งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง.... เฮฮาพยัญชนะ พินอิน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์ โรงเรียนภูซาง วิทยาคม จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง.... เฮฮาพยัญชนะ พินอิน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์ โรงเรียนภูซาง วิทยาคม จ. พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง.... เฮฮาพยัญชนะ พินอิน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์ โรงเรียนภูซาง วิทยาคม จ. พะเยา

2  มาตรฐาน ต ๑. ๑  ม. ๑ / ๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน  ม. ๑ / ๓ เลือก / ระบุประโยคและ ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน

3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ ได้  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง พยัญชนะสัทอักษรพินอินได้ ถูกต้องตามระบบสัทอักษรพิน อิน

4 คำถาม สร้างพลัง คิด  พูดภาษาจีนได้นั้น สำคัญไฉน คำถาม ประจำ หน่วย  ทำไมต้องเรียนสัทอักษรพินอิน  นอกจากระบบการออกเสียงแบบสัท อักษรพินอินแล้ว ยังมีระบบการกำกับ เสียงภาษาจีนแบบอื่นอีกหรือไม่ คำถาม ประจำบท  สัทอักษรพินอิน หมายถึงอะไร  พยัญชนะ และ สระสัทอักษรพินอินมีกี่ ตัว อะไรบ้าง  เสียงวรรณยุกต์ของระบบเสียงสัทอักษร พินอินมีทั้งหมดกี่เสียง

5 ก่อนเริ่มกิจกรรม  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ระหว่างการดำเนินกิจกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  แบบประเมินทักษะการพูด / การ ออกเสียง สิ้นสุดกิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน

6  ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบสัท อักษรพินอิน ( พยัญชนะพินอิน )  ออกแบบเกมส์หรือกิจกรรมที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้กับพยัญชนะพินอิน เพื่อให้ผู้เล่นเกมส์หรือทำกิจกรรม ดังกล่าวได้รับทั้งความรู้และความ สนุกสนานไปพร้อมๆกัน  สร้างสรรค์ผลงานตามที่ออกแบบ  นำผลงานมาทดลองใช้  สรุปผลการทำโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง.... เฮฮาพยัญชนะ พินอิน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์ โรงเรียนภูซาง วิทยาคม จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google