งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำเอกสาร 1. ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด - ขั้นตอนการแจ้งความต้องการ แรงงานต่างด้าว ( ใบโควตา ) กรอกแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่าง ด้าว ( ขอรับที่เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำเอกสาร 1. ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด - ขั้นตอนการแจ้งความต้องการ แรงงานต่างด้าว ( ใบโควตา ) กรอกแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่าง ด้าว ( ขอรับที่เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำเอกสาร 1. ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด - ขั้นตอนการแจ้งความต้องการ แรงงานต่างด้าว ( ใบโควตา ) กรอกแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่าง ด้าว ( ขอรับที่เจ้าหน้าที่ )

2

3 ขั้นตอนการทำเอกสาร *** กรณีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้ สัญญาว่าจ้างก่อสร้างและ เอกสารของผู้ว่าจ้าง *** เอกสารผู้ว่าจ้าง - กรณีนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือ รับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชน กรรมการ, สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ ใบอนุญาตก่อสร้าง ( หากผู้ว่าจ้างหรือ ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง นิติบุคคลไม่ลงนามในสัญญาด้วย ตนเอง ให้มอบอำนาจพร้อมติดอากร แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตร ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ )

4 ขั้นตอนการทำเอกสาร - กรณีบุคคลธรรม เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ ใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท และรับรองสำเนา - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ( กรรมกรผู้มีอำนาจลงนาม ) - แบบรายการแสดงส่งเงินสมทบประกันสังคม ของลูกจ้างไทย ( ใบสรุปยอดการส่งพร้อม ใบเสร็จ ) - หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มา ดำเนินการด้วยตนเอง ( ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ) - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ - แผนที่ บริษัท


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำเอกสาร 1. ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด - ขั้นตอนการแจ้งความต้องการ แรงงานต่างด้าว ( ใบโควตา ) กรอกแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่าง ด้าว ( ขอรับที่เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google