งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำเอกสาร ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำเอกสาร ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำเอกสาร ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด
- ขั้นตอนการแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว ( ใบโควตา ) กรอกแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว ( ขอรับที่เจ้าหน้าที่ )

2

3 ขั้นตอนการทำเอกสาร *** กรณีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้สัญญาว่าจ้างก่อสร้างและ เอกสารของผู้ว่าจ้าง *** เอกสารผู้ว่าจ้าง กรณีนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ,สำเนาโฉนดที่ดิน หรือใบอนุญาตก่อสร้าง (หากผู้ว่าจ้างหรือผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ลงนามในสัญญาด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)

4 ขั้นตอนการทำเอกสาร กรณีบุคคลธรรม เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาโฉนดที่ดิน หรือใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท และรับรองสำเนา สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมกรผู้มีอำนาจลงนาม) แบบรายการแสดงส่งเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างไทย (ใบสรุปยอดการส่งพร้อมใบเสร็จ) หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ แผนที่ บริษัท


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำเอกสาร ขอโควตา จากจัดหางานจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google