งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศบรูไน. บรูไน ( มาเลย์ : Brunei) หรือ เนการาบรูไนดารุสซา ลาม ( มาเลย์ : Negara Brunei Darussalam) เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศบรูไน. บรูไน ( มาเลย์ : Brunei) หรือ เนการาบรูไนดารุสซา ลาม ( มาเลย์ : Negara Brunei Darussalam) เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศบรูไน

2 บรูไน ( มาเลย์ : Brunei) หรือ เนการาบรูไนดารุสซา ลาม ( มาเลย์ : Negara Brunei Darussalam) เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเล จีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบ ด้วยรัฐซาราวัก มาเลเซียตะวันออก บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลัก ( ปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาเรล / วัน )

3 เมืองหลวง : กรุงบันดาร์เสวีเบกาวัน พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 422,000 คน ภาษา : มาเลเซีย GDP: 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ GDP per capita: 28,340 เหรียญ สหรัฐ GDP Growth: ร้อยละ 0.5 ข้อมูลทั่วไป ( ข้อมูล ปี 2010)

4 บรูไนดารุสซาลาม "( แปลว่า นคร แห่งสันติสุข ) ลักษณะของธงชาตินั้น เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาด ตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคัน ธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสี ขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมี ภาพตราแผ่นดินของบรูไน พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ ( ธง ประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง ) สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของ ประเทศบรูไน ความหมายของ ธงชาติ

5 บรูไนเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะ บอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลู มีชื่อเสียงทางการค้า สินค้า ส่งออกที่สำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองคำ หลังจากนั้นบรูไนเสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากสเปน และ ฮอลันดาได้แผ่อำนาจเข้ามาจนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในปี พ. ศ. 2431 ( ค. ศ. 1888) ด้วยความวิตกว่าจะต้องเสียดินแดนต่อไปอีก บรูไนจึงได้ยินยอมเข้าอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ และต่อมาในปี พ. ศ. 2449 ( ค. ศ. 1906) บรูไนได้ลงนามในสนธิสัญญายินยอมอยู่ เป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ ในปี พ. ศ. 2472 ( ค. ศ. 1929) บรูไนสำรวจพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เมืองเซรีอา ทำให้บรูไนมีฐานะมั่งคั่งในเวลาต่อมาในปี พ. ศ. 2505 ( ค. ศ. 1962) ได้มีการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคประชาชนบอร์เนียว (Borneo People’s Party) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล ต่อมาจึงได้ยึดอำนาจจากสุลต่าน แต่สุลต่านทรงได้รับความ ช่วยเหลือจากกองทหารกูรข่าที่อังกฤษส่งมาจากสิงคโปร์ หลังจาก นั้นได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และต่ออายุทุก ๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึง ปัจจุบัน หลังจากที่อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมาถึง 95 ปี บรูไนก็ ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2527 ( ค. ศ. 1984)

6 เขตการปกครองของบรูไนแบ่งเป็น 4 เขต (districts - daerah) คือ - บรูไนและมูอารา - เบอเลต - ตูตง - เตมบูรง

7 ภูมิศาสตร์

8 บรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้มาสู่ประเทศเป็น อันดับหนึ่ง แต่รัฐบาลบรูไนก็เริ่มตระหนักว่าประเทศชาติจะ พึ่งพิงรายได้จากทรัพยากรทั้งสองอย่างเท่านี้ไม่ได้เสีย แล้ว แต่ควรหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรธรรมชาติอี่น ๆ ที่ยังคงมีมากมายเช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์น้ำ และพื้นที่อัน อุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเกษตร เพื่อเป็นการเร่งรัดการ พัฒนารูปแบบของการลงทุน สุลตานบรูในได้ทรงตั้ง กระทรวงขึ้นมาใหม่คือกระทรวงอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทำหน้าที่ดูแลวางแผนและ ดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยเฉพาะ โครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและเร่งรัด ส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับภาคเกษตร ป่าไม้ และการประมง เศรษฐ กิจ

9 ศาสน า ส่วนใหญ่ชาวบรูไนนับศาสนาอิสลามนิกาย ซุนนี่ 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกาย มหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนา ฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆตามมา มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

10 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80 %E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84 %E0%B8%99 http://www.thaifranchisecenter.com/ AEC/brunei.php


ดาวน์โหลด ppt ประเทศบรูไน. บรูไน ( มาเลย์ : Brunei) หรือ เนการาบรูไนดารุสซา ลาม ( มาเลย์ : Negara Brunei Darussalam) เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google