งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Easy COPD clinic … Easy to Practice and Achieve

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Easy COPD clinic … Easy to Practice and Achieve"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Easy COPD clinic … Easy to Practice and Achieve
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

2 การจัดตั้ง Easy COPD Clinic
ความพร้อม จัดตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2553 แยกผู้ป่วย COPD ออกจาก asthma ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา น. บุคลากร: ทีมงานชุดเดียวกันกับ easy asthma clinic

3 การจัดตั้ง Easy COPD Clinic
ความพร้อม สถานที่: คลินิกโรคเรื้อรัง บริเวณเดียวกันกับ easy asthma clinic ระบบการจัดการ: เครื่องมือชุดเดียวกันกับ easy asthma clinic ยา: ยาชุดเดียวกันกับ easy asthma clinic

4 การเตรียมการที่เพิ่มเติมจาก Easy Asthma Clinic
การวัด 6 minute walk distance BODE index The COPD Assessment Test (CAT) Score อุปกรณ์การสอนให้ความรู้แก่ผู้ป่วย: แผ่นพับ กระดานพลิกให้ความรู้ ความรู้: สอนความรู้กับเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่

5 Practice in Easy COPD Clinic
การซักประวัติ ประวัติสูบบุหรี่/ได้รับควันบุหรี่ ประวัติการทำงานในสถานที่ที่มีควัน เผาไหม้ อาการเหนื่อยหอบ หายใจมีวี้ด การประเมินร่างกาย Increased AP diameter, prolonged expiratory phase CXR ไม่มีโรคอื่น เป่า Peak Flow ได้น้อย พ่นยาขยายหลอดลมแล้วยังได้น้อย

6 Achievement in Easy COPD Clinic
การประเมินผู้ป่วย อาการทางคลินิก: ระดับของอาการเหนื่อย ความถี่และความรุนแรงของอาการกำเริบ การรักษาที่ได้ตามมาตรฐานตามแนวทางของ สปสช.

7 กระบวนการทำงานใน Easy COPD Clinic
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการใน Easy COPD Clinic
1. ยื่นบัตรบริเวณคลินิก 2. เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน 3. วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

9 ขั้นตอนการเข้ารับบริการใน Easy COPD Clinic
4. พบพยาบาล ประเมินผู้ป่วย ในรายที่หอบทำการพ่นยาเบื้องต้นบริเวณคลินิก เป่า peak flow ซักประวัติ: CAT, mMRC ฯลฯ ลงคอมพิวเตอร์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี แนะนำเลิกสูบบุหรี่ คลินิกเลิกสูบบุหรี่ 5. พบเภสัชกร ประเมินการใช้ยาพ่นเป็นรายบุคคล นับจำนวนยาที่เหลือ

10 ขั้นตอนการเข้ารับบริการใน Easy COPD Clinic
6. พบนักกายภาพบำบัด -สอน breathing exercise active chest mobilization, posture - วัด 6 minute walk distance 7. พบนักโภชนากร โดยเฉพาะในรายที่ BMI < 21

11 ขั้นตอนการเข้ารับบริการใน Easy COPD Clinic
8. พบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาและปรับเปลี่ยนยา 9. พบพยาบาลหลังตรวจ: เช็ควันนัด ให้คำแนะนำเพิ่มเติม 10. รับยากับเภสัชกร สอนการใช้ยาใหม่ที่ได้รับ อธิบายวิธีการใช้ยา

12 ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนในคลินิก 165 คน
ชาย 156 คน หญิง 9 คน สิทธิ์ UC 130 คน ประกันสังคม 1 คน เบิกได้ 34 คน ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ลดลง จาก 4.6  1.7 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน CAT, mMRC ทุกราย เภสัชกรสอนการใช้ยาพ่น 100%

13 ผลการดำเนินงาน ผู้ป่วยได้รับการประเมิน pulmonary rehabilitation ทุกคน
(กำลังลงข้อมูล) ไม่ได้ทำ 6MWT 48 คน (29%) ทุพพลภาพ เดินไม่ได้ มีอาการเหนื่อยมาก ผู้ป่วยปฏิเสธ ติดธุระ นักกายภาพบำบัดไม่เพียงพอ ผู้ป่วยยังคงสูบบุหรี่ 21 คน (12.72%)

14 บทเรียนที่ได้รับ ทางโรงพยาบาลไม่มีเครื่อง spirometry ที่ใช้ในการวินิจฉัย COPD บางครั้ง แพทย์สลับวินิจฉัย ระหว่าง Asthma, COPD ไปมา ต่อมาจึงได้ทำ Bronchodilator test ในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย

15 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การประสานงานเป็นทีมของทีมสหสาขาวิชาชีพ แนวทางการปฏิบัติการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553

16 แผนพัฒนาต่อเนื่อง อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และ รพ.สต.
จัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 การคัดกรองผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นในชุมชน เนื่องจากผู้ป่วยบางคน ถ้ายังไม่หอบเหนื่อยมาก ไม่มารักษา การออกเยี่ยมบ้านในรายที่ยังควบคุมไม่ได้ กระบวนการในผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่อยู่ให้เลิกสูบบุหรี่ พัฒนาเครือข่ายโรคหืดใน CUP

17 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


ดาวน์โหลด ppt Easy COPD clinic … Easy to Practice and Achieve

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google