งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อสมาชิก น. ส. วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12 น. ส. ปทุมพร แก้ววงศ์ เลขที่ 25 ชั้น 4.12 น. ส. กานติมา สุดจะดา เลขที่ 45 ชั้น 4.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อสมาชิก น. ส. วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12 น. ส. ปทุมพร แก้ววงศ์ เลขที่ 25 ชั้น 4.12 น. ส. กานติมา สุดจะดา เลขที่ 45 ชั้น 4.12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อสมาชิก น. ส. วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12 น. ส. ปทุมพร แก้ววงศ์ เลขที่ 25 ชั้น 4.12 น. ส. กานติมา สุดจะดา เลขที่ 45 ชั้น 4.12

2 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์อย่างไร ? เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นจึงเกิดความสัมพันธ์ กันขึ้น เนื่องจากว่าเทคโนโลยีถูกสร้างมาจากการ คิดค้น การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เช่นกัน

3 ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย อะไรบ้าง 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟท์แวร์ 3. ข้อมูล

4 ฮาร์ดแวร์ Hardware ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆรวมไปถึง สื่อข้อมูลซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลได้ จัดเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ คือ 1. หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit (CPU) ของระบบ คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง Computer Terminals ซึ่งใช้แป้นพิมพ์ใน การนำเข้าข้อมูลและใช้จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ในการ แสดงผลสารสนเทศ 3. สื่อต่างๆเช่นจานแม่เหล็ก Magnetic Disk Media ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ ได้เป็นล้านๆหน่วย ในรูปของจุดแม่เหล็ก หรือจาน พลาสติกกลม

5 ซอฟท์แวร์ Software ซอฟท์แวร์ หมายถึง จุดคำสั่งปฏิบัติการซึ่งสั่งการการ ประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ครอบคลุมถึงจุดปฏิบัติการทุก ชนิดซึ่งสั่งการและควบคุม ฮาร์ดแวร์ เกี่ยวกับสมรรถนะของการประมวลผล สารสนเทศที่ฮาร์ดแวร์ได้รับ มอบหมาย ซอฟท์แวร์นี้รวมถึง 1. ซอฟท์แวร์ระบบ System Software เช่นโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Operating System Program ซึ่งควบคุมการสนับสนุน ของระบบคอมพิวเตอร์ 2. ซอฟท์แวร์ประยุกต์ Application Software ได้แก่ โปรแกรมที่สั่งการการ ประมวลผล สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรม ระบบสินค้าคงคลัง 3. กระบวนการคำสั่ง Procedure เป็นคำสั่งปฏิบัติการ

6 ข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่ สัตว์ สิ่งของ ซึ่งได้มาจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการ ตัดสินใจ ดำเนินงานต่างๆ

7 ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการ แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความชัดเจนและความกะทัดรัด

8 ภาษากาย ยอมหัยไปแล้วฮาร์ดแวร์อยู่ในตรงคอม เมื่อฉันไม่ใช่เมนูที่มันดี อยากใช้เวลา ส่วนที่ยังดีทำงานนี้ จะโกรธไม่ถ้ารบกวน เอามันไปซ่อม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อสมาชิก น. ส. วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12 น. ส. ปทุมพร แก้ววงศ์ เลขที่ 25 ชั้น 4.12 น. ส. กานติมา สุดจะดา เลขที่ 45 ชั้น 4.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google