งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ รูปแบบ P ROJECT B ASED L EARNING มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ รูปแบบ P ROJECT B ASED L EARNING มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

3 Competenc y Based Integrat e Based Project Based Learning Model: Work Based Learning

4 กระบวนการ ปฏิบัติงานการ จัดการบูรณา การ 1. คิดชื่อ โครงงาน 2. ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 3. เขียนโครงร่าง บูรณาการ 4. ส่งโครงร่าง บูรณาการ 5. จัดทำชิ้นงาน ประดิษฐ์ 6. จัดทำรูปเล่ม บทที่ 1-5 7. ส่งตรวจรูปเล่ม และชิ้นงาน 8. เตรียมการ นำเสนอโครงงาน 9. นำเสนอ โครงงาน กระบวนการ ปฏิบัติงานการ จัดการบูรณา การ 1. คิดชื่อ โครงงาน 2. ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 3. เขียนโครงร่าง บูรณาการ 4. ส่งโครงร่าง บูรณาการ 5. จัดทำชิ้นงาน ประดิษฐ์ 6. จัดทำรูปเล่ม บทที่ 1-5 7. ส่งตรวจรูปเล่ม และชิ้นงาน 8. เตรียมการ นำเสนอโครงงาน 9. นำเสนอ โครงงาน เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 ( เค้าโครงย่อโครงงาน ) 10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2 ( รูปเล่ม )10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 3 ( ชิ้นงาน ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้า ปลีก / ครูรายวิชา เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 4 ( การนำเสนอ ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้าปลีก / ครู รายวิชา รวม 40 คะแนน เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 ( เค้าโครงย่อโครงงาน ) 10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2 ( รูปเล่ม )10 คะแนน ครูประจำวิชาบูรณาการ เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 3 ( ชิ้นงาน ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้า ปลีก / ครูรายวิชา เกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 4 ( การนำเสนอ ) 10 คะแนน ครูผู้สอนค้าปลีก / ครู รายวิชา รวม 40 คะแนน รายวิชาที่ เกี่ยวข้อง ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เพื่อการ สื่อสาร 2 การบัญชี เบื้องต้น 2 การเงินส่วน บุคคล การส่งเสริม การขาย การพัฒนา คุณภาพชีวิต รายวิชาที่ เกี่ยวข้อง ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เพื่อการ สื่อสาร 2 การบัญชี เบื้องต้น 2 การเงินส่วน บุคคล การส่งเสริม การขาย การพัฒนา คุณภาพชีวิต การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่ม A สาขา ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

5 ด้าน นักเรียน

6 ด้าน ครูผู้สอน

7 ด้านการวัดและ ประเมินผล

8 สรุปผลการวิจัย การปฎิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning จากการศึกษาพบว่า ด้านปฏิบัติของครูผู้สอนซึ่งส่งผล ต่อผู้เรียน ที่มีผลรวมมากที่สุด ได้แก่ ด้านครูผู้สอนมีการ ประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการร่วมรายวิชาเพื่อทำชิ้นงาน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง ได้แก่ครูผู้สอนมีการเตรียมการ สอนในชั่วโมงบูรณาการโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านการวัดและประเมินผล ที่มีผลรวมมากที่สุดได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาที่บูรณาการให้คะแนน 10 คะแนนอย่าง ยุติธรรมตามเกณฑ์ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง ได้แก่ การกำหนด / การคัดเลือกรายการที่เป็นหัวข้อ หลักเพื่อทำชิ้นงานในการบูรณาการในระดับปวช. 1 มีความ เหมาะสม โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านการปฏิบัติของผู้เรียน ที่มีผลรวมมากที่สุดได้แก่ นักเรียนได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการร่วมรายวิชา โดย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ นักเรียนยัง ขาดทักษะการนำเสนองาน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71

9 ภาพประกอบการนำเสนอผลงานบูรณา การ ปวช. 1 กลุ่ม A 2/2556

10 ภาพประกอบการนำเสนอผลงานบูรณา การ ปวช. 1 กลุ่ม A 2/2556


ดาวน์โหลด ppt นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ นางนุชนารถ สิงห์อินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google