งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง

2 โครงการใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของประเพณี สำคัญในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โครงการย่อย 1. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ในชุมชนคูหา สวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวันธรรมสวนะในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเวียนเทียนในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 4. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสงกรานต์ในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทำบุญเดือนสิบในชุมชนคูหา สวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

3 โครงการย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่า ทิพย์ ในชุมชนคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง คำถามวิจัย 1. ประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ของชุมชนคูหา สวรรค์ มีความเป็นมา อย่างไร เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคต่างๆอย่างไร ด้วย เงื่อนไขใด 2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละยุคอย่างไร

4 โครงการย่อยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวันธรรมสวนะ ในชุมชนคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง คำถามวิจัย 1. ประเพณีวันธรรมสวนะของชุมชนคูหาสวรรค์ มีความเป็นมา อย่างไร เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคต่างๆอย่างไร ด้วย เงื่อนไขใด 2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละยุคอย่างไร

5 จากการสอบถาม คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาว ชุมชนเสกัก คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาว ชุมชนพัฒนา คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาว ชุมชนคูหาสวรรค์ คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาว ชุมชนคูหาสวรรค์

6 คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

7 คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

8 คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนเสกัก

9 คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาวชุมชนพัฒนา

10 ข้อเสนอแนะผู้ประสานงานภาค ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. โครงการนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่างานที่ทำต้องแยก ออกเป็น 5 โครงการย่อย การนำเสนอผลงานต้องนำเสนอแต่ละโครงการ ตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุป แต่ วันนี้ยังนำเสนอในภาพรวมๆ ยังไม่แยกให้เห็น เรื่องราวของแต่ละโครงการ ชัดเจน 2. การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้เสนอพอ เข้าใจเรื่องราวที่ตนศึกษา พอสมควร แต่อาจจะยังศึกษาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึงยังมีรายละเอียดของตัว ประเพณีและความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนนัก

11 ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลการศึกษา ( ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 3 โครงการย่อยอื่นก็ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ) ตอนที่ 1 บทนำ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย คำถามการวิจัย วิธีศึกษาข้อมูล

12 ตอนที่ 2 ประเพณีวันธรรมสวนะและความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน ยุคที่ 1 ( ตั้งชื่อยุคตามที่ศึกษาได้ ) 1. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2. ลักษณะประเพณีวันธรรมสวนะ 3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 3.1 พระสงฆ์ในวันธรรมสวนะ 3.2 ผู้สูงอายุในวันธรรมสวนะ 3.3 ผู้ใหญ่ในวันธรรมสวนะ 3.4 เด็กๆในวันธรรมสวนะ

13 ยุคที่ 2( ตั้งชื่อยุคตามที่ศึกษาได้ ) 1. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 2. ลักษณะประเพณีวันธรรมสวนะที่ เปลี่ยนไป 3. ความสัมพันธ์ของคนในวันธรรมสวนะที่ เปลี่ยนไป 3.1 พระสงฆ์ในวันธรรมสวนะ 3.2 ผู้สูงอายุในวันธรรมสวนะ 3.3 ผู้ใหญ่ในวันธรรมสวนะ 3.4 เด็กๆในวันธรรมสวนะ หมายเหตุ เนื้อหาจะแบ่งเป็นกี่ยุคขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่ศึกษาได้

14 บทที่ 3 สรุป


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google