งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานภาคสนาม. กลุ่ม 1 งานสวนป่า, งานโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์, งานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานภาคสนาม. กลุ่ม 1 งานสวนป่า, งานโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์, งานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานภาคสนาม

2 กลุ่ม 1 งานสวนป่า, งานโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์, งานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

3 1.ขอบข่ายงานสวนป่าที่มีสิทธิ์ ได้รับค่าตอบแทน 1.1 งานในสวนป่า (ภาคสนาม) ยกเว้น งานประจำสำนักงาน 1.2 งานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน หน้าที่ควาญช้าง 1.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การติดต่อประสานงาน ประชุม กับหน่วยงานภายนอก หรือภายใน หน่วยงานเอง

4 2.ต้องมีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 15 วัน จึงจะมีสิทธิ์ ดังนี้ 2.1 มีเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 15 - 23 วัน ครึ่งหนึ่ง จ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่ง 2.2 มีเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 24 วัน ขึ้นไป เต็มจำนวน จ่ายค่าตอบแทนเต็มจำนวน

5 3.การกำหนดค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานภาคสนาม ไม่นับวันหยุด พักผ่อน ลาป่วย ลากิจ 4.ในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

6 กลุ่ม 1 ตำแหน่ง จำนวนค่าตอบแทน (บาท/เดือน) 1. พนักงานปฏิบัติการ ชั้น 1 - 6 2. พนักงาน ระดับ 1 - 5 3. หัวหน้างานสวนป่า, รักษาการ ในตำแหน่ง หัวหน้างานสวนป่า 4. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า ให้ได้รับเงินเพิ่มจากพนักงาน ระดับ 1 - 5 อีก 500 บาท (รวมเป็นเงิน 3,000 บาท) 1,700 2,500 3,800 3,000

7 กลุ่ม 2 กรณีขอให้ไปช่วยปฏิบัติงาน งานทำไม้ ของกลาง, งานทำไม้ป่านอกโครงการ, งานสร้างทางตรวจการสวนป่า, งานทำไม้ ในสวนป่า (ซึ่งเป็นงานในสังกัดงาน ยานพาหนะทำไม้ และส่วนบริการการผลิต) เนื่องจากสังกัดของงานตั้งอยู่ที่สำนัก หรือ เขต เมื่อมีงานแล้ว จึงเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยลักษณะงานเป็นครั้งคราว

8 1.งานทำไม้ในสวนป่า งานทำไม้ป่านอก- โครงการ ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 10 วัน ขึ้นไป 2. งานหน่วยรถยนต์ลากไม้ เพื่อลากไม้ ไปส่งหน่วยงานต่าง ๆ โรงเลื่อย หรือ ลูกค้า

9 กลุ่ม 2 ตำแหน่ง จำนวนค่าตอบแทน (บาท/วัน) 12 1.พนักงานปฏิบัติการ ชั้น 1 - 6 2. พนักงาน ระดับ 1 3. พนักงาน ระดับ 2 4. พนักงาน ระดับ 3 - 4 5. พนักงาน ระดับ 5 - 6 70 90 100 120 140 80 100 120 140 160

10 การประเมินผลหลักเกณฑ์ฯ

11 หน่วย งาน ปี 2552 (บาท) ปี 2551 (บาท) ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ลด) (บาท) ลดลง (คิดเป็น%) ส.ศน. 3,702,045.144,214,632.10(512,586.96)12.16 ส.ศล. 1,543,004.901,550,863.01(7,858.11)0.51 ส.ศก. 971,157.641,137,722.65(166,565.01)14.64 ส.ศอ. 1,172,486.001,448,467.66(275,981.66)19.05 ส.ศต. 1,167,337.001,301,950.00(134,613.00)10.34 ส.คช. 1,093,898.001,085,811.008,087.000.74 (เพิ่ม) รวม9,649,928.6810,739,446.42(1,089,517.74)10.15 กรกฎาคม - ธันวาคม

12 หน่วย งาน ปี 2553 (บาท) ปี 2552 (บาท) ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ลด) (บาท) ลดลง (คิดเป็น%) ส.ศน. 3,240,043.014,296,788.73 (1,056,745.72 ) 24.60 ส.ศล. 1,202,583.001,497,338.00(294,755.00)19.69 ส.ศก. 857,237.001,033,808.75(176,571.75)17.08 ส.ศอ. 1,204,884.001,255,324.00(50,440.00)4.02 ส.ศต. 1,202,450.001,260,601.00(58,151.00)4.61 ส.คช. 1,008,470.001,031,419.00(22,949.00)2.22 รวม8,715,667.0110,375,279.481,659,612.4716.00 มกราคม - มิถุนายน

13 ข้อดีข้อเสีย - ค่าตอบแทนเป็นการเหมาจ่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ อ.อ.ป. สามารถประมาณการค่าใช้ จ่ายประจำเดือนล่วงหน้าได้ - พนักงานมีความกระตือรือร้น ในการทำงาน เพื่อทำงานให้ ครบเวลาเหมาจ่าย - ผู้ปฏิบัติงานประจำภาคสนาม ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวัน กรณีที่ปฏิบัติงานเต็มเดือน - อัตราค่าตอบแทนภาคสนาม มีอัตราน้อยกว่าค่าเบี้ยเลี้ยง แบบเดิม ทำให้ขาดความ กระตือรือร้นในการทำงาน

