งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผลงาน “การปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 ปัญหาการวิจัย จัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ในสาขางานธุรกิจค้าปลีก ระดับประโยควิชาชีพ แบ่งนักเรียนออกเป็น2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนและ 12 สัปดาห์ และฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ 13 สัปดาห์ ทำในปีการศึกษาจะมี 4 Quarter การจัดการเรียนที่เป็นรูปแบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการบริษัท นักเรียนต้องประยุกต์ นำประสบการณ์จากสถานประกอบการมาประยุกต์ร่วมกับรายวิชาตามหลักสูตร และนำความรู้จากเนื้อหาการเรียนไปประยุกต์ใช้กับการฝึกประสบการในสถานประกอบการ ร้าน ปัญหาการนำความรู้จากเนื้อหาวิชามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยผู้เรียนยังขาดทักษะการประยุกต์สรุปความคิดในเนื้อหาความรู้ในวิชาเพื่อใช้กับการปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่นำรูปแบบ Project Based Learning มาเป็นฐานของการจัดการเรียนระบบทวิภาคีที่เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้บูรณาการร่วมรายวิชาในแต่ละระดับชั้นของแต่ละภาคเรียน นักเรียนและครูยังขาดความเข้าใจในกระบวนการการใช้ Project Based Learning ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ รูปแบบ Project Based Learning มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

3 Learning Model: Work Based Learning
Competency Based Integrate Based Project Based

4 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 (เค้าโครงย่อโครงงาน) คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2 (รูปเล่ม) 10 คะแนน เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 3 (ชิ้นงาน) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้าปลีก/ครูรายวิชา เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 4 (การนำเสนอ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้าปลีก/ครูรายวิชา รวม 40 คะแนน กระบวนการปฏิบัติงานการจัดการบูรณาการ 1.คิดชื่อโครงงาน 2.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.เขียนโครงร่างบูรณาการ 4.ส่งโครงร่างบูรณาการ 5.จัดทำชิ้นงานประดิษฐ์ 6.จัดทำรูปเล่มบทที่ 1-5 7.ส่งตรวจรูปเล่มและชิ้นงาน 8.เตรียมการนำเสนอโครงงาน 9.นำเสนอโครงงาน รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 การบัญชีเบื้องต้น 2 การเงินส่วนบุคคล การส่งเสริมการขาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5 ด้านนักเรียน การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนที่เน้น แบบ Project Based Learning ด้านนักเรียน ค่าเฉลี่ย นักเรียน ครู รวม ระดับ คุณภาพ 1 นักเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชาบูรณาการ 3.83 3.61 มาก 2 นักเรียนให้ความตระหนักในการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการร่วมรายวิชา 3.84 3.44 3.81 3 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มงานในการบูรณาการ 3.89 3.38 3.85 4 นักเรียนได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการร่วมรายวิชา 3.88 3.55 3.86 5 นักเรียนมีกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบ 3.50 6 นักเรียนมีการปฏิบัติงาน/การวางแผน/การแก้ปัญหา 3.66 7 นักเรียนมีทักษะในการนำเสนองาน 3.73 3.71 8 นักเรียนได้พัฒนาเป็นนักนวัตกรรม 3.79 9 นักเรียนได้นำองค์ความรู้จาก Project Based Learningในการบูรณาการร่วมไปพัฒนาตนเอง 3.80

6 ด้านครูผู้สอน การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนที่เน้น
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนที่เน้น แบบ Project Based Learning ด้านครูผู้สอนซึ่งส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย นักเรียน ครู รวม ระดับ คุณภาพ 1 ครูผู้สอนมีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมรายวิชาเพื่อทำชิ้นงาน 4.08 4.33 4.09 มาก 2 ครูผู้สอนมีการแบ่งรายวิชาบูรณาการร่วมในระดับปวช.1 3.95 3.61 3.91 3 ครูผู้สอนให้ความตระหนักในชั่วโมงการสอนบูรณาการ 3.96 3.88 4 ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนในชั่วโมงบูรณาการ 3.87 4.00 5 ครูที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มบูรณาการให้ความสนใจติดตามงาน 4.03 6 ครูผู้สอนรายวิชาร่วมในการบูรณาการให้คำปรึกษา แนะนำติดตาม ตรวจสอบในแต่ละกลุ่มของผู้เรียน 4.05 3.55 4.01 3.99 3.97

7 ด้านการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนที่เน้น แบบ Project Based Learning ด้านกระบวนการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย นักเรียน ครู รวม ระดับ คุณภาพ 1 การกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชาบูรณาการมีความเหมาะสม 3.84 3.83 มาก 2 การกำหนด/คัดเลือก รายการที่เป็นหัวข้อหลักเพื่อทำชิ้นงานในการบูรณาการในระดับปวช.1 มีความเหมาะสม 3.74 3.88 3.75 3 ครูผู้สอนรายวิชาที่บูรณาการให้คะแน 10 คะแนนอย่างยุติธรรมตามเกณฑ์ 3.98 4.50 4.01 4 ครูที่ปรึกษาบูรณาการให้คะแนน 10 คะแนนอย่างยุติธรรมตามเกณฑ์ 3.92 4.22 5 คณะกรรมการประเมินการนำเสนองาน ให้คำแนะนำและให้คะแนน20 คะแนนอย่างยุติธรรม 4.00 3.99 6 ความพึงพอใจต่อคะแนนรายวิชาบูรณาการร่วม 40 คะแนน ส่งผลสัมฤทธิ์รายวิชาของผู้เรียน 3.80 4.05 3.81 4.86 3.89

8 การปฎิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning
สรุปผลการวิจัย การปฎิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning จากการศึกษาพบว่า ด้านปฏิบัติของครูผู้สอนซึ่งส่งผลต่อผู้เรียน ที่มีผลรวมมากที่สุด ได้แก่ ด้านครูผู้สอนมีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมรายวิชาเพื่อทำชิ้นงาน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง ได้แก่ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนในชั่วโมงบูรณาการโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านการวัดและประเมินผล ที่มีผลรวมมากที่สุดได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาที่บูรณาการให้คะแนน 10 คะแนนอย่างยุติธรรมตามเกณฑ์ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การกำหนด/การคัดเลือกรายการที่เป็นหัวข้อหลักเพื่อทำชิ้นงานในการบูรณาการในระดับปวช. 1 มีความเหมาะสม โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านการปฏิบัติของผู้เรียน ที่มีผลรวมมากที่สุดได้แก่ นักเรียนได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการร่วมรายวิชาโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ นักเรียนยังขาดทักษะการนำเสนองาน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71

9 ภาพประกอบการนำเสนอผลงานบูรณาการ ปวช. 1
กลุ่ม A 2/2556

10 ภาพประกอบการนำเสนอผลงานบูรณาการ ปวช. 1
กลุ่ม A 2/2556


ดาวน์โหลด ppt นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google