งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ กระบวนการและ การวางแผน กำลังการผลิต บทที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ กระบวนการและ การวางแผน กำลังการผลิต บทที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ กระบวนการและ การวางแผน กำลังการผลิต บทที่ 7.

2 กลยุทธ์กระบวนการ 4 ประเภท  การมุ่งเน้นตามกระบวนการ (Process focus)  การมุ่งเน้นการทำซ้ำ (Repetitive focus)  การมุ่งเน้นตามผลิตภัณธ์ (Product focus)  การมุ่งเน้นการตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณ มาก

3 การมุ่งเน้นตามกระบวนการ (Process focus)  กระบวนการผลิต ประเภทนี้มักทำให้ ต้นทุนแปรผันมีมูลค่าสูง เนื่องจาก อัตราการใช้ปรัโยชน์ของเครื่องจักร หรือหน่วยการผลิตในกระบวนการจะ น้อยมาก ได้แก่ ร้านอาหาร โรงพยบาล โรงกลึง ทุกองค์การสามารถปรับปรุง โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์

4 การมุ่งเน้นการทำซ้ำ (Repetitive focus) ข้อดี คือ  ต้นทุนการผลิต เนื่องจากการใช้ โมดุลเพื่อผลิตได้มีการเตรียมไว้ ล่วงหน้า ทำให้สามารถผลิตได้ จำนวนมาก  ด้านความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า สามารถ ผลิตได้หลากหลายตามความ ต้องการของลูกค้า

5  การมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์ หรือการผลิต แบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตกระจก กระดาษ แผ่นดีบุก เบียร์ น็อต  การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคเฉพาะราย ต้องอาศัยการ ผสมผสานระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ เป็นลักษณะโมดุล ซึ่งเป็นหลักการของการ ทำซ้ำ

6 การวิเคราะห์และการออกแบบ กระบวนการ o กระบวนการที่อออกแบบนั้นสามารถ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ หรือไม่ ในรูปแบบทางด้านราคา ความ แตกต่างหรือความรวดเร็ว ในการส่งมอบ สินค้า o กระบวนการที่ออกแบบสามารถกำจัด ขั้นตอนที่ไม่เกิดคุณค่าได้หรือไม่ o กระบวนการที่ออกแบบสามารถทำให้ ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดได้หรือไม่ o กระบวนการที่ออกแบบสามารถทำให้ เกิดยอกสั่งซื้อจากลูกค้าแทนที่คู่แข่งขัน ได้หรือไม่

7 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)  จะแสดงแผนผังของสถานที่ทำงาน และ ตำแหน่งของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด แล้วเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ ของสิ่งที่ทำการสังเกต จะกำหนดสเกล หรือไม่ก็ได้  ผังการไหลแบ่งตามชนิดของสิ่งที่ สังเกตออกเป็น 2 ชนิด คือ  ผังการไหลของคน (Man Type) แสดงการเคลื่อนที่ของคนในการ ทำงาน  ผังการไหลของวัสดุ (Material Type) แสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิต

8

9 การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต และแผนผังการไหล  เลือกกิจกรรมที่ต้องการศึกษาโดยกำหนดว่า ต้องการศึกษากระบวนการของคนหรือวัสดุ  กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขบวนการผลิต ที่จะศึกษาโดยจะต้องครอบคลุม กิจกรรมทั้งหมด ที่ต้องการศึกษา  เขียนแผนภูมิขบวนการผลิต ซึ่งต้องประกอบไป ด้วย Heading, Description, Summary  แสดงผลของกิจกรรมต่างๆ คือ จำนวนขั้นตอน ปฏิบัติงาน, จำนวนขั้นตอนการขนส่ง, จำนวนครั้ง ของการล่าช้า, จำนวนครั้งที่ทำการตรวจสอบ, จำนวนครั้งในการพักและระยะทางการขนส่งไว้ใน ตารางสรุป

10 Process Chat

11 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการออกแบบ กระบวนการงานบริการ น้อยมาก งานบริการเพื่อมวลชนงานบริการแบบมืออาชีพ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะ กลุ่ม สำนักงานที่ ปรึกษาด้าน กฏหมาย ตัวแทนขายหุ้น เต็มรูปแบบ ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจขายปลีก โรงงานบริการ ร้านบริการ ตัวแทนขายหุ้นฯ สำนักงานทนายความ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาล ภัตตาคารชั้นนำ ร้านอาหารฯ ธุรกิจค้าส่ง สายการบิน ทั่วไป สายการบินราคา ถูก มาก น้อย

12 การเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์และ เทคโนโลยี  ในการตัดสินใจเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ นั้นขึ้นกับประเภทของ การผลิตและบริการ เช่น การผลิตกระดาษ การผลิตน้ำอัดลม โรงพยาบาล ผู้ตัดสินใจ ต้องมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เข้าใจ ถึงกระกบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นๆ

13 เทคโนโลยีทางการผลิต  เทคโนโลยีเครื่องจักร (Machine Technology) ได้แก่ งานตัด งานเจาะ งานกลึง โดยิ้นงานที่นำมา ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ เหล็ก อลูมเนียม ไม้  ระบบพิสูจน์ทราบอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เครื่องจักรส่วน ใหญ่ถูกควบคุมด้วยระบบดิจิตอล ในรูปของบิต และไบตส์  การควบคุมกระบวนการ (Process Control) การ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุมกระบวนการ ผลิตสินค้าและงานบริการ เช่น การผลิตกระดาษ การวัดความชื้นและความหนาของกระดาษ อุณหภูมิ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเหล็ก โรงงานนิวเคลียร์

14  ระบบตรวจสอบด้วยภาพ (Vision Systems)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ กระบวนการและ การวางแผน กำลังการผลิต บทที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google