งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo. ..⇛ นางมาลัยได้ยื่นคำร้องขอ เลขที่บ้านใหม่และขอสำเนา ทะเบียนบ้านโดยแจ้งว่าตนได้ ทำการกั้นห้องเพิ่มภายในตัว อาคารที่เป็นบ้านหลังเดิม โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo. ..⇛ นางมาลัยได้ยื่นคำร้องขอ เลขที่บ้านใหม่และขอสำเนา ทะเบียนบ้านโดยแจ้งว่าตนได้ ทำการกั้นห้องเพิ่มภายในตัว อาคารที่เป็นบ้านหลังเดิม โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo

2 ..⇛ นางมาลัยได้ยื่นคำร้องขอ เลขที่บ้านใหม่และขอสำเนา ทะเบียนบ้านโดยแจ้งว่าตนได้ ทำการกั้นห้องเพิ่มภายในตัว อาคารที่เป็นบ้านหลังเดิม โดย ห้องที่กั้นใหม่มีทั้งห้องนอน และห้องน้ำ..⇛ นายทะเบียน สามารถกำหนดเลขที่บ้านให้ ได้หรือไม่ อย่างไร

3 Company Logo..⇛..⇛

4 Company Logo..⇛ นายซ้อนได้แจ้งต่อนาย ทะเบียนว่าบ้านเลขที่ของตน ได้แก่เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ต. แมวหมา อ. ภูธร ซ้ำกับบ้าน ของนายสอง ทำให้ไปรษณีย์ ส่งจดหมายผิดเป็นประจำ ขอให้นายทะเบียนแก้ไขให้..⇛ นายทะเบียนจะ ดำเนินการอย่างไร

5 Company Logo..⇛ นางแพะได้แจ้งต่อนาย ทะเบียนว่าบ้านเลขที่ของตนซ้ำ กับบ้านของนายแกะ ทำให้ ไปรษณีย์ส่งจดหมายผิดเป็น ประจำ ขอให้นายทะเบียนแก้ไข ให้..⇛ จากการตรวจสอบ พบว่านางแพะอยู่บ้านเลขที่ ๑๑ ซ. รากไทร ถ. โตใหญ่ ทน. มหึมา นายแกะอยู่บ้านเลขที่ ๑๑ ถ. โตใหญ่ ทน. มหึมา นาย ทะเบียนจะทำอย่างไร

6 Company Logo..⇛ เมื่อนายเด่นดวงปลูกบ้าน ใหม่เสร็จ ได้แจ้งขอเลขที่บ้านต่อ นายทะเบียน โดยขอให้กำหนด เป็นบ้านเลขที่ ๙๙๙ เพื่อให้ เป็นศิริมงคล และอ้างว่าบ้าน ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนจึง ไม่ใกล้กับบ้านหลังอื่น ⇛ นาย ทะเบียนตรวจสอบพบว่าบ้านที่ นายเด่นดวงปลูกใหม่อยู่ในหมู่ที่ ๙ ต. ก้าวหน้า ซึ่งในหมู่บ้านนั้นมี เลขที่บ้านกำหนดไว้ถึงบ้านเลขที่ ๖๕ ⇛ นายทะเบียนจะทำ อย่างไร

7 Company Logo..⇛⇛ นายเอกเจ้าของ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต. อ้าย ได้รื้อถอนบ้านไปอยู่และทำมา หากินที่อื่นเพราะที่ดินบริเวณ บ้านหลังเดิมไม่อุดมสมบูรณ์ ⇛⇛ นายทะเบียนจะ ดำเนินการอย่างไร กับ บ้านเลขที่ดังกล่าวและผู้มีชื่อ ในทะเบียนบ้านนั้น

8 Company Logo ทะเบียนบ้าน มี 2 ประเภท  ทะเบียนบ้าน ( ท. ร.14) เล่มสีน้ำเงิน ใช้สำหรับคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  ทะเบียนบ้าน ( ท. ร.13) เล่มสีเหลือง ใช้สำหรับคนไม่มีสัญชาติ ไทย ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือที่ได้รับ การผ่อนผันให้อยู่ในไทยเป็นกรณี พิเศษเฉพาะรายตามที่ รมต. ประกาศ กำหนด

9 Company Logo


ดาวน์โหลด ppt Company Logo. ..⇛ นางมาลัยได้ยื่นคำร้องขอ เลขที่บ้านใหม่และขอสำเนา ทะเบียนบ้านโดยแจ้งว่าตนได้ ทำการกั้นห้องเพิ่มภายในตัว อาคารที่เป็นบ้านหลังเดิม โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google