งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ. Scope of Health MedicalService Health Service Health System Health (Social) Determinants.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ. Scope of Health MedicalService Health Service Health System Health (Social) Determinants."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ

2 Scope of Health MedicalService Health Service Health System Health (Social) Determinants

3 General, Regional Hos.(95) 3 o MC Province( 200,000-2M.) Community Hos.(724) 2 o MC District(10,000-100,000) Community Hos.(724) 2 o MC District(10,000-100,000) THPH (9,750) 1 o MC Sub-district(1-5,000) THPH (9,750) 1 o MC Sub-district(1-5,000) CPHC. Center PHC Village (80,000) Family Health Leader SELF CARE Family Health service infrastructure Excellent Center ระดับอำเภอ เป็นขนาดที่ เหมาะสมที่สุด ระดับอำเภอ

4

5 Pur pose 1. ความเห็น รสอ.,(DHS) คือ จุด คานงัด - Scale ประชากร 50,000 - 100,000 - ทรัพยากร - สหวิชาชีพ แพทย์นำ ทีม (FCT) - งบประมาณก้อนใหญ่ - บูรณาการงานได้ - ในกระทรวง - ข้ามกระทรวง - เชื่อม - นโยบายสู่ปฏิบัติ + ครอบครัว - โรงพยาบาลใหญ่ รพ. สต. - ทำงานได้เหมาะทั้งเชิงรับ + รุก

6 2.FCT คือ ทีมผู้ปฏิบัติที่ต้องมีสห วิชาชีพนำเชื่อมสู่ตำบลและ ครอบครัว 3. โคราชทำมาแล้วระดับหนึ่งและ เห็นความสำคัญที่จะต้อง พัฒนาต่อไป 4. บริบทและเอกลักษณ์

7 Process 1. สร้างความเป็น Unity ในภาค สาธารณสุขด้วยการ Sharevision, Shareresource OP 2. Fixed cost- รพ. สต. PP - สสอ. 3. กระจายและพัฒนาบุคลากรด้วยงบ CUP

8 4. ทรัพยากร, เวชภัณฑ์ร่วม 5. ลงทุนในภาพอำเภอ 6. งบสร้างสุขภาพเพิ่มเติมระดับ อำเภอหรือตำบล 7. ใช้ - KPI ร่วม - KPI เฉพาะกลุ่ม - บาง CUP มี KPI ของ ตนเอง

9 8. โครงการร่วมระดับอำเภอ ตำบล 9. เชื่อมโยงด้วยศูนย์ข้อมูลอำเภอ, จังหวัด ( กำลังพัฒนา ) 10. พัฒนา - ส่วนจังหวัด DHML, มหกรรม สุขภาพจังหวัด - พัฒนาส่วนอำเภอ, CBL, มหกรรมสุขภาพ

10 Preformance 1. UCCARE ระดับ 3 + 2. KPI จังหวัด ≥ 80% ทุกตัว 3. นวัตกรรมและ Odop

11

12 ข้อเสนอแนะ 1. อยากให้ Straight Policy - ระดับชาติ - ระดับเขต / จังหวัด 2. ยกระดับปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และศักยภาพ, กำหนด บทบาททีม ( สหวิชาชีพนำโดย แพทย์ คือ ทีม ) 3. บริหารให้เกิด Unity ในอำเภอ - Single Team

13 4. บริหาร / ประสานงานเกิดบูรณา การกับภาคส่วนอื่นให้ทำงาน ราบรื่น 5. สร้างขวัญและกำลังใจ, สร้าง ศักดิ์ศรีโดยกระบวนการ Appliciation เช่น - ระบบนิเทศแบบส่งเสริม - การส่งเสริมต่อยอดผลงาน, ให้รางวัล - สนับสนุนวิชาการและช่วย วิจัยในพื้นที่

14 ขอบคุณครับ นพ. โชคชัย มานะธุระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จักราช


ดาวน์โหลด ppt DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ. Scope of Health MedicalService Health Service Health System Health (Social) Determinants.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google