งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเกี่ยวกับวินัย และการลงโทษ ความหมาย “ วินัย ” หลักการดำเนินการทาง วินัยและการลงโทษ หลักในการพิจารณา ลงโทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเกี่ยวกับวินัย และการลงโทษ ความหมาย “ วินัย ” หลักการดำเนินการทาง วินัยและการลงโทษ หลักในการพิจารณา ลงโทษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเกี่ยวกับวินัย และการลงโทษ ความหมาย “ วินัย ” หลักการดำเนินการทาง วินัยและการลงโทษ หลักในการพิจารณา ลงโทษ

2 ความหมาย “ วินัย ” แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง 1. ความหมายในทางรูปธรรม - กฎ ระเบียบ แบบแผน - คำสั่ง ที่พึงยึดถือและปฏิบัติตาม 2. ความหมายในเชิงนามธรรม - ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดง ออกมาเป็นการควบคุมตนเอง มีระเบียบ วินัย เคารพการบังคับ บัญชา ยอมรับ หรือปฏิบัติตาม - “ ความมี ” หรือ “ ความไม่มี ” เป็น ความรู้สึกอันดีงาม อันอยู่ภายใต้พื้นฐานของจิตใจเป็น สำคัญ

3 วินัย กรอบ เป็นข้อปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พิจารณาได้ 2 ประการ 1. ในทางบวก เป็นการเสริมสร้าง ทัศนคติ ท่าทีและบรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงาน 2. ในทางลบ มีไว้เพื่อเป็นกรอบ ให้ทุกคน สามารถอยู่ร่วมกันได้ ด้วยความสงบเรียบร้อย เปรียบเสมือน กติกา ที่กำหนดไว้ หากมีการ ฝ่าฝืน ต้องมีมาตรการลงโทษ

4 หลักการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ 1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ แน่นอนและชัดเจน 2. การให้ทุกคนรับรู้ในกฎเกณฑ์ 3. มีข้อพิสูจน์ได้ ต้องมีการพิสูจน์ ให้เห็นว่ามีการทำผิดจริง 4. มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ 5. การพิจารณาปัจจัยแวดล้อมใน การดำเนินการทางวินัย

5 6. การลงโทษ โดยปกติมักกำหนดใน ลักษณะเริ่มจากการลงโทษ ที่เบาที่สุด และเริมหนักขึ้น จนถึง หนักที่สุด ระดับการลงโทษมักจะเริ่มจาก - ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา - ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแต่มีการทำ ทัณฑ์บนไว้ - ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรโดย บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ - งดความดีความชอบ - ลดขั้น คือ ทั้งตัดเงินเดือนและลด ตำแหน่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง - พักงานมากน้อยตามความผิด - ไล่ออกจากงาน

6 มีลักษณะเดียวกัน คือ มีการ แบ่งระดับของ การกำหนดโทษไว้ 5 ระดับ 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก การลงโทษทางวินัยในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

7 หลักในการพิจารณา ลงโทษ ยึดหลัก 3 ประการ 1. ยุติธรรม = การลงโทษทางวินัย ต้องให้ความยุติธรรมแก่ ผู้กระทำผิด และการดำเนินการต้อง เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ กำหนด 2. เป็นธรรม = การลงโทษต้อง เป็นไปโดยเท่าเทียมกัน 3. ฉับพลัน = เมื่อมีผู้กระทำผิดขึ้น ต้องมีการดำเนินการ พิจารณาลงโทษโดยมิชักช้า เพื่อ วัตถุประสงค์ - ให้สำนึกผิด - ให้ตระหนักถึงโทษทัณฑ์จะได้ ไม่เอาเยี่ยงอย่าง


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเกี่ยวกับวินัย และการลงโทษ ความหมาย “ วินัย ” หลักการดำเนินการทาง วินัยและการลงโทษ หลักในการพิจารณา ลงโทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google