งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้ พูด สื่อสา ร ผู้ฟัง ผลปฏิกิริยา ย้อนกลับจากผู้ฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้ พูด สื่อสา ร ผู้ฟัง ผลปฏิกิริยา ย้อนกลับจากผู้ฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้ พูด สื่อสา ร ผู้ฟัง ผลปฏิกิริยา ย้อนกลับจากผู้ฟัง

2 ความหมายและ ความสำคัญของการพูด ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรัก รสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบ ผิดในมนุษย์เพราะพูดจา นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่

3 จุดมุ่งหมายของการพูด 1. การพูดเพื่อให้ ความรู้ / บอกเล่า 2. การพูดโน้มน้าวใจ 3. การพูดเพื่อจรรโลง ใจ ประเภทของการพูด 1. การพูดฉับพลัน 2. การพูดแบบเตรียม ตัวล่วงหน้า 3. การพดแบบ ท่องจำ 4. การพูดอ่านจาก ต้นฉบับ

4 มารยาทในการพูด 1. มีกิริยาท่าทางสง่า ผ่าเผย สำรวม 2. แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 3. ใช้คำสุภาพ 4. พูดให้เหมาะกับ เวลา 5. ควบคุมอารมณ์ ขณะพูด 6. รับฟังความคิดเห็น จากคนอื่น

5 หลักการพูด 1. การเตรียม ตัวการพูด - การ วิเคราะห์ผู้ฟัง - การเตรียม เนื้อเรื่อง - การเตรียม ตัวผู้พูด

6 หลักการปฏิบัติในการ พูด 1. การตรงต่อเวลา 7. ข้อ อ้างอิงต้องชัดเจน 2. การก้าวขึ้นสู่เวที 8. ลีลา การพูดเหมาะสม 3. ระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย 9. สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟัง 4. ให้เกียรติผู้ฟังเสมอ 10. ไม่พูด แข่งกับเสียงปรบมือ 5. การประสานสายตากับผู้ฟัง 11. มี การทิ้งทายให้คิด 6. การใช้ภาษาสุภาพ 12. พูด ตามที่ตั้งใจและรักษาเวลา

7 ประเภทของการ พูด 1. การสนทนา 2. การพูดในที่ ประชุม 3. การบรรยาย สรุป 4. การเป็นพิธีกร 5. การกล่าวใน โอกาสต่างๆ

8 การกล่าวในโอกาสต่างๆ 1. ความสำคัญของการกล่าวใน โอกาสต่างๆ 2. หลักและวิธีการกล่าวในโอกาส ต่างๆ - การกล่าวแนะนำผู้พูด - การกล่าวอำลา - การกล่าวต้อนรับ - การ กล่าวไว้อาลัย - การกล่าวแสดงความยินดี - การกล่าวให้โอวาท - การกล่าวมอบรางวัล - การกล่าวอวยพร - การกล่าวขอบคุณ

9 ให้นักศึกษาเลือกโอกาสที่จะกล่าว มา 1 สถานการณ์ และให้นักศึกษาบันทึกภาพและเสียงการพูด ส่ง โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนนตามที่เพื่อนได้ช่วยกันสร้างขึ้น

10 เกณฑ์การให้คะแนน 20 คะแนน 1. น้ำเสียงชัดเจน 2. แต่งกายสุภาพ 3. ภาษาสุภาพ 4. เวลาไม่เกิน 3 นาที 5. กิริยาท่าทาง 6. เนื้อหาตรงกับ หัวข้อหรือไม่ 7. ควบคุมอารมณ์ 8. การประสาน สายตาผู้ฟัง 9. การพูดทิ้งท้าย 10. จังหวะในการพูด


ดาวน์โหลด ppt การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้ พูด สื่อสา ร ผู้ฟัง ผลปฏิกิริยา ย้อนกลับจากผู้ฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google