งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 หัวข้อการ บรรยาย ความสำคัญของการจัดทำ ต้นทุนผลผลิต 1 ความท้าทาย 3 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนผลผลิต 2 ปัจจัยความสำเร็จ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 หัวข้อการ บรรยาย ความสำคัญของการจัดทำ ต้นทุนผลผลิต 1 ความท้าทาย 3 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนผลผลิต 2 ปัจจัยความสำเร็จ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 หัวข้อการ บรรยาย ความสำคัญของการจัดทำ ต้นทุนผลผลิต 1 ความท้าทาย 3 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนผลผลิต 2 ปัจจัยความสำเร็จ 4

3 3 ความสำคัญของการ จัดทำต้นทุนผลผลิต วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 2567 “ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท นำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ”

4 4 ความสำคัญของการ จัดทำต้นทุนผลผลิต วิสัยทัศน์ กรมแพทย์ทหารเรือ ( ยุทธศาสตร์ พร. ปี 55 - 58) “ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นเลิศทางด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ”

5 PMQA มี 7 หมวด 5 หมวด 7 ว่าด้วยผลลัพธ์การดำเนินงาน ทร. เน้นให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ปฏิบัติจริง 6 หมวด

6 การบริหารจัดการ หน่วยงาน / บริหารธุรกิจ 6 4 M Man (คน) Money (เงิน) Material (ของ) Management (การบริหารจัดการ)

7 7 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / (Strategic - based management) การบริหารเชิงผลลัพธ์ / (Result - based management) การบริหารเชิงกิจกรรม / (Activity - based management) ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance - Based Budgeting System)

8 8 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ( สปช. ทร.) รับผิดชอบการบริหาร งบประมาณกองทัพเรือ กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จัดทำต้นทุนผลผลิต ตามแนวทาง ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ในปี งป.57 นี้

9 9 กรมแพทย์ทหารเรือ แต่งตั้ง “ คณะทำงาน จัดทำต้นทุนผลผลิต ของ พร.” ( เม. ย.57) ประชุม คณะทำงานฯ ครั้งแรก วันที่ 22 พ. ค.57, ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20 มิ. ย.57 เตรียมการบันทึกบัญชีและกำหนดผลผลิต พร. ในปี งป.57 ( ก. ค. - ส. ค.57) รายงาน ต้นทุนผลผลิตในปี งป.57 ให้ ทร. รับทราบในปี งป.58 ( ต. ค.57) วิเคราะห์ต้นทุนจากข้อมูลปี งป.57 และจัดทำ แผนพัฒนาและลดต้นทุน ( ต. ค.57 - ก. ย.58)

10 10 การจัดทำต้นทุนผลผลิตจะ เกี่ยวข้องกับหลายประเด็น พันธ กิจ กระบวน งาน ตัวชี้วัด การบริหาร ยุทธศาสตร์ของ หน่วย

11 11 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนผลผลิต 2

12 12 หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ( ส่งข้อมูลผลผลิต / ผลงาน ให้ พร. รวบรวม ) หน่วยแพทย์กองทัพเรือ ( ส่งข้อมูลให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมผลผลิต / ผลงาน และส่งข้อมูลให้ พร. รับทราบ )

13 13 ความท้าทาย 3

14 ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูล (IT) 14 ระบบบัญชีของสถานพยาบาลในสังกัด กห. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้อง กับระบบบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชีของสถานพยาบาลในสังกัด กห. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้อง กับระบบบัญชีภาครัฐ การกำหนดกิจกรรมและผลผลิต ที่ถูกต้องเหมาะสม ( เข้าใจตรงกัน ) การกำหนดกิจกรรมและผลผลิต ที่ถูกต้องเหมาะสม ( เข้าใจตรงกัน )

15 15 ปัจจัย ความสำเร็จ 4

16 การผลักดันเชิงนโยบาย ระดับ พร. และระดับหน่วยขึ้นตรง พร. การผลักดันเชิงนโยบาย ระดับ พร. และระดับหน่วยขึ้นตรง พร. 16 ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และการพิจารณาเรื่องต้นทุนผลผลิต ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และการพิจารณาเรื่องต้นทุนผลผลิต

17 17 นางสาว วรพรรณ ศฤงคาร ศิริ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้าน การบัญชีภาครัฐ นางสาว วรพรรณ ศฤงคาร ศิริ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้าน การบัญชีภาครัฐ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการ บัญชี ปริญญาโท Master of Accountancy สาขา Accounting University of Denver, Colorado, USA

18 18 นางสาว วิยะดา ทองสุวรรณ์ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้าน การบัญชีภาครัฐ นางสาว วิยะดา ทองสุวรรณ์ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้าน การบัญชีภาครัฐ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี

19 19 “ เส้นทางยาวไกลหมื่นลี้ ไปถึงด้วยการเริ่ม ก้าวแรก ” “ รู้อะไร ไม่เท่า รู้และเข้าใจตัวเอง ” ( หน่วยงานของตัวเอง ) “ เส้นทางยาวไกลหมื่นลี้ ไปถึงด้วยการเริ่ม ก้าวแรก ” “ รู้อะไร ไม่เท่า รู้และเข้าใจตัวเอง ” ( หน่วยงานของตัวเอง ) “ การบ้าน ” ๔ ก. ค. ๕๗ ขอให้ หน่วย นขต. พร. และหน่วยแพทย์ ทร. ๑ วิเคราะห์พันธกิจ กระบวนงาน กำหนดผลผลิตของหน่วย ๒ ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ผลผลิตของ พร. ๓ เตรียมแนวทางในการบันทึกบัญชี และบันทึกข้อมูลผลผลิตของหน่วย เริ่ม ตั้งแต่ ส. ค.- ก. ย.57 “ การบ้าน ” ๔ ก. ค. ๕๗ ขอให้ หน่วย นขต. พร. และหน่วยแพทย์ ทร. ๑ วิเคราะห์พันธกิจ กระบวนงาน กำหนดผลผลิตของหน่วย ๒ ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ผลผลิตของ พร. ๓ เตรียมแนวทางในการบันทึกบัญชี และบันทึกข้อมูลผลผลิตของหน่วย เริ่ม ตั้งแต่ ส. ค.- ก. ย.57


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 หัวข้อการ บรรยาย ความสำคัญของการจัดทำ ต้นทุนผลผลิต 1 ความท้าทาย 3 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนผลผลิต 2 ปัจจัยความสำเร็จ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google