งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

\ F15 REQ SW. ใช้งานไม่ได้ ( บ่อยครั้ง ). อาการที่ตรวจพบ 1. REQUEST SW. ประตู FR,FL,BD ไม่สามารถใช้งานได้ บางครั้ง ( บ่อยครั้ง ) 2. สามารถใช้งาน รีโมท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "\ F15 REQ SW. ใช้งานไม่ได้ ( บ่อยครั้ง ). อาการที่ตรวจพบ 1. REQUEST SW. ประตู FR,FL,BD ไม่สามารถใช้งานได้ บางครั้ง ( บ่อยครั้ง ) 2. สามารถใช้งาน รีโมท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 \ F15 REQ SW. ใช้งานไม่ได้ ( บ่อยครั้ง )

2 อาการที่ตรวจพบ 1. REQUEST SW. ประตู FR,FL,BD ไม่สามารถใช้งานได้ บางครั้ง ( บ่อยครั้ง ) 2. สามารถใช้งาน รีโมท ล็อคและปลดล็อค รถได้ปกติ 3. MAIN SW. ล็อคและปลดล็อคได้ปกติ

3 กล่อง BCM I-KEY Door Lock and Unlock Switch OUTSIDE KEY ANTENNA DRIVER OUTSIDE KEY ANTENNA PASSENGER REMOTE KEYLESS OUTSIDE KEY ANTENNA REAR BUMPER สาเหตุที่เป็นไปได้ ชุดสายไฟกล่อง BCM

4 ตรวจสอบกล่อง BCM ตรวจสอบระบบ DOOR LOCK ตรวจสอบ I-KEY ตรวจสอบ ตัวรถและฟิมล์กรองแสง ตรวจสอบ OUT SIDE ANTENNA ตรวจสอบค่า DATA BCM ตรวจสอบ REMOTE KEYLESS ตรวจสอบ REQUEST SW. การตรวจสอบ

5 ศึกษาแผนผังของวงจรของระบบเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขจาก คู่มือซ่อมในหมวด DLK ศึกษาแผนผังของวงจรของระบบเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขจาก คู่มือซ่อมในหมวด DLK

6 ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ ใน DATA BCM

7

8

9 สาเหตุ เกิดจากชุดสายไฟของกล่องBCM มีการพวงชุดสายไฟของระบบป้องกันขโมย(ที่ติดเพิ่มจากสเปคโรงงาน) เข้ากับขั้วปล๊กที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณ DOOR LOCK/DOOR UNLK ตรวจพบขั้วปลั๊กที่ต่อมาเพิ่ม ไม่แน่นทั้งหมดและการพันเทปป้องกันสายไม่เรียบร้อย เกิดจากชุดสายไฟของกล่องBCM มีการพวงชุดสายไฟของระบบป้องกันขโมย(ที่ติดเพิ่มจากสเปคโรงงาน) เข้ากับขั้วปล๊กที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณ DOOR LOCK/DOOR UNLK ตรวจพบขั้วปลั๊กที่ต่อมาเพิ่ม ไม่แน่นทั้งหมดและการพันเทปป้องกันสายไม่เรียบร้อย

10 การแก้ไข เปลี่ยน ชุดสายไฟที่เข้ากล่อง BCM ใหม่และแก้ไขชุดต่อสายไฟระบบป้องกันขโมย ตรวจสอบหลังการการแก้ไข หลังเปลี่ยนชุดสายไฟและแก้ไขขั้วปลั๊ก ทดสอบพบว่าใช้งาน REQUEST SW. ทั้งด้าน FR /FL/BD ได้ปกติ หลังเปลี่ยนชุดสายไฟและแก้ไขขั้วปลั๊ก ทดสอบพบว่าใช้งาน REQUEST SW. ทั้งด้าน FR /FL/BD ได้ปกติ

11


ดาวน์โหลด ppt \ F15 REQ SW. ใช้งานไม่ได้ ( บ่อยครั้ง ). อาการที่ตรวจพบ 1. REQUEST SW. ประตู FR,FL,BD ไม่สามารถใช้งานได้ บางครั้ง ( บ่อยครั้ง ) 2. สามารถใช้งาน รีโมท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google