งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Community Appreciation การดูแล พัฒนาและสร้างความพึง พอใจของบุคลากร ( สร้างคุณค่าและยกย่องชมเชย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Community Appreciation การดูแล พัฒนาและสร้างความพึง พอใจของบุคลากร ( สร้างคุณค่าและยกย่องชมเชย )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Community

5 Appreciation การดูแล พัฒนาและสร้างความพึง พอใจของบุคลากร ( สร้างคุณค่าและยกย่องชมเชย )

6 Resource Sharing And Human development การใช้ทรัพยากรร่วมกันและ พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน ( แบ่งปันทรัพยากร )

7 Essential Care การจัดระบบดูแลสุขภาพ พื้นฐาน ที่จำเป็นในแต่ละกลุ่ม ตาม บริบทของชุมชน

8 การจัดทีมสุขภาพ / นสค./ หมอ ครอบครัว เครือข่ายที่ 3 เครือข่ายที่ 1 เครือข่ายที่ 2 แพทย์

9 ระบบหมอครอบครัวในชุมชน อสม.( นักบริบาลชุมชน ) หมู่บ้านที่ 3 หมู่บ้านที่ 1 หมู่บ้านที่ 2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 แผนงานที่ 1 ผู้สูงอายุ แผนงานที่ 2 ผู้พิการ แผนงานที่ 3 ผู้ป่วยในระยะประคับประคอง แผนงานที่ 4 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กแรก เกิดถึง 5 ปี แผนงานที่ 5 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แผนงานที่ 6 การป้องกันปัญหาในวัยรุ่น ( ยาเสพติด, สุรา, บุหรี่, มั่วสุม, ซิ่งรถ ) แผนงานที่ 7 การควบคุมโรคไข้เลือดออก แผนงานที่ 8 การคุ้มครองผู้บริโภค ( ยา, อาหาร, เครื่องสำอาง, อาหารเสริม ) แผนงานที่ 9 การควบคุมโรคอ้วนและภาวะเตี้ยในเด็กนักเรียน แผนงานที่ 10 อุบัติเหตุ

21

22

23

24 1. จัดองค์กรโครงสร้างรับผิดชอบ 2. สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมโดยการลงพื้นที่พร้อมกับ อส ม. ทุกคน แยกหมู่บ้าน 3. นำข้อมูลที่ได้มาแยกจัดหมวดของกลุ่มตาม กลุ่มเป้าหมาย 4. จัดทำทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลและจัดทำแบบให้ คำแนะนำ พร้อมบันทึกข้อตกลงของ นสค. ทุกหลังคาเรือน หรือบัตรหมอครอบครัว 5. คืนข้อมูลให้กับชุมชนโดยชุมชนและวิเคราะห์ ปัญหา 6. วิเคราะห์ปัญหาแยกรายหมู่บ้าน 7. สรุปปัญหาแยก 4 ระดับ คือ 7.1 ปัญหาสภาพตัวบุคคล 7.2 ปัญหาระดับครอบครัว 7.3 ปัญหาระดับหมู่บ้าน 7.4 ปัญหาระดับตำบล

25 แผนงานที่ 1 ผู้สูงอายุ แผนงานที่ 2 ผู้พิการ แผนงานที่ 3 ผู้ป่วยในระยะประคับประคอง แผนงานที่ 4 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กแรก เกิดถึง 5 ปี แผนงานที่ 5 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แผนงานที่ 6 การป้องกันปัญหาในวัยรุ่น ( ยาเสพติด, สุรา, บุหรี่, มั่วสุม, ซิ่งรถ ) แผนงานที่ 7 การควบคุมโรคไข้เลือดออก แผนงานที่ 8 การคุ้มครองผู้บริโภค ( ยา, อาหาร, เครื่องสำอาง, อาหารเสริม ) แผนงานที่ 9 การควบคุมโรคอ้วนและภาวะเตี้ยในเด็กนักเรียน แผนงานที่ 10 อุบัติเหตุ

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt Community Appreciation การดูแล พัฒนาและสร้างความพึง พอใจของบุคลากร ( สร้างคุณค่าและยกย่องชมเชย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google