งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินงาน นโยบายที่สำคัญ เชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาธุรกิจ 16 ธ. ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินงาน นโยบายที่สำคัญ เชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาธุรกิจ 16 ธ. ค. 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินงาน นโยบายที่สำคัญ เชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาธุรกิจ 16 ธ. ค. 57

2 การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เขตการพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ระยะ ที่ 1 และ ระยะที่ 2 1. ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา 5 เขต 2. เชียงราย นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี นราธิวาส 7 เขต ปี 2558 = 2 จังหวัด คือ ตาก และ สระแก้ว ปี 2559 = 8 จังหวัด ที่ เหลือ พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะ เกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เลย บึงกาฬ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ราชบุรี สตูล ยะลา ชุมพร ระนอง โครงการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์เพื่อ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2559 การค้า ชายแดน

3 เขตเศรษฐกิจแม่สอด และ อรัญประเทศ เพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ชายแดน นำเข้าพืชผลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุง คุณภาพ จำหน่ายและส่งออก 1. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาผลิตผล การเกษตรบริเวณชายแดน 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลการเกษตร สร้างงาน สร้างรายได้ 3. เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เป็น องค์กรเศรษฐกิจฐานชุมชน (Social Based Economy) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ นำเข้าและส่งออกผลิตผลเกษตร สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการตลาดตามควรแก่กรณี

4 ยางพารา (10,000 ล้านบาท ) 11 ธ. ค. 2557 สหกรณ์ / กลุ่มเป้าหมาย 723 แห่ง ดำเนิน ธุรกิจ รวบรวม ยางพารา 637 แห่ง เพิ่ม Demand ผลการรวบรวม 238,379.59 ตัน 6,860.05 ลบ. ผลการจำหน่าย 205,325.98 ตัน 6,208.91 ลบ. วงเงินกู้ 5,055.45 ลบ. วงเงินอนุมัติ 2,587.25 ลบ. เบิกเงินกู้แล้ว 1,600.15 ลบ. ยื่นขอกู้ ธกส. 510 แห่ง ได้รับ อนุมัติเงินกู้ 166 แห่ง เบิกเงินกู้ แล้ว 145 แห่ง ยางพารา (5,000 ล้านบาท ) สหกรณ์ / กลุ่ม เป้าหมาย 245 แห่ง ยื่นคำขอกู้ ซ่อม / สร้าง โรงงาน 209 แห่ง สร้าง มูลค่าเพิ่ ม ซ่อม / ปรับปรุง 99 แห่ง 500.55 ลบ. สร้างโรงงาน 115 แห่ง 3,890.57 ลบ. วงเงิน 673.10 ลบ. วงเงินอนุมัติ 84 ลบ. เบิกเงินกู้แล้ว 36.90 ลบ. ยื่นคำขอกู้ เงิน หมุนเวียน 44 แห่ง ได้รับ อนุมัติ เงินกู้ 7 แห่ง เบิกเงินกู้ แล้ว 5 แห่ง

5 การจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหายางพาราในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหายางพาราในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ 5 ภาค 4 จุด ภาคใต้ : สงขลา ภาคเหนือ : พิษณุโลก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ภาคกลาง / ตะวันออก : ระยอง

6 การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ ชุมนุม สกย. จังหวัดพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ปริมาณ 3,118 ตัน 1. ภาคใ ต้ สกต. ธกส. สงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา ปริมาณ 63,306 ตัน ชุมนุม สกย. สตูล จำกัด จังหวัดสตูล ปริมาณ 3,727 ตัน สกย. จันดี จำกัด จังหวัด นครศรีธรรมราช ปริมาณ 11,899 ตัน ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด จังหวัดพัทลุง ปริมาณ 25,504 ตัน ชุมนุมการยางกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ ปริมาณ 46,800 ตัน ชุมนุม สกย. สุราษฎร์ธานี จำกัด ปริมาณ 1,824 ตัน แม่ข่ายโดย … กลุ่ม เกษตรกรทำสวน ธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา ปริมาณ 1,700 ตัน หมายเหตุ เป็นผลรวบรวม น้ำ ยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่น ดิบรมควัน ยางแผ่นอัดก้อน และยางแท่ง

7 2. ภาค ตะวันออกเฉียงเห นือ แม่ข่าย โดย … ชุมนุม สหกรณ์ สกย. อุบลราชธานี จำกัด ปริมาณ 2,000 ตัน สกย. โนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณ 43,319 ตัน สกย. เลย จำกัด จังหวัดเลย มีสก. ในเครือข่าย 14 แห่ง - สกก. กันทรลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ 17,886 ตัน การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ หมายเหตุ เป็นผลรวบรวม น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นดิบรมควัน ยางแผ่นอัดก้อน และยางแท่ง

8 3. ภาค ตะวันออก / กลาง แม่ข่าย โดย … สกย. บ่อทอง จำกัด ปริมาณ 1,200 ตัน จังหวัดชลบุรี ชุมชุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี ปริมาณ 33,600 ตัน สกย. บ้านเขาซก จำกัด จังหวัดชลบุรี ปริมาณ 16,873 ตัน ชุมนุม สกย. ระยอง จำกัด จังหวัดระยอง ปริมาณ 2,000 ตัน การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์

9 หมายเหตุ 4. ภาคเหนือ แม่ข่าย โดย ……….. ปริมาณ............ ตัน จังหวัด........... สหกรณ์........... จังหวัด.......... ปริมาณ........... ตัน การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย ยางพาราในกระบวนการสหกรณ์ สหกรณ์........... จังหวัด.......... ปริมาณ........... ตัน

10 ข้าว (20,000 ล้านบาท ) กิจกรรม หน่ว ยนับ เพิ่ม Demand 221 5,376.2 1 เป้าหม าย ( แผนง าน ) ยื่น คำ ขอกู้ ได้รั บ อนุมั ติ เงินกู้ 981,84 5.88 221 ผลการเบิก จ่ายเงินและ รวบรวมข้าว (12 ธ. ค. 2557) 40,275. 29 10,059.16 392 13,714.82 556 20,00 0 แห่ง ล้าน บาท ตัน ข้าว เปลือ ก ตัน ข้าว เปลือ ก 4,000, 000 400,0 00 สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรยื่นคำ ขอกู้กับธกส. วงเงิน ปริมาณ ข้าวเปลือกที่ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร รวบรวมเพื่อ จำหน่าย ปริมาณ ข้าวเปลือกที่ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร รวบรวมเพื่อ แปรรูป


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินงาน นโยบายที่สำคัญ เชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาธุรกิจ 16 ธ. ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google