งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) กรณีร้องเรียน, กรณีพิเศษ, กรณี เร่งด่วน จากสถานที่ผลิตอาหาร, จำหน่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) กรณีร้องเรียน, กรณีพิเศษ, กรณี เร่งด่วน จากสถานที่ผลิตอาหาร, จำหน่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) กรณีร้องเรียน, กรณีพิเศษ, กรณี เร่งด่วน จากสถานที่ผลิตอาหาร, จำหน่าย อาหาร, นำเข้า กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการ อาหาร และยา

2 หัวข้อบรรยาย ความสำคัญ ความสำคัญ กิจกรรมการเก็บตัวอย่าง กิจกรรมการเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอาหาร ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอาหาร 1. เตรียมตัวก่อนออกเก็บตัวอย่าง 2. ขณะการเก็บตัวอย่าง 3. หลังการเก็บตัวอย่าง 4. ข้อควรระวัง

3 ความสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานและความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตและ จำหน่ายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของ อาหารที่จะนำมาใช้กำหนดมาตระการกำกับดูแล หลังออกสู่ตลาดที่เหมาะสม

4 ความสำคัญ ( ต่อ ) เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคดี ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ.2522 เป็นข้อมูลการดำเนินงานเชิงสำรวจเพื่อใช้เป็น ส่วนสนับสนุนการพัฒนากฎหมาย

5 กิจกรรมการ เก็บตัวอย่าง กรณีเฝ้า ระวัง กรณี ร้องเรียน กรณี พิเศษ

6 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอาหาร

7 1. การเตรียมการก่อนเก็บ ตัวอย่าง 1.1 เตรียมตัว - ศึกษาข้อมูลอ้างอิง พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ.2522 1) ประกาศสาธารณสุข 2) แผนเฝ้าระวังประจำปี - นำเข้า - ผลิต 3) ประเด็นที่ต้องศึกษา ( เฝ้าระวัง, ร้องเรียน, พิเศษ ) 4) ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (Logistic)

8

9 1.2 อุปกรณ์ - ถุงพลาสติก - เทปกาว - ปากกาเมจิก ( ไม่ลบเลือน ) - สติ๊กเกอร์ระบุรายละเอียดอาหาร - กล่องโฟม ( อาหารที่ต้องคงความเย็นไว้ ) - ไอซ์แพ็ค ( อาหารที่ต้องคงความเย็นไว้ ) 1. การเตรียมการก่อนเก็บ ตัวอย่าง ( ต่อ )

10 1.3 เอกสาร - แผนการเก็บตัวอย่างประจำปี - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับต่างๆ ( พรบ. อาหาร ) - บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร - บันทึกการส่งอาหารวิเคราะห์ ( ก่อนหนังสือ นำส่ง )

11 2. ขณะเก็บตัวอย่าง 1. ตรวจประเภทผลิตภัณฑ์ / ชนิดสินค้า ว่า ถูกต้องตามประกาศฯ 2. ตรวจดูฉลากว่าถูกต้องตามประกาศเรื่อง ฉลากและตรงตามที่มาของเลขผลิตภัณฑ์ ( สบ 5.)

12 หลักการเขียนบันทึกเก็บตัวอย่างอาหาร ส่วนที่ 1 รายละเอียดสถานที่เก็บ - เขียนที่ วันเดือนปี เวลา - ใครเป็นผู้เก็บ ( เจ้าหน้าที่ ) - ชื่อผู้ประกอบการ ตามใบอนุญาต - ชื่อสถานที่เก็บ ( สถานที่ผลิต, นำเข้า ) ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ( ระบุตามฉลาก ) - ชื่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ - เลขสารบบอาหาร - ผู้ผลิต ผู้นำเข้า จำหน่าย - ส่วนประกอบ - วันหมดอายุ - รุ่นล๊อต - น้ำหนัก - จำนวน รวม - วิเคราะห์หา ส่วนที่ 3 เซ็นชื่อ - เจ้าหน้า - ผู้ประกอบ

13 หลักการเขียนบันทึกนำส่งอาหาร วิเคราะห์ ส่วนที่ 1 รายละเอียดสถานที่เก็บ - เขียนที่ วันเดือนปี เวลา - ใครเป็นผู้เก็บ ( เจ้าหน้าที่ ) - ชื่อผู้ประกอบการ ตามใบอนุญาต - ชื่อสถานที่เก็บ ( สถานที่ผลิต, นำเข้า ) ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ - ชื่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ - เลขสารบบอาหาร - ผู้ผลิต ผู้นำเข้า จำหน่าย – ส่วนประกอบ – วันหมดอายุ – รุ่นล๊อต - น้ำหนัก - จำนวน รวม - วิเคราะห์หา

14 การบรรจุ, แพ็ค 1 ใส่ถุง 2 มัดปากถุงด้วยเทปกาว

15 บรรจุ, แพ็ค ( ต่อ ) 3 เหลือปลายเทปกาวไว้ลงชื่อ 4 ติดสติ๊กเกอร์รายละเอียดอาหาร

16 ผู้ประกอบการลงชื่อ, วันเดือนปี กำกับ

17 บรรจุในลังโฟมและไอซ์แพ็ค กรณี อาหารต้องคงความเย็นไว้

18 ตัวอย่างประกอบการพิจารณา หรือรูปถ่าย

19 3. หลังการเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบความครบและถูกต้องตามจำนวน ตัวอย่างที่เก็บ / ระบุตรงตามเอกสาร ตรวจสอบความครบและถูกต้องตามจำนวน ตัวอย่างที่เก็บ / ระบุตรงตามเอกสาร ตรวจเช็คว่าผู้ประกอบได้เซ็นเอกสารครบถ้วน และสอดคล้องกัน ตรวจเช็คว่าผู้ประกอบได้เซ็นเอกสารครบถ้วน และสอดคล้องกัน

20 4. ข้อควรระวังในการเก็บ ตัวอย่าง 1. ปริมาณต้องเพียงพอกับการวิเคราะห์ 2. อุณหภูมิ / เวลา ของผลิตภัณฑ์ ( ที่ต้อง รักษา ) 3. ระยะเวลาที่จะถึงที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 4. การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

21 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) การเก็บตัวอย่างอาหาร ( สำหรับงานตรวจสอบ ) กรณีร้องเรียน, กรณีพิเศษ, กรณี เร่งด่วน จากสถานที่ผลิตอาหาร, จำหน่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google