งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Doing the right thing. Doing things right. การทำงานอย่าง มีเป้าหมาย การทำงาน ประจำให้ ดีขึ้นกว่าเดิม การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ Doing things right Doing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Doing the right thing. Doing things right. การทำงานอย่าง มีเป้าหมาย การทำงาน ประจำให้ ดีขึ้นกว่าเดิม การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ Doing things right Doing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Doing the right thing. Doing things right.

4 การทำงานอย่าง มีเป้าหมาย การทำงาน ประจำให้ ดีขึ้นกว่าเดิม การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ Doing things right Doing the right thing

5  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ การวางแผนยุทธศาสตร์  กระบวนการการวางแผน ยุทธศาสตร์

6

7 การจัดการที่เน้น …  การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน  การพัฒนาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อนำ กลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้

8 วางแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินงาน ควบคุมติดตาม

9 วิเคราะห์/ประเมิน สภาวะแวดล้อม วิเคราะห์/ประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน หาทางเลือก กลยุทธ์ ทดสอบ/ ประเมิน ทางเลือก กลยุทธ์ วางแผนดำเนินการประเมินผล ไม่สำเร็จสำเร็จ

10 วิเคราะห์ สถานการณ์ เราอยู่ที่ไหน สภาพภายใน สภาพแวดล้อม ภายนอก ผลที่ต้องการ เราจะเป็นอะไร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ จะไปทางไหน อย่างไร กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การดำเนินการ ใครจะต้อง ทำอะไร เป้าหมายย่อย แผนปฏิบัติ การ ติดตาม ประะเมิน ที่ทำมาเป็น อย่างไร ทบทวน

11 1. เอกสารที่ระบุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategies) ต่างๆในการดำเนินงานขององค์การหนึ่งๆ 2. เป็นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์การ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประสาน และกำกับติดตามการ ดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน 3. เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และภายในองค์การเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และ กำหนดแนวทางการดำเนินการขององค์การให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว

12 1. ต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภายนอกทุกด้าน 2. ต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภายในขององค์การ 3. การวางแผนจะต้องมีทั้งแผนระยะยาว ระยะกลางและ ระยะสั้น 4. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์ กัน

13 ยุทธศาสตร์ระดับ มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ระดับคณะ ยุทธศาสตร์ระดับ ภาควิชา/สาขาวิชา

14 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน การวิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญที่ จะต้องมุ่งเน้น / ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ การกำหนดเป้าประสงค์สำหรับแต่ละ ประเด็น การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แต่ละเป้าประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทำ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT) วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และ เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategies)

15 Visionวิสัยทัศน์ สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็น ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า Missionพันธกิจ กรอบ ขอบเขต การดำเนินงาน ของหน่วยงาน Strategic Issues ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประเด็นหลักต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น Goalเป้าประสงค์ อะไรคือสิ่งที่หน่วยงาน อยากจะบรรลุ Key Performance Indicators ตัวชี้วัด สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่า หน่วยงานสามารถบรรลุ เป้าประสงค์หรือไม่ Targetเป้าหมาย ตัวเลข หรือ ค่า ของตัวชี้วัด ที่จะต้องไปให้ถึง Strategyกลยุทธ์ สิ่งที่หน่วยงานจะทำเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์

16 “What we want to be?”

17  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทพลังงานของไทย ที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ น้ำมันครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) และเป็นผู้นำในภูมิภาค ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

18  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นเป็นธนาคารที่มั่นคงที่สุด ที่ ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็น ธนาคารไทยที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เพื