งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต - ดำเนินการร่วมกับทีม PGMP ระดับอำเภอ - สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต - ดำเนินการร่วมกับทีม PGMP ระดับอำเภอ - สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต - ดำเนินการร่วมกับทีม PGMP ระดับอำเภอ - สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำแผนออก ตรวจเดือนม. ค.- ก. พ.58 ตรวจประเมินให้มีคะแนนประเมินมากกว่าร้อย ละ 60 - สถานที่ผลิตที่ยังไม่ได้รับอนุญาต - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง PGMP วันที่ 6 ก. พ.58 - ลงพื้นที่ ณ สถานที่ผลิตเพื่อให้คำแนะนำใน การปรับปรุงพัฒนา ( มี. ค.- พ. ค.58) - กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงประเมินซ้ำ และให้คำแนะนำจนผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ( มิ. ย.- ก. ค.58)

3 1. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 1.2 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ 20 ตัวอย่าง ( ก. พ.58) 1.3 จัดทำฐานข้อมูลสถานที่ผลิตและข้อมูลการ พิจารณาอนุญาต - สถานที่ผลิตที่เข้าข่าย PGMP ทั้งหมด 85 แห่ง - สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ PGMP แล้ว จำนวน 60 แห่ง - สถานที่ผลิตที่จะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 25 แห่ง ที่มายื่นขออนุญาต ( ต. ค.- ธ. ค.57) จำนวน 3 แห่ง สรุป เป้าหมายสถานที่ผลิตที่จะพัฒนาให้ ผ่านเกณฑ์ 22 แห่ง หมายเหตุ ฐานข้อมูลได้จากข้อมูลการขึ้น ทะเบียน OTOP ของพัฒนาชุมชน และการสำรวจของทีม PGMP ระดับ อำเภอ

4 2. พัฒนาสถานที่ผลิต PGMP ต้นแบบ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถานที่ผลิต PGMP ต้นแบบ จ. พัทลุง ได้แก่ ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง ต. ชัยบุรี อ. เมือง จ. พัทลุง 1. สถานที่ผลิตมีคะแนนประเมินหมวด 1 และหมวด 2 ร้อยละ 60 ขึ้นไป และ มีความพร้อมในการพัฒนา 2. ดำเนินการร่วมกับทีม PGMP ระดับอำเภอในการ พัฒนาสถานที่ผลิต จนมี คะแนนประเมินทุกหัวข้อรวมร้อยละ 90 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต คือ ปั้นขลิบไส้ต่างๆ ได้แก่ ปั้นขลิบไส้ปลา ปั้นขลิบไส้ไก่ ปั้นขลิบไส้เห็ด และปั้นขลิบไส้ต้มยำกุ้ง และ กำลังพัฒนาเพิ่ม ได้แก่ ปั้นขลิบ ไส้หวาน ( ไส้ถั่ว ) ปั้นขลิบไส้หมูหยอง

5 2. พัฒนาสถานที่ผลิต PGMP ต้นแบบ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 4. ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง จีน และ พม่า ปี 2558 กำลังขยายตัวไปยังประเทศเวียตนาม ลาว สิงคโปร์ และมาเลเซีย 5. สถานที่ผลิตมีร้อยละการขยายตัวของยอดขาย ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดย - ปี 2555 ยอดขาย 26.4 ล้าน / ปี และปี 2556 ยอดขาย 30 ล้าน / ปี ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.64 - ปี 2557 ยอดขาย 36 ล้าน / ปี ยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง พื้นที่ จ. พัทลุง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน มีทุนน้อยในการพัฒนาสถานที่ ผลิตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP จึง ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการ ดำเนินการ

7 Primary GMP 7

8 8

9 9

10 10

11 Primary GMP 11

12 Primary GMP 12

13 Primary GMP 13


ดาวน์โหลด ppt 1. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต - ดำเนินการร่วมกับทีม PGMP ระดับอำเภอ - สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google