งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ
น.อ.บริพนธ์ สุวชิรัตน์

2 หัวข้อการบรรยาย ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต
1 2 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต ความท้าทาย 3 ปัจจัยความสำเร็จ 4 2

3 ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต
วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 2567 “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท นำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 3

4 ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต
วิสัยทัศน์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ยุทธศาสตร์ พร. ปี ) “กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นเลิศทางด้านเวชศาสตร์ทางทะเล” 4

5 หมวด 7 ว่าด้วยผลลัพธ์การดำเนินงาน ทร. เน้นให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA มี 7 หมวด หมวด 7 ว่าด้วยผลลัพธ์การดำเนินงาน ทร. เน้นให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ปฏิบัติจริง 6 หมวด 5

6 การบริหารจัดการหน่วยงาน/บริหารธุรกิจ
Man (คน) Money (เงิน) 4 M Material (ของ) Management (การบริหารจัดการ)

7 Management / การจัดการ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / (Strategic - based management) การบริหารเชิงผลลัพธ์ / (Result - based management) การบริหารเชิงกิจกรรม / (Activity - based management) ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance - Based Budgeting System) การบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ 2553

8 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.)
รับผิดชอบการบริหารงบประมาณกองทัพเรือ กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จัดทำต้นทุนผลผลิต ตามแนวทาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในปี งป.57 นี้ 8

9 กรมแพทย์ทหารเรือ ตอบสนองนโยบายกองทัพเรือ เรื่อง “การจัดทำต้นทุนผลผลิต
ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ” แต่งตั้ง “คณะทำงาน จัดทำต้นทุนผลผลิตของ พร.” (เม.ย.57) ประชุม คณะทำงานฯ ครั้งแรก วันที่ 22 พ.ค.57 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20 มิ.ย.57 เตรียมการบันทึกบัญชีและกำหนดผลผลิต พร. ในปี งป.57 (ก.ค. - ส.ค.57) รายงาน ต้นทุนผลผลิตในปี งป.57 ให้ ทร. รับทราบในปี งป.58 (ต.ค.57) วิเคราะห์ต้นทุนจากข้อมูลปี งป.57 และจัดทำแผนพัฒนาและลดต้นทุน (ต.ค.57 - ก.ย.58) การบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ 2553

10 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วย
การจัดทำต้นทุนผลผลิตจะเกี่ยวข้องกับหลายประเด็น พันธกิจ กระบวนงาน ตัวชี้วัด การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วย 10

11 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต
2

12 หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ (ส่งข้อมูลผลผลิต/ผลงาน ให้ พร.รวบรวม)
หน่วยแพทย์กองทัพเรือ (ส่งข้อมูลให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมผลผลิต/ผลงาน และส่งข้อมูลให้ พร.รับทราบ) 12

13 ความท้าทาย 3

14 การกำหนดกิจกรรมและผลผลิต ที่ถูกต้องเหมาะสม (เข้าใจตรงกัน)
ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูล (IT) ระบบบัญชีของสถานพยาบาลในสังกัด กห. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้อง กับระบบบัญชีภาครัฐ 14

15 ปัจจัยความสำเร็จ 4

16 การผลักดันเชิงนโยบาย ระดับ พร. และระดับหน่วยขึ้นตรง พร.
ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และการพิจารณาเรื่องต้นทุนผลผลิต 16

17 แนะนำวิทยากร นางสาว วรพรรณ ศฤงคารศิริ นักบัญชีปฏิบัติการ
นางสาว วรพรรณ ศฤงคารศิริ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี ปริญญาโท Master of Accountancy สาขา Accounting University of Denver, Colorado, USA 17

18 แนะนำวิทยากร นางสาว วิยะดา ทองสุวรรณ์ นักบัญชีปฏิบัติการ
นางสาว วิยะดา ทองสุวรรณ์ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 18

19 ของฝาก ก่อนเลิก WORK-SHOP 20 มิ.ย.57
“เส้นทางยาวไกลหมื่นลี้ ไปถึงด้วยการเริ่มก้าวแรก” “รู้อะไร ไม่เท่า รู้และเข้าใจตัวเอง” (หน่วยงานของตัวเอง) “การบ้าน” ๔ ก.ค.๕๗ ขอให้ หน่วย นขต.พร.และหน่วยแพทย์ ทร. ๑ วิเคราะห์พันธกิจ กระบวนงาน กำหนดผลผลิตของหน่วย ๒ ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ผลผลิตของ พร. ๓ เตรียมแนวทางในการบันทึกบัญชี และบันทึกข้อมูลผลผลิตของหน่วย เริ่มตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย.57 19


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google