งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio). เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้าน มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio). เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้าน มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)

2 เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้าน มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้ เช่น การใช้เสียงระทึกใจเพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนก ร้องเพื่อสร้างบรรยากาศตามธรรมชาติ ดังนั้น การเลือกใช้ เสียงกับมัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึกที่ดี และน่าประทับใจให้กับผู้ชมงานนำเสนอได้ โดยเนื้อหาบทนี้ จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับออดิโอ เช่น อุปกรณ์สำหรับ ออดิโอ รูปแบบไฟล์ออดิโอ และซอฟต์แวร์สำหรับออดิโอ

3 ทำความรู้จักกับเสียง (Sound) เสียง (Sound) อยู่ในรูปแบบของพลังงาน (Energy) เหมือนกับพลังงานความร้อน (Heat) และพลังงานแสง (Light) ที่สามารถถ่ายทอดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่าน ตัวกลางที่เกิดจากการสั่น (Vibrating) ของวัตถุ และแปลง พลังงานที่อยู่ในรูปแบบคลื่นที่ประกอบด้วยแอมพลิจูด

4 องค์ประกอบของระบบเสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ต้อง ผ่านกระบวนการบันทึก (Record) จัด (Manipulate) และ เล่นเสียง (Playback) แต่ก่อนที่จะผ่านกระบวนการเหล่านี้ จำเป็นต้องรับและแปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือสำหรับประมวลผลและแปลงเสียงต้นฉบับ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone) เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ลำโพง (Speaker) และอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Mixer)

5 ไมโครโฟน (Microphone). ไดนามิคไมโครโฟน (Dynamic Microphone). ไดนามิกไมโครโฟน (Dynamic Microphone) คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) ไมโครโฟนชนิดรับเสียงรอบทิศทาง (Omni Directional Microphone) ไมโครโฟนชนิดรับสียงแบบสองทิศทาง (Bi Directional Microphone)

6 ไมโครโฟนชนิดรับเสียงแบบทิศทางเดียว (Uni Directional Microphone) ลำโพงแบบไดนามิก (Dynamic Speaker) ลำโพงชนิดเสียงทุ้ม (Woofer) และลำโพงชนิดเสียงแหลม (Tweeter)

7 รูปแบบไฟล์เสียง การจัดเก็บไฟล์เสียงสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดย รูปแบบของการบีบอัดไฟล์เสียงจะมี 2 วิธี คือ “Lossless Compression” เป็นไฟล์เสียงที่รักษาข้อมูลไว้อย่าง ครบถ้วน ไม่มีการสูญหายของข้อมูล ไฟล์ชนิดนี้จะมีขนาด ใหญ่ แต่คุณภาพเสียงดี ส่วนอีกวิธี คือ Lossy Compression วิธีนี้จะตัดข้อมูลเสียงบางส่วนออกไป ทำให้ รายละเอียดของเสียงหายไป แต่ไฟล์จะมีขนาดเล็ก โดย ไฟล์เสียงแต่ละชนิดจะมีรายละเอียด รูปแบบการบีบอัด ข้อมูล และลักษณะการนำไปใช้งานที่ต่างกัน

8 ขั้นตอนการนำเสียงมาใช้งาน 1. ตัดสินใจว่าจะใช้เสียงชนิดใดกับงานที่ออกแบบไว้ เช่น เพลง เสียงพิเศษประกอบการนำเสนอ หรือเสียงพูด 2. เป็นต้น ซึ่งต้องกำหนดตำแหน่งหรือเวลาในการแสดงเสียง ให้เหมาะสมด้วย 3. ตัดสินใจว่าจะใช้เสียงแบบมิดี้ หรือใช้เสียงแบบดิจิตอลที่ ไหนและเมื่อไหร่ 4. พิจารณาว่าจะสร้างข้อมูลเสียงขึ้นมาเองหรือซื้อสำเร็จรูปมา ใช้งานจึงจะเหมาะสม

9 5. นำไฟล์เสียงมาทำการปรับแต่งให้เหมาะสมกับมัลติมิเดียที่ ออกแบบ แล้วนำมารวมเข้ากับงานมัลติมิเดียที่ทำการผลิต 6. ทดสอบการทำงานของเสียงให้มั่นใจว่า เสียงที่นำเสนอมี ความสัมพันธ์กับภาพในงานมัลติมเดียที่ผลิตขึ้น หากไม่ สัมพันธ์กันต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำแล้วให้ทดสอบ ใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

10 สรุป เสียง (Audio) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้กับงาน ด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ ต่างๆไปยังผู้ชมได้ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับงาน มัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีและน่า ประทับใจแก่ผุ้ชมงานนำเสนอได้

11 รายชื้อกลุ่ม 1. ด. ช. กิตติกวิน เชื้อเมืองพาน เลขที่ 4 2. ด. ช. พัธลพล พุ้มพวง เลขที่ 2 3. ด. ช. กิตติธัช บุญเป็ง เลขที่ 5 4. ด. ช. พีรณัฐ ชุ่มอูป เลขที 19


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio). เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้าน มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google