ในการมีส่วนร่วมการควบคุมวัณโรค 10

11 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ) คำของบประมาณ 2555จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 2 พัฒนาเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 3) โรคติดต่อนำโดยแมลง  ไข้เลือดออก  มาลาเรีย 1.พัฒนาศูนย์ความคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศต ม.) สู่ความเป็นเลิศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเฉพาะพื้นที่ 2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิง รุกในพื้นที่เสี่ยงสูง 3.พัฒนาเครือข่ายควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ สำคัญ ในพื้นที่ท่องเที่ยว ศตม. 38 แห่ง อำเภอ,ท้องถิ่น ประชาชน ใน 143 อำเภอ หน่วยงาน&สถาน ประกอบการท่องเที่ยว 4) โรคติดต่อทั่วไป1.ป้องกันควบคุมการระบาดของอหิวาตกโรคในพื้นที่ เสี่ยงสูงอย่างบูรณาการปี 2555 2.ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 3.สร้างความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 30 จังหวัดท่องเที่ยว เขต อุตสาหกรรมส่งออก ศูนย์เด็กเล็ก, ท้องถิ่น หน่วยงาน สธ. ปศุสัตว์ ท้องถิ่น  ป้องกัน ควบคุมโรคระหว่างประเทศ1.กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 (ร่วมจัดทำ ยุทธศาสตร์, พัฒนาบุคลากรระบาดวิทยา,ข้อมูล) 2.พัฒนาศักยภาพโครงสร้างและบุคลากรของด่าน ควบคุมโรคและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ประเทศในแถบภูมิภาค ด่าน 18 แห่ง 5) โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1. พัฒนากลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีน 2. พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ 3. ร่วมมือกับสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาวัคซีน (วัคซีนเดงกี่ มหาวิทยาลัยมหิดล) คณะกรรมการ หน่วยงานภายใน/นอกกรม สถาบันวิชาการ 11

12 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ) คำของบประมาณ 2555จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 2 พัฒนาเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 6) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค โดยพัฒนารูปแบบลดปัจจัยเสี่ยง การคัดกรองเบาหวานความดันด้วยตนเอง ที่บ้าน : Self Monitoring (ตามนโยบาย ลดหวาน มัน เค็ม) 2. โครงการรักษ์หัวใจในที่ทำงาน จังหวัด ( บูรณา การ ) 7) โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (พัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการ) สสจ. สสอ. และ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชาชน 8) ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 1. พัฒนา / ปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง (กี่ฉบับ ??) 2. ผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย (ใครบ้าง เป้าหมายเท่าไหร่ ??) 3. สร้างเสริมพฤติกรรม เน้นเยาวชน 4. ดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ ควบคุมยาสูบ (FCTC) และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ (ร่างกฎหมาย) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้ประกอบการ, ประชาชน ทั่วไป เยาวชน 12

13 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ) คำของบประมาณ 2555 จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 3. การเตรียม ความพร้อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน ทางด้าน สาธารณสุข 1. การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1.1 จัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับ แกนนำชุมชนด้านสาธารณสุข แกนนำชุมชนด้าน สธ. ได้แก่ ผู้นำชุมชน/อสม. 1.2 พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามปัญหาของแต่ละพื้นที่ ของ สคร. สคร.1-12 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ร้อยละ 50 ของ อปท. ที่มี พื้นที่เสี่ยงด้านภาวะ ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องด้านสธ. 3. ระบบสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 3.1 สื่อสารข้อมูลในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 3.2 สื่อสารสั่งการทุกระดับ (ระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ) ที่ครอบคลุมทั้งระยะก่อน ขณะ และหลังเกิดเหตุที่ถูกต้อง และ ทันเวลา 4. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในการเตรียม ความพร้อมฯ 4.1 ฐานข้อมูลโรคและพื้นที่เสี่ยงทางภัยพิบัติระดับเขตสคร.ที่ 1-12 4.2 จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากร้อยละ 50 ของ อปท.มี พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 4.3 การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อม (ในปี 54 มีการจัดทำ คู่มือการบริหารเวชภัณฑ์ไว้แล้ว) 75 จังหวัด 13

