งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 กปภ. สาขา กปภ. เขต กปภ. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็น โครงการที่รวบรวมข้อมูลของ กปภ. เข้าสู่ ฐานข้อมูลส่วนกลาง 1 2 3 โครงการจัดทำฐานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ 1/2

3 องค์ประกอบของ ระบบงานใหม่ ปฏิบัติก าร EIS แหล่งน้ำ อื่น เป็นระบบที่ รวบรวมข้อมูลด้าน แหล่งน้ำ และ อุทกภัยและภัย แล้ง เป็นระบบที่ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ การปฏิบัติการ ของ กปภ. ปรับปรุงระบบงาน EIS เดิม เป็นระบบรวบรวม ข้อมูลเป้าหมาย, รายได้ - ค่าใช้จ่าย ความก้าวหน้า โครงการงบลงทุน ภาพรวมของระบบงานใหม่ 1/3

4 กปภ. สาขา ระบบด้านปฏิบัติการ 1. ระบบผลิต - จ่าย 2. การใช้สารเคมีและวัสดุ 3. การใช้พลังงาน 4. การควบคุมคุณภาพน้ำ จ่าย 5. จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตาม ขนาดมาตร 6. จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตาม ประเภทผู้ใช้น้ำ 7. พื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร 8. การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ 9. การซ่อมท่อแตก / รั่ว 10. การหยุดจ่ายน้ำ 11. การติดตามการติดตั้ง มาตรใหม่ 12. ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านแหล่งน้ำ 1. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ 2. ข้อมูลอุทกภัย - ภัยแล้ง ระบบสนับสนุนผู้บริหาร 1. การร้องเรียนจากลูกค้า 1/4

5 ระดับ กปภ. สาขา งานผลิตกปภ. สาขา ผลิต - จ่าย สารเค มี พลังงาน คุณภ าพน้ำ แหล่ง น้ำ อุทกภั ย ภัย แล้ง งานผลิต กปภ. สาขา 1/5

6 กปภ. สาขา จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตาม ขนาดมาตร SMT TMT จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตามช่วง การใช้น้ำ งานอำนวยการ กปภ. สาขา 1/6

7 กปภ. สาขา สารบัญ งานบริการและควบคุม น้ำสูญเสีย การหยุดจ่ายน้ำ พื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร การตรวจวัดค่า แรงดันน้ำ การซ่อมท่อ แตก / รั่ว ร้องเรียนจาก ลูกค้า 1/7

8 การเข้าระบบ หน้าจอ : log in 1: ใส่ชื่อผู้ใช้ ระบบ 2: ใส่รหัสผ่าน ในช่วงทดสอบระบบ http://developer.pwa.co.th การใช้งานจริง http://datacenter.pwa.co.th 1/8

9 การใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ การกำหนดชื่อผู้ใช้ระบบ ชื่อผู้ใช้ระบบประกอบด้วยรหัส กปภ. สาขา แล้วตามด้วยรหัสงานดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 5511011P P – งานผลิต, O – งาน บริการ, S - งานบริการฯ รหัส กปภ. สาขา 1/9

10 การเข้าระบบ หน้าจอ : log in 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 1/10

11 11 การใส่รหัสผ่าน การกำหนดรหัสผ่านที่ดี 1. Password ต้องมีความยาว 6-8 ตัวอักษร 2. ห้ามตั้ง Password เป็นตัวอักษร หรือตัวเลข ทั้งหมด 3. Password ต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตัวอักษรผสมกับอักขระพิเศษ โดยมีอักขระ พิเศษตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตัวอักษรผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษโดยมี ตัวเลขและอักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป สัญลักษณ์ 1/11

12 เข้าสู่ระบบงาน หน้าจอ : หน้าแรก 2. เมนู 5. ข้อมูล ผู้ใช้ 7. ปุ่มการ ทำงาน 1. ส่วน หัว 3. แสดงการ เข้าถึงหน้าจอ 1. แสดงหัวของระบบ 2. แถบแสดงเมนูในการเข้าหน้าจอ 3. แถบแสดงการเข้าถึงหน้าจอ 4. แถบแสดงชื่อหน้าจอ 5. แถบแสดงผู้ใช้งาน 6. แถบแสดงสถานการณ์ทำงานของโปรแกรม 7. แถบปุ่มการทำงาน 4. แสดงชื่อ หน้าจอ 6. แสดง ข้อความ 1/12


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google