งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง....เฮฮาพยัญชนะพินอิน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด....
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ ขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ม.๑/๓ เลือก/ระบุประโยคและ ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ ได้ นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง พยัญชนะสัทอักษรพินอินได้ ถูกต้องตามระบบสัทอักษรพิน อิน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด พูดภาษาจีนได้นั้น สำคัญไฉน คำถามประจำหน่วย ทำไมต้องเรียนสัทอักษรพินอิน นอกจากระบบการออกเสียงแบบสัท อักษรพินอินแล้ว ยังมีระบบการกำกับ เสียงภาษาจีนแบบอื่นอีกหรือไม่ คำถามประจำบท สัทอักษรพินอิน หมายถึงอะไร พยัญชนะ และ สระสัทอักษรพินอินมี กี่ตัว อะไรบ้าง เสียงวรรณยุกต์ของระบบเสียงสัทอักษร พินอินมีทั้งหมดกี่เสียง

5 เครื่องมือการวัดและประเมินผล
ก่อนเริ่มกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ระหว่างการดำเนินกิจกรรม แบบประเมินทักษะการพูด/การออกเสียง สิ้นสุดกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

6 โครงงาน...สร้างสรรค์เกมส์พยัญชนะพินอิน
ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบสัท อักษรพินอิน (พยัญชนะพินอิน) ออกแบบเกมส์หรือกิจกรรมที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้กับพยัญชนะพินอิน เพื่อให้ผู้เล่นเกมส์หรือทำกิจกรรม ดังกล่าวได้รับทั้งความรู้และความ สนุกสนานไปพร้อมๆกัน สร้างสรรค์ผลงานตามที่ออกแบบ นำผลงานมาทดลองใช้ สรุปผลการทำโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google