งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

2  ความพร้อม  จัดตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2553  แยกผู้ป่วย COPD ออกจาก asthma  ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 08.00-16.00 น.  บุคลากร : ทีมงานชุดเดียวกันกับ easy asthma clinic

3  ความพร้อม  สถานที่ : คลินิกโรคเรื้อรัง บริเวณเดียวกัน กับ easy asthma clinic  ระบบการจัดการ : เครื่องมือชุดเดียวกันกับ easy asthma clinic  ยา : ยาชุดเดียวกันกับ easy asthma clinic

4  การวัด 6 minute walk distance  BODE index  The COPD Assessment Test (CAT) Score  อุปกรณ์การสอนให้ความรู้แก่ผู้ป่วย :  แผ่นพับ กระดานพลิกให้ความรู้  ความรู้ : สอนความรู้กับเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังสูบ บุหรี่

5  การซักประวัติ  ประวัติสูบบุหรี่ / ได้รับควันบุหรี่  ประวัติการทำงานในสถานที่ที่มีควัน เผาไหม้  อาการเหนื่อยหอบ หายใจมีวี้ด  การประเมินร่างกาย  Increased AP diameter, prolonged expiratory phase  CXR ไม่มีโรคอื่น  เป่า Peak Flow ได้น้อย  พ่นยาขยายหลอดลมแล้วยังได้น้อย

6  การประเมินผู้ป่วย  อาการทางคลินิก : ▪ ระดับของอาการเหนื่อย ความถี่และความรุนแรงของ อาการกำเริบ  การรักษาที่ได้ตามมาตรฐานตามแนวทางของ สปสช.

7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

8 1. ยื่นบัตรบริเวณคลินิก 2. เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน 3. วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

9 4. พบพยาบาล ประเมินผู้ป่วย ในรายที่หอบทำการพ่นยา เบื้องต้นบริเวณคลินิก เป่า peak flow ซักประวัติ : CAT, mMRC ฯลฯ ลง คอมพิวเตอร์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี แนะนำเลิกสูบบุหรี่ คลินิกเลิกสูบบุหรี่ 5. พบเภสัชกร ประเมินการใช้ยาพ่นเป็นรายบุคคล นับ จำนวนยาที่เหลือ

10 6. พบนักกายภาพบำบัด - สอน breathing exercise active chest mobilization, posture - วัด 6 minute walk distance 7. พบนักโภชนากร โดยเฉพาะ ในรายที่ BMI < 21

11 8. พบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาและ ปรับเปลี่ยนยา 9. พบพยาบาลหลังตรวจ : เช็ค วันนัด ให้คำแนะนำเพิ่มเติม 10. รับยากับเภสัชกร สอนการใช้ยาใหม่ที่ได้รับ อธิบายวิธีการใช้ยา

12  จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนใน คลินิก 165 คน  ชาย 156 คน หญิง 9 คน  สิทธิ์ UC 130 คน ประกันสังคม 1 คน เบิกได้ 34 คน  ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีอาการกำเริบรับไว้รักษาใน โรงพยาบาล ลดลง จาก 4.6  1.7  ผู้ป่วยได้รับการประเมิน CAT, mMRC ทุกราย  เภสัชกรสอนการใช้ยาพ่น 100%

13  ผู้ป่วยได้รับการประเมิน pulmonary rehabilitation ทุกคน ( กำลังลงข้อมูล )  ไม่ได้ทำ 6MWT 48 คน (29%)  ทุพพลภาพ เดินไม่ได้  มีอาการเหนื่อยมาก  ผู้ป่วยปฏิเสธ ติดธุระ  นักกายภาพบำบัดไม่เพียงพอ  ผู้ป่วยยังคงสูบบุหรี่ 21 คน (12.72%)

14  ทางโรงพยาบาลไม่มีเครื่อง spirometry ที่ ใช้ในการวินิจฉัย COPD บางครั้ง แพทย์สลับวินิจฉัย ระหว่าง Asthma, COPD ไปมา ต่อมาจึงได้ทำ Bronchodilator test ใน ผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย

15  การประสานงานเป็นทีมของทีมสห สาขาวิชาชีพ  แนวทางการปฏิบัติการ สาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ. ศ. 2553

16  อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล และ รพ. สต.  จัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  การคัดกรองผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นใน ชุมชน  เนื่องจากผู้ป่วยบางคน ถ้ายังไม่หอบ เหนื่อยมาก ไม่มารักษา  การออกเยี่ยมบ้านในรายที่ยังควบคุม ไม่ได้  กระบวนการในผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่อยู่ ให้เลิกสูบบุหรี่  พัฒนาเครือข่ายโรคหืดใน CUP

17 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google