งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโตของ หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูก ในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโตของ หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูก ในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจริญเติบโตของ หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูก ในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

2 นางสาวจันจิรา ดอกดวงพุฒิกุล นางสาววันทนีย์ ชวลิตแดนไพร นางสาวพรหมนภา กล้ากระทำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑

3 หม้อข้าวหม้อแกงลิง คือพืชกินแมลง ชนิดหนึ่งที่มีใบพัฒนามาเป็นกับดัก เพื่อ ใช้ในการจับแมลง เป็นไม้เลื้อยที่เจริญดี ในเขตร้อนชื้น ปัจจุบันผู้คนมักมีความสนใจเกี่ยวกับ พืชชนิดนี้และมีความพยายามที่จะนำมา เพาะเลี้ยงเพื่อทำเป็นไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายซึ่งในการผลิตเพื่อจำหน่ายนั้น ต้องใช้วัสดุในการปลูก โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ ๓๑ ของเรามีต้นตึงและ ซังข้าวโพดซึ่งน่าจะนำมาใช้เป็นส่วนผสม ในวัสดุปลูกได้ ดั้งนั้นกลุ่มของพวก เราจึงมีแนวคิดว่าจะทำการทดลองโดย การนำซังข้าวโพดและเปลือกไม้ตึง มาใช้ ในการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง

4 ๑ เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุในท้องถิ่นที่ สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ๒ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของวัสดุในการปลูก ได้แก่ : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง : ขุย มะพร้าว ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

5 สมมติฐาน : ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ ปลูกในวัสดุปลูกต่างกัน จะมีการ เจริญเติบโต ต่างกัน ตัวแปรอิสระ : อัตราส่วนของวัสดุปลูก ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรควบคุม : สายพันธุ์ อายุ ขนาด ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ปริมาณน้ำ ปริมาณแสง

6 ๑. วางแผนการดำเนินงาน ๒. ศึกษาวิธีการปลูกต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ๓. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน การเพาะปลูก หม้อข้าวหม้อแกงลิง เตรียมโรง เพาะชำ ระบบน้ำประปาภูเขา ๔. ติดต่อขอรับต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีสายพันธุ์ อายุการปลูกเท่าๆกัน จำนวน 50 ต้น

7 ๕. เตรียมวัสดุปลูกดังนี้ - ซังข้าวโพด เผาให้เป็นถ่าน - เปลือกของต้นตึง ( แห้ง ) - ขุยมะพร้าว ๖. เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วน : ซัง ข้าวโพด : เปลือกต้นตึง : ขุยมะพร้าว ดังนี้

8 สูตรที่ ๑ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้น ตึง : ขุยมะพร้าว 1 :1 :1 สูตรที่ ๒ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้น ตึง : ขุยมะพร้าว 2 : 1 :1 สูตรที่ ๓ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้น ตึง : ขุยมะพร้าว 1 :2 :1 สูตรที่ ๔ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้น ตึง : ขุยมะพร้าว 1 :1 :2

9 ๗. นำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงลงปลูกใน วัสดุต่างๆ จำนวน 5 ต้น วัดขนาด ความสูง จำนวนใบ ความ กว้าง ความยาวของใบแต่ละต้น ๘. รดน้ำวันละ ๑ ครั้ง วางบนตะแกรงใน โรงเรือนเพาะชำ ๙. สังเกต และบันทึกการเจริญเติบโต ด้าน ขนาด ความสูง จำนวนใบ ความ กว้าง ความยาวของใบแต่ละต้น ๑๐. สรุปและรายงานผลการทดลอง

10 รายการ ปฏิบัติ กรกฎ าคม สิงหา คม กันยา ยน ตุลาค ม เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทำการทดลอง บันทึกผลการ ทดลอง สรุปผลการ ทดลอง จัดทำรายงาน

11 ได้อัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ในการปลูก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เหมาะสม ได้ความรู้ในการปลูกต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม

12 https://www.google.co.th/search?q

13 ต้องการจำนวนต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโตของ หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูก ในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google