งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจ พอเพียง นายพนาสิน หอมจิตต์ ชั้น ปวช 1 เลขที่ 11 กลุ่ม 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจ พอเพียง นายพนาสิน หอมจิตต์ ชั้น ปวช 1 เลขที่ 11 กลุ่ม 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจ พอเพียง นายพนาสิน หอมจิตต์ ชั้น ปวช 1 เลขที่ 11 กลุ่ม 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง เข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไป ของเมืองไทยและคนไทยอย่าง ลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรง วางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ พึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน " และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ ความเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหาก ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมี ส่วนช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระ วิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็ง ในตนเองของประชาชนและสามารถ ทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้

3 ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงคือ การฟื้นฟู เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการ ทางสังคม ตั้งแต่ขั้นฟื้นฟูและขยาย เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและ บริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้น แปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้าง อาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ บน พื้นฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนี้ เศรษฐกิจของ 3 ชาติ จะพัฒนาขึ้นมา อย่างมั่นคงทั้งในด้านกำลังทุนและตลาด ภายในประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งจะ ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติ และทั้ง ที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอก

4 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ พอเพียงกับตัวเอง ทำให้อยู่ได้ ไม่ ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจำเป็นที่ทำได้ โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และ มีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี อัน นำไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชน และ ขยายไปจนสามารถที่จะเป็นสินค้า ส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็น เศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเอง และความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึง ศักยภาพของ ประชากรออกมาสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งมี ความผู้พันกับ “ จิตวิญญาณ ” คือ “ คุณค่า ” มากกว่า “ มูลค่า ”

5 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความ ถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้ จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนใน แนวพระราชดำริของ " เศรษฐกิจ พอเพียง " ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมา ช้านาน เพราะหากเราไม่ไปพึ่งพา ยึดติด อยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิม แบบไทยๆไปหมด มีแต่ความ ทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคง เหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจ เช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนา สาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่ว เช่นนี้ ดังนั้น " เศรษฐกิจพอเพียง " จึงได้ สื่อความหมาย ความสำคัญในฐานะเป็น หลักการสังคมที่พึงยึดถือ

6 การผลิตตามทฤษฎีใหม่สามารถเป็นต้นแบบ การคิดในการผลิตที่ดีได้ ดังนี้ 1. การผลิตนั้นมุ่งใช้เป็นอาหารประจำวันของ ครอบครัว เพื่อให้มีพอเพียงในการบริโภค ตลอดปี เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันและเพื่อ จำหน่าย 2. การผลิตต้องอาศัยปัจจัยในการผลิต ซึ่ง จะต้องเตรียมให้พร้อม เช่น การเกษตรต้องมี น้ำ การจัดให้มีและดูแหล่งน้ำ จะก่อให้เกิด ประโยชน์ทั้งการผลิต และประโยชน์ใช้สอย อื่น ๆ 3. ปัจจัยประกอบอื่น ๆ ที่จะอำนวยให้การผลิต ดำเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์เชื่อมโยง (Linkage) ที่จะไปเสริมให้เกิดความยั่งยืนใน การผลิต จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อ เชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเศรษฐกิจ การค้า และให้ดำเนินกิจการควบคู่ไปด้วยกัน ได้


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจ พอเพียง นายพนาสิน หอมจิตต์ ชั้น ปวช 1 เลขที่ 11 กลุ่ม 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google