งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากแรง กระตุ้นภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (neutral - passive) การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้รับ ประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากแรง กระตุ้นภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (neutral - passive) การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้รับ ประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากแรง กระตุ้นภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (neutral - passive) การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้รับ ประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (sensation) และความรู้สึก (feeling) คือ การ ตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผัส การ จัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้จึงเน้นให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ ใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้เป็น อย่างดี

3  จอร์น ล็อค (John locke)  วิลเฮล์ม วุนด์ (Wilhelm Wundt)  ทิช เช เนอร์ (Titchener)  แฮร์บาร์ต (Herbart)

4 มนุษย์เกิดมาไม่มีทั้งความดี ความเลวในตัวเอง การ เรียนรู้เกิดจากสิ่งแวดล้อม - จอห์น ล็อก เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากบุคคลได้รับ ประสบการณ์ผ่านทางสัมผัสทั้ง 5 - วิลเฮล์ม วุนด์ เชื่อว่าจิตมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การสัมผัสทั้ง 5 การรู้สึกและจินตนาการ - ทิชเชเนอร์ เชื่อว่าจิตมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การสัมผัสทั้ง 5 การรู้สึก และจินตนาการ - แฮร์บาร์ต เชื่อว่า การเรียนรู้มี 3 ระดับ คือ ขั้นการ เรียนรู้โดยประสาทสัมผัส ขั้นจำ ความคิดเดิม และ ขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจแฮร์ บาร์ต เชื่อว่าการสอนควรเริ่มจากการทบทวนความรู้ เดิมของผู้เรียนเสียก่อนแล้วจึงเสนอความรู้ใหม่

5  1. การจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ผ่านทาง สัมผัสทั้ง 5 เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียน  2. การช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด ความเข้าใจได้อย่างดี  3. การสอนโดยดำเนินการตาม 5 ขั้นตอนของ แฮร์บาร์ต จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวดเร็ว ขั้นตอนดังกล่าวคือ

6  3.1 ขั้นเตรียมการ หรือขั้นนำ (preparation) ได้แก่ การเร้าความสนใจของผู้เรียน และการทบทวนความรู้เดิม  3.2 ขั้นเสนอ (presentation) ได้แก่ การเสนอ ความรู้ใหม่  3.3 ขั้นการสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (comparison and abstraction) ได้แก่ การขยาย ความรู้เดิมให้กว้างออกไป โดยสัมพันธ์ความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ  3.4 ขั้นสรุป (generalization) ได้แก่ การสรุปการ เรียนรู้เป็นหลักการหรือกฎต่างๆที่จะสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือสถานการณ์อื่นๆต่อไป  3.5 ขั้นประยุกต์ใช้ (application) ได้แก่ การให้ ผู้เรียนนำข้อสรุปหรือการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ในการ แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิม

7 ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ ตรงเพื่อให้มีการทำงานหรือการเรียนรู้ที่ ต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกันให้เกิดการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ที่จะต้องมีการเชื่อมโยงในส่วนของ สมอง ความคิด จินตนาการ ซึ่งให้เกิด ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นการรับรู้และ เชื่อมโยงความคิด เหมาะสำหรับเด็ก มัธยมศึกษาขึ้นไป ข้อดี

8 ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นการรับรู้และเชื่อมโยงความคิด. เข้าถึงได้จาก http://1nuttikan039.blogspot.com/2011/06/blog- post_30.html.16 กรกฎาคม 2555 http://1nuttikan039.blogspot.com/2011/06/blog- post_30.html ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นการรับรู้และเชื่อมโยงความคิด. เข้าถึงได้จาก http://2maneerat053.blogspot.com/2011/06/blog- post_3485.html.16 กรกฎาคม 2555 http://2maneerat053.blogspot.com/2011/06/blog- post_3485.html

9 1. นางสาววาริน โสระฎา 531120938 2. นางสาวชุติมา กันทะวงษ์ 531120914 3. นางสาวฐาปนี รุ่งคีรีรัตน์ 531120921 4. นางสาวจาริยา จับใจนาย 531120943 5. นายสุพจน์ วันชัยรุ่งรุจี 531120930 6. นายอิสรพงษ์ แก่นจันทร์ 531120944 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากแรง กระตุ้นภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (neutral - passive) การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้รับ ประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google