งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.5 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) แห่ ง ครั้ง 100% 93.80 % กลุ่ม + สกอ. ติดตาม ประเมินผล 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.5 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) แห่ ง ครั้ง 100% 93.80 % กลุ่ม + สกอ. ติดตาม ประเมินผล 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.5 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) แห่ ง ครั้ง 100% 93.80 % กลุ่ม + สกอ. ติดตาม ประเมินผล 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ สกอ. แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สกอ. เสนอแผนการแนะนำ ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ อภันตรี เดชศิริ

2 2.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชี ได้ตาม คำแนะนำนายทะเบียน ( แจ้งผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบใน 30 วัน ) ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียด ประกอบงบการเงิน ทำหนังสือแจ้งผู้สอบ บัญชีเพื่อเข้าตรวจ แนะนำการจัดทำบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน 1 2 3 4 แนะนำการจัดทำ รายละเอียด ประกอบการลงบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน สหกร ณ์ กลุ่มฯ 84.5 1% 95.8 8% ( กลุ่ม : เกิน 1 แห่ง รอผล 3 แห่ง ) ( สหกรณ์ : เกิน 8 แห่ง รอผล 3 แห่ง )

3 สถาบันที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำนาย ทะเบียน 1) สอ. ศูนย์การบิน ทหารบก ก.1 2) ร้านฯ ศูนย์การบิน ทหารบก ก.1 3) ร้านฯศูนย์สงคราม พิเศษ ก.1 4) สอ. ป. พัน 31 รอ. ก.1 5) ชุมนุมสหกรณ์ ก.1 6) สก. บ้านมั่นคงเมือง ชอนม่วงก.2 7) สก. ร้านค้า บีฟู้ดส์ ลพบุรี ก.1 8) สก. เครดิตบ้านพรหม มาสตร์ ก.1 เกิน 30 วัน ( สหกรณ์ ) 1) ทำนาหนองเต่า เกิน 30 วัน ( กลุ่มฯ )

4 2.7 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มี ทุนภายในเพิ่มขึ้น ( ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตาม ข้อบังคับ ) ตามงบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ บัญชี เมื่อเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา สหกร ณ์ กลุ่มฯ 78.87 % 76.29 % สนับสนุนปัจจัยที่ จำเป็น วิเคราะห์ธุรกิจสหกรณ์ เป้าหมาย 1 2 3 4 ติดตามประเมินผล แนะนำส่งเสริม / แก้ไข ปัญหา ( กลุ่ม : เท่าเดิม 3 แห่ง ลด 7 แห่ง รอผล 13 แห่ง ) ( สหกรณ์ : ลด 5 แห่ง รอผล 10 แห่ง )

5 สหกรณ์ที่ทุนภายในลดลง 1. สอ. ป. พัน 11 รอ. จำกัด ก.1 2. สหกรณ์โคนมชัย บาดาล ก.3 3. สก. ร้านค้า บีฟู้ดส์ ลพบุรี ก.1 4. สกก. ท่าวุ้ง ก.2 5. สกก. ท่าโขลง ก.2 สาเห ตุ สมาชิกลาออก ขาดทุน สมาชิกลาออก ขาดทุน สหกร ณ์

6 กลุ่มเกษตรกรที่ทุนภายใน ลดลง สาเห ตุ กลุ่ม เกษตรกร 1. ทำนาท่าแค ก.1 2. ผู้เลี้ยงสัตว์ถนน ใหญ่ ก.1 3. ทำนาท้ายตลาด ก.1 4. ทำนาหัวสำโรง ก.2 5. ทำนามหาสอน ก.2 6. ทำนาโพนทอง ก.2 7. ทำนาหนองเต่า ก.2 ขาดทุนจากค่าใช้จ่าย หนี้สงสัยจะสูญ ปรับปรุงบัญชีทุนหมุนเวียน เป็นเงินอุดหนุน ตัดค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะ สูญ ใช้ทุนสาธารณะเยียวยา สมาชิกน้ำท่วม สมาชิกลาออกถอนหุ้น คืนจำนวนมาก ขาดทุน

7 2.8 การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ ( CQA ) กลุ่ม รวบรวมข้อมูล / รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 1 3 4 กลุ่ม + สกอ. ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข กลุ่ม + สกอ. เผยแพร่ แนวคิด CQA 2 สกอ. ประเมินตามแบบ 100% ผู้รับผิดชอบ เนตร วารีวนรักษ์ แห่ง ครั้ง

8 2.9 การส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้แผนกลยุทธ์ แห่ ง ครั้ง 100% กลุ่ม + สกอ. ติดตาม การนำแผนกลยุทธ์ไป ปฏิบัติ 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติงาน กลุ่ม + สกอ. แนะนำส่งเสริมการทบทวน แผนกลยุทธ์ กลุ่ม + สกอ. ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการทบทวนแผนกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เนตร วารีวนรักษ์

9 ติดตามเร่งรัดหนี้ก่อน ครบกำหนดชำระ 60 วัน ติดตามการใช้เงินกู้ให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ภายใน 3 เดือน หลังจากรับเงินกู้ สัญ ญา ล้าน บาท ผลการรับชำระหนี้เงินกู้ กพส. ครบกำหนด ชำระ ปี 55 72.73% 79.55% ติดตามการใช้เงินกู้ให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ภายใน 6 เดือน หลังจากรับเงินกู้ ติดตามเร่งรัดหนี้ก่อน ครบกำหนดชำระ 30 วัน 1 2 3 4 ผู้รับผิดชอบ เนตร วารีวนรักษ์


ดาวน์โหลด ppt 2.5 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) แห่ ง ครั้ง 100% 93.80 % กลุ่ม + สกอ. ติดตาม ประเมินผล 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google