14 ข้อดีข้อเสีย - สะดวกต่อการเขียนรายงาน ทำให้ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญรวดเร็ว และช่วย ป้องกันความผิดพลาดใน การเขียนที่ผิดระเบียบและ กฎเกณฑ์ของ อ.อ.ป. ให้ น้อยลง - แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบ แทนภาคสนามไม่มีช่องเวลา ทำให้เกิดการเหลื่อมเวลากัน ในการแยกเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง เดินทาง - รายงานการเบิกจ่ายขาด รายละเอียดที่ชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน (ตามจำนวนวันที่ ปฏิบัติ)งานที่ปฏิบัติ เหมือนกัน ตลอดทั้งเดือน ซึ่งไม่น่าสอดคล้องกับความ เป็นจริง

15 ข้อดีข้อเสีย - การนับจำนวนวันปฏิบัติงานไม่ ต้องคำนึงถึงเวลาเข้า-ออก - การนับจำนวนวันไม่ได้คำนึง เวลาเข้า-ออก ทำให้พนักงาน บางส่วน เมื่อหมดเวลาก็จะไม่ กระตือรือร้น ซึ่งแตกต่างจาก การเบิกเบี้ยเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะมีความรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง - การเบิกเบี้ยเลี้ยงแบบเดิม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานได้ดีกว่า เนื่องจากคิด ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน จริง กำหนดช่วงเวลากว้าง ไป

16 ข้อดีข้อเสีย - ควบคุมการปฏิบัติงานได้ และใช้เป็นข้อพิจารณา ความเสียสละ (กรณีปฏิบัติ งานเกิน จำนวนวันที่กำหนด - แต่ยังเบิกในอัตราที่กำหนด - ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่มี ความเข้าใจตรงกันในเรื่อง การเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ ต้องนับเวลาในการ ปฏิบัติงานเหมือนการเบิก เบี้ยเลี้ยง - ผู้ปฏิบัติงานบางรายที่ทำงาน ได้จำนวนวันขาดหรือเกิน 15 วัน หรือ 24 วัน อาจเกิด ความท้อและทำให้เสียกำลัง ใจในการทำงานที่ต้องเสี่ยง - บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจ เจ็บป่วยมาทำงานน้อยกว่า 15 วัน ทำให้ไม่ได้รับค่าตอบ แทนในวันที่ปฏิบัติงาน - ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบางคนขอ ใช้สิทธิวันหยุดเพิ่มขึ้น โดย เฉพาะควาญช้าง บางครั้งหา ควาญช้างทดแทนการปฏิบัติ งานไม่ได้ทำให้หน่วยงาน เสียโอกาสในการดำเนินงาน

17 ข้อดีข้อเสีย - ตรวจสอบได้ยาก (ซึ่งขึ้นอยู่กับ หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ที่จะ เป็นผู้พิจารณา) อาจมีการ ลำเอียงทำให้ข้อมูลผิดพลาด (แต่สามารถวางมาตรการ ควบคุมได้) ซึ่งจะมีผลต่อการ ตรวจเช็คและผลการดำเนินงาน - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ หัวหน้าสวนป่าหรือผู้ช่วยสวน ป่าและพนักงานอื่นๆ ไม่ จำเป็นต้องพักค้างที่สวนป่า ซึ่ง อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการ สวนป่าในบางสถานการณ์และ พฤติกรรม พนักงานสวนป่า อ. อ.ป. เปลี่ยน แปลงเหมือน พนักงานของกรมป่าไม้ที่ รับผิดชอบดูแลสวนป่า

18 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคำสั่งฯ

19  ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องการใช้การเบิก แบบเบี้ยเลี้ยงเช่นเดิม (ส.ศต.) แบบเบี้ยเลี้ยงเช่นเดิม (ส.ศต.)  ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นและเหมาะสม กับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน กับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน  กำหนดช่วงเวลาการทำงานต่อค่าตอบแทน ให้แคบลง และมีหลายอัตราค่าภาคสนาม ให้แคบลง และมีหลายอัตราค่าภาคสนาม (เนื่องจาก ปัจจุบันบางส่วนเข้าใจว่า 1 วัน (เนื่องจาก ปัจจุบันบางส่วนเข้าใจว่า 1 วัน นับ 8 ชั่วโมงทำงานเท่านั้น) นับ 8 ชั่วโมงทำงานเท่านั้น)

20  ควรมีเงินตอบแทนประจำตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ หัวหน้างานขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หัวหน้างานขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานมาก เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานมาก  ควรกำหนดเพิ่มเติม ให้การทำงานน้อยกว่า 15 วัน ได้รับค่าตอบแทนด้วยเช่นกัน  ควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับคนทำงาน เต็มเดือน เต็มเดือน  ค่าใช้จ่ายลดลง แต่เนื่องจากไม้โครงการ 4 หลาย ๆ สวนป่าไม่ได้มีการทำไม้ออก ซึ่งอาจ หลาย ๆ สวนป่าไม่ได้มีการทำไม้ออก ซึ่งอาจ จะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเดิมได้ จะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเดิมได้

21  เนื่องจากในระยะนี้มีนโยบาย (เฉพาะ ส.ศน.) ขอความร่วมมือจ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งของ ขอความร่วมมือจ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งของ ที่จ่ายจริง สำหรับงานสวนป่าไม่ได้มีกิจกรรม ที่จ่ายจริง สำหรับงานสวนป่าไม่ได้มีกิจกรรม เชิงสวนป่าโครงการ 2 - 5 ทำไม้ออก อาจทำ เชิงสวนป่าโครงการ 2 - 5 ทำไม้ออก อาจทำ ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน  ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มในการเขียน(ในอัตรา เหมาจ่าย) และระดับ 1-5 ไม่มีผล (ไม่ต้อง มีระดับ)  ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเบิก เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานภาคสนาม. กลุ่ม 1 งานสวนป่า, งานโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์, งานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google