งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒ /255 ๗ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวังแก้ว อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒ /255 ๗ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวังแก้ว อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒ /255 ๗ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวังแก้ว อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก

2 วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ................................................................................................................................................................................................................................................................................... มติที่ประชุม.................................................................................... วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการ ประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗................................................................................................................................................................................................................................................................................... มติที่ประชุม....................................................................................

3 วาระที่ ๓ เรื่องทราบ ๓. ๑ การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชม ปี ๒๕๕๗ ๓. ๑. ๑ การดำเนินโครงการ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการระดับอำเภอ ๆ ละ ๑ ศูนย์

4 ๓. ๑. ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จำนวน ๑ รุ่น

5 ๓. ๑. ๓ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการ ผลิต จำนวน ๔ รุ่น

6 ๓. ๑. ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการ จัดทำแผนธุรกิจ จำนวน ๑ รุ่น

7 ๓. ๑. ๕ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการ จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

8 ๓. ๑. ๖ สร้างภาคีการอนุรักษ์ และสืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

9 ๓. ๑. ๗ เวทีประชาคมเพื่อการ อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น

10 ๓. ๑. ๘ เพิ่มพูนทักษะเยาวชนด้าน การอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น

11 ผลผลิตของ น้องเยาวชน

12 ๓. ๑. ๙ ประชาสัมพันธ์สุดยอด ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด (Provincial Star OTOP : Pso) ปี พ. ศ. ๒๕๕๖

13 ๓. ๑. ๑๐ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ ความรู้ (KBO) จังหวัด

14 ๓. ๑. ๑๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ( โดยเครือข่าย องค์ความรู้ KBO)

15 ๓. ๑. ๑๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

16 ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด พิษณุโลกที่เข้าประกวดผลงาน เครือข่ายองค์ความรู้ KBO

17 ๓. ๑. ๑๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL

18 ๓. ๑. ๑๔ กิจกรรมโครงการหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตาม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

19 ๓. ๑. ๑๕ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

20 ภาพ บรรยากาศใน งาน

21 ๓. ๑. ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

22 โลโก้ OTOP กลุ่มจังหวัดภาพ เหนือตอนล่าง ๑

23 สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ๑

24 ๓. ๑. ๑๗ รายได้การจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป้าหมายการจำหน่าย OTOP ปี ๕๗ รายได้การจำหน่าย OTOP ( ตค. ๕๖ – ส. ค. ๕๗ ) คิดเป็นร้อยละ 38 ๕, ๕ 00,000 ๓๗๗, ๑๗๒, ๖๖๒๙๖. ๗๗

25 วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔. ๑ การกำหนดแนวทางการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙................................................................................................................................................................................................................................................................................. มติที่ประชุม....................................................................................

26 วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ................................................................................................................................................................................................................................................................................. มติที่ประชุม....................................................................................


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒ /255 ๗ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวังแก้ว อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google