14 จุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ) คำของบประมาณ 2555จุดเน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 4 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้นฟูสภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 1.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการเฉพาะทาง โรคอุบัติใหม่ซ้ำภายใน 5 ปี 2.ลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนราย ใหม่ (สร้าง Node การดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน) รพ.ใน/นอกสังกัด สธ. ภาคเอกชน สคร., PCU, รพ.สต. ใน พื้นเสี่ยง ข้อ 5 พัฒนาวิชาการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 1.พัฒนากลไกและดำเนินการประเมินผลภาพรวมการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระดับประเทศ (ประเด็นโรคสำคัญ) 2. ประชุมวิชาการกรมควบคุมโรค 3..... ข้อ 6 สื่อสาร สาธารณะและ ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่มีคุณภาพ 1.วิเคราะห์สาระสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 2.จัดทำ Key Message รูปแบบ และช่องทางการ สื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3.สำรวจ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง  ความพึงพอใจของเครือข่าย ผู้รับบริการกรม  พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน 4.พัฒนาเครือข่ายหลัก สสจ. สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14

15 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี Q & A 15

16 “สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมโรค” 16

17 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 17 1.จัดทำงบประมาณเข้าสู่สมดุล : ข้อตกลง 5 ปี ของ กระทรวงการคลัง กับ สำนักงบประมาณ 2.จัดลำดับความสำคัญของงาน /โครงการ (priority)  จุดเน้นสำคัญ คือ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม ที่ทำอยู่  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือไม่ เพียงใด  ควรถูกยกเลิก ชะลอ หรือลดเป้าหมายเพื่อนำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมใหม่ที่สำคัญกว่า 3.พิจารณางบประมาณโดยใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - Base Budgeting) 4.พิจารณางบประมาณตามแนวทาง 3R 4.1 Review : ทบทวน ตรวจสอบ กระบวนการ ผลงาน ทรัพยากรใหม่ทั้งหมด 4.2 Redeploy : ตัดสินใจตามผล Review ยกเลิก ปรับลดเป้าหมาย/ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 4.3 Replace : ตัดสินใจตามผล Review เพื่อกำหนดกิจกรรมใหม่ / เพิ่มเป้าหมาย/ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยพิจารณาจากความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน และศักยภาพของหน่วย ปฏิบัติ

18 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 18 กรอบการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญ มากน้อย มาก สำคัญ จำเป็น เร่งด่วนมาก และมีศักยภาพมาก (เร่งรัด) สำคัญ จำเป็น เร่งด่วนน้อย แต่มีศักยภาพมาก (ชะลอ) น้อย สำคัญ จำเป็น เร่งด่วนมาก แต่มีศักยภาพน้อย (ปรับลดเป้าหมาย) สำคัญ จำเป็น เร่งด่วนน้อย (ยกเลิก) สำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน ศักยภาพ

19 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2555 (ปรับปรุงตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 ธค.53) 6 ยุทธศาสตร์ 45 แผนงาน 19 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงของประเทศ 3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม กันในสังคม 4.5 แผนงานพัฒนาระบบการสาธารณสุข : ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มี คุณภาพมาตรฐานฯ 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น 6. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

20 การพิจารณางบประมาณตามแนวทาง 3R 20 1. Review :ทบทวน ตรวจสอบ กระบวนการ ปฏิบัติงาน ผลงาน และทรัพยากรใหม่ทั้งหมด ไม่มีการอ้างอิงระดับการใช้จ่ายของปีก่อนหน้า

21 การพิจารณางบประมาณตามแนวทาง 3R (ต่อ) 21 2.Redeploy : ตัดสินใจตามการ Review ยกเลิก /ปรับลดเป้าหมาย กิจกรรมเดิม/ปรับลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 1) ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ (ยกเลิก/ถ่ายโอน/ปรับลดค่าใช้จ่าย) 2) มีความสำคัญลดลง เนื่องจากสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลง 3) ถ่ายโอนไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 4) ผลการเบิกจ่าย การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน 5) มีการโอนเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายไปใช้ในกิจกรรม / รายการอื่นๆ 6) งบประมาณของกิจกรรม/รายการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายปี ควรตรวจสอบ 7) มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ 8) มีองค์กรอื่นดำเนินการอยู่แล้ว ควรปรับบทบาทเป็นหน่วยสนับสนุน ควบคุม และปรับลดค่าใช้จ่ายลง

22 การพิจารณางบประมาณตามแนวทาง 3R (ต่อ) 22 3. Replace : ตัดสินใจตามผลการ Review เพื่อกำหนด กิจกรรมใหม่ เพิ่มเป้าหมาย หรือ เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยพิจารณาจาก ความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน และศักยภาพของ หน่วยปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google