งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ
ความหมาย “ วินัย ” หลักการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ หลักในการพิจารณาลงโทษ

2 ความหมาย “ วินัย ” แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง 1. ความหมายในทางรูปธรรม
- กฎ ระเบียบ แบบแผน - คำสั่ง ที่พึงยึดถือและปฏิบัติตาม 2. ความหมายในเชิงนามธรรม - ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นการควบคุมตนเอง มีระเบียบ วินัย เคารพการบังคับบัญชา ยอมรับ หรือปฏิบัติตาม - “ ความมี ” หรือ “ ความไม่มี ” เป็นความรู้สึกอันดีงาม อันอยู่ภายใต้พื้นฐานของจิตใจเป็นสำคัญ

3 วินัย กรอบ เป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
วินัย กรอบ เป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พิจารณาได้ 2 ประการ 1. ในทางบวก เป็นการเสริมสร้าง ทัศนคติ ท่าทีและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 2. ในทางลบ มีไว้เพื่อเป็นกรอบให้ทุกคน สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบเรียบร้อย เปรียบเสมือน กติกา ที่กำหนดไว้ หากมีการฝ่าฝืน ต้องมีมาตรการลงโทษ

4 หลักการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่แน่นอนและชัดเจน 2. การให้ทุกคนรับรู้ในกฎเกณฑ์ 3. มีข้อพิสูจน์ได้ ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการทำผิดจริง 4. มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ 5. การพิจารณาปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินการทางวินัย

5 6. การลงโทษ โดยปกติมักกำหนดในลักษณะเริ่มจากการลงโทษ ที่เบาที่สุด และเริมหนักขึ้น จนถึงหนักที่สุด
ระดับการลงโทษมักจะเริ่มจาก - ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา - ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแต่มีการทำทัณฑ์บนไว้ - ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ - งดความดีความชอบ - ลดขั้น คือ ทั้งตัดเงินเดือนและลดตำแหน่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง - พักงานมากน้อยตามความผิด - ไล่ออกจากงาน

6 การลงโทษทางวินัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีลักษณะเดียวกัน คือ มีการแบ่งระดับของ การกำหนดโทษไว้ 5 ระดับ 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก

7 หลักในการพิจารณาลงโทษ
ยึดหลัก 3 ประการ 1. ยุติธรรม = การลงโทษทางวินัยต้องให้ความยุติธรรมแก่ ผู้กระทำผิด และการดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ กำหนด 2. เป็นธรรม = การลงโทษต้องเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน 3. ฉับพลัน = เมื่อมีผู้กระทำผิดขึ้นต้องมีการดำเนินการ พิจารณาลงโทษโดยมิชักช้า เพื่อวัตถุประสงค์ - ให้สำนึกผิด - ให้ตระหนักถึงโทษทัณฑ์จะได้ไม่เอาเยี่ยงอย่าง


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google