งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ รูปแบบ P ROJECT B ASED L EARNING มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ รูปแบบ P ROJECT B ASED L EARNING มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

3 Competenc y Based Integrat e Based Project Based Learning Model: Work Based Learning

4 กระบวนการ ปฏิบัติงานการ จัดการบูรณา การ 1. คิดชื่อ โครงงาน 2. ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 3. เขียนโครงร่าง บูรณาการ 4. ส่งโครงร่าง บูรณาการ 5. จัดทำชิ้นงาน ประดิษฐ์ 6. จัดทำรูปเล่ม บทที่ ส่งตรวจรูปเล่ม และชิ้นงาน 8. เตรียมการ นำเสนอโครงงาน 9. นำเสนอ โครงงาน กระบวนการ ปฏิบัติงานการ จัดการบูรณา การ 1. คิดชื่อ โครงงาน 2. ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 3. เขียนโครงร่าง บูรณาการ 4. ส่งโครงร่าง บูรณาการ 5. จัดทำชิ้นงาน ประดิษฐ์ 6. จัดทำรูปเล่ม บทที่ ส่งตรวจรูปเล่ม และชิ้นงาน 8. เตรียมการ นำเสนอโครงงาน 9. นำเสนอ โครงงาน เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 ( เค้าโครงย่อโครงงาน ) 10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2 ( รูปเล่ม )10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 3 ( ชิ้นงาน ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้า ปลีก / ครูรายวิชา เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 4 ( การนำเสนอ ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้าปลีก / ครู รายวิชา รวม 40 คะแนน เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 ( เค้าโครงย่อโครงงาน ) 10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2 ( รูปเล่ม )10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 3 ( ชิ้นงาน ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้า ปลีก / ครูรายวิชา เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 4 ( การนำเสนอ ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้าปลีก / ครู รายวิชา รวม 40 คะแนน รายวิชาที่ เกี่ยวข้อง ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เพื่อการ สื่อสาร 2 การบัญชี เบื้องต้น 2 การเงินส่วน บุคคล การส่งเสริม การขาย การพัฒนา คุณภาพชีวิต รายวิชาที่ เกี่ยวข้อง ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เพื่อการ สื่อสาร 2 การบัญชี เบื้องต้น 2 การเงินส่วน บุคคล การส่งเสริม การขาย การพัฒนา คุณภาพชีวิต การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่ม A สาขา ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

5 ด้าน นักเรียน

6 ด้าน ครูผู้สอน

7 ด้านการวัดและ ประเมินผล

8 สรุปผลการวิจัย การปฎิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning จากการศึกษาพบว่า ด้านปฏิบัติของครูผู้สอนซึ่งส่งผล ต่อผู้เรียน ที่มีผลรวมมากที่สุด ได้แก่ ด้านครูผู้สอนมีการ ประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการร่วมรายวิชาเพื่อทำชิ้นงาน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง ได้แก่ครูผู้สอนมีการเตรียมการ สอนในชั่วโมงบูรณาการโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านการวัดและประเมินผล ที่มีผลรวมมากที่สุดได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาที่บูรณาการให้คะแนน 10 คะแนนอย่าง ยุติธรรมตามเกณฑ์ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง ได้แก่ การกำหนด / การคัดเลือกรายการที่เป็นหัวข้อ หลักเพื่อทำชิ้นงานในการบูรณาการในระดับปวช. 1 มีความ เหมาะสม โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านการปฏิบัติของผู้เรียน ที่มีผลรวมมากที่สุดได้แก่ นักเรียนได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการร่วมรายวิชา โดย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ นักเรียนยัง ขาดทักษะการนำเสนองาน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71

9 ภาพประกอบการนำเสนอผลงานบูรณา การ ปวช. 1 กลุ่ม A 2/2556

10 ภาพประกอบการนำเสนอผลงานบูรณา การ ปวช. 1 กลุ่ม A 2/2556


ดาวน์โหลด ppt นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google