งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๖. การเยี่ยมเยียน การ เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม ๗. มีระบบสนับสนุน ๘. ระบบการส่งต่อ ๙. ระบบสารสนเทศ เก็บ รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ๑๐. นำไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๖. การเยี่ยมเยียน การ เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม ๗. มีระบบสนับสนุน ๘. ระบบการส่งต่อ ๙. ระบบสารสนเทศ เก็บ รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ๑๐. นำไปสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ๖. การเยี่ยมเยียน การ เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม ๗. มีระบบสนับสนุน ๘. ระบบการส่งต่อ ๙. ระบบสารสนเทศ เก็บ รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ๑๐. นำไปสู่การปฏิบัติ

4 แผนพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นและ หัตถการ แผนงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิ ดชอบ มิถุนายน ๕๗ เตรียมทีมวิทยากร ๑. การตรวจรักษา เบื้องต้น ๑. ๑ โรคหอบหืด ๑. ๒ โรคไข้เลือดออก ๑. ๓ โรคไข้หวัดใหญ่ คณะ กรรม การ CBL

5 แผนงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับ ผิด ชอบ มิถุนาย น ๕๗ กรกฎาค ม ๕๗ ๑. ๔ โรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง ๑. ๕ โรคหลอดเลือด หัวใจและสมอง ๒. การใช้ยาเบื้องต้นและ การบริหารคลังยา ๓. การเย็บแผลและทำ แผล ๔. การผ่าฝี ๕. การฉีดยาและให้ น้ำเกลือ ๖. การดูแลต่อเนื่องที่ บ้าน ๗. ฝึกปฏิบัติการทำ หัตถการ ๘. ติดตามนิเทศ ประเมินผล ๙. ประเมินความพึงพอใจ คณะก รรมกา ร CBL ส. ค.- ก. ย. ก. ย. ๕๗

6 หมายเหตุ ๑. จัดอบรม ๒ รุ่นๆ ละ ครึ่ง วัน ( ช่วงบ่าย ) วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ๒. การฝึกปฏิบัติทั้งวัน


ดาวน์โหลด ppt ๖. การเยี่ยมเยียน การ เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม ๗. มีระบบสนับสนุน ๘. ระบบการส่งต่อ ๙. ระบบสารสนเทศ เก็บ รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ๑๐. นำไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google