งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต
บทที่ 7.

2 กลยุทธ์กระบวนการ 4 ประเภท
การมุ่งเน้นตามกระบวนการ (Process focus) การมุ่งเน้นการทำซ้ำ (Repetitive focus) การมุ่งเน้นตามผลิตภัณธ์ (Product focus) การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมาก

3 การมุ่งเน้นตามกระบวนการ (Process focus)
กระบวนการผลิต ประเภทนี้มักทำให้ต้นทุนแปรผันมีมูลค่าสูง เนื่องจากอัตราการใช้ปรัโยชน์ของเครื่องจักรหรือหน่วยการผลิตในกระบวนการจะน้อยมาก ได้แก่ ร้านอาหาร โรงพยบาล โรงกลึง ทุกองค์การสามารถปรับปรุงโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์

4 การมุ่งเน้นการทำซ้ำ (Repetitive focus)
ข้อดี คือ ต้นทุนการผลิต เนื่องจากการใช้โมดุลเพื่อผลิตได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถผลิตได้จำนวนมาก ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถผลิตได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

5 การมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตแบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตกระจก กระดาษ แผ่นดีบุก เบียร์ น็อต
การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นลักษณะโมดุล ซึ่งเป็นหลักการของการทำซ้ำ

6 การวิเคราะห์และการออกแบบกระบวนการ
กระบวนการที่อออกแบบนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้หรือไม่ ในรูปแบบทางด้านราคา ความแตกต่างหรือความรวดเร็ว ในการส่งมอบสินค้า กระบวนการที่ออกแบบสามารถกำจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดคุณค่าได้หรือไม่ กระบวนการที่ออกแบบสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดได้หรือไม่ กระบวนการที่ออกแบบสามารถทำให้เกิดยอกสั่งซื้อจากลูกค้าแทนที่คู่แข่งขันได้หรือไม่

7 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)
จะแสดงแผนผังของสถานที่ทำงาน และตำแหน่งของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่ทำการสังเกต จะกำหนดสเกลหรือไม่ก็ได้ ผังการไหลแบ่งตามชนิดของสิ่งที่สังเกตออกเป็น 2 ชนิด คือ ผังการไหลของคน (Man Type)แสดงการเคลื่อนที่ของคนในการทำงาน ผังการไหลของวัสดุ (Material Type) แสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิต

8

9 การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนผังการไหล
เลือกกิจกรรมที่ต้องการศึกษาโดยกำหนดว่าต้องการศึกษากระบวนการของคนหรือวัสดุ กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขบวนการผลิตที่จะศึกษาโดยจะต้องครอบคลุม กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องการศึกษา เขียนแผนภูมิขบวนการผลิต ซึ่งต้องประกอบไปด้วย Heading , Description , Summary แสดงผลของกิจกรรมต่างๆ คือ จำนวนขั้นตอนปฏิบัติงาน , จำนวนขั้นตอนการขนส่ง , จำนวนครั้งของการล่าช้า,จำนวนครั้งที่ทำการตรวจสอบ , จำนวนครั้งในการพักและระยะทางการขนส่งไว้ในตารางสรุป

10 Process Chat

11 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการออกแบบกระบวนการงานบริการ
น้อย มาก งานบริการเพื่อมวลชน งานบริการแบบมืออาชีพ ธนาคารเฉพาะกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ธุรกิจเสื้อผ้า ตัวแทนขายหุ้นเต็มรูปแบบ มาก ธุรกิจขายปลีก โรงงานบริการ สำนักงานทนายความ ร้านบริการ น้อย ตัวแทนขายหุ้นฯ โรงพยาบาลเอกชน ร้านอาหารฯ ธุรกิจค้าส่ง สายการบินทั่วไป ภัตตาคารชั้นนำ โรงพยาบาล สายการบินราคาถูก

12 การเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ในการตัดสินใจเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ นั้นขึ้นกับประเภทของการผลิตและบริการ เช่น การผลิตกระดาษ การผลิตน้ำอัดลม โรงพยาบาล ผู้ตัดสินใจต้องมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เข้าใจถึงกระกบวนการผลิตและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นๆ

13 เทคโนโลยีทางการผลิต เทคโนโลยีเครื่องจักร (Machine Technology) ได้แก่ งานตัด งานเจาะ งานกลึง โดยิ้นงานที่นำมาผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ เหล็ก อลูมเนียม ไม้ ระบบพิสูจน์ทราบอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เครื่องจักรส่วนใหญ่ถูกควบคุมด้วยระบบดิจิตอล ในรูปของบิตและไบตส์ การควบคุมกระบวนการ (Process Control) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าและงานบริการ เช่น การผลิตกระดาษ การวัดความชื้นและความหนาของกระดาษ อุณหภูมิ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเหล็ก โรงงานนิวเคลียร์

14 ระบบตรวจสอบด้วยภาพ (Vision Systems)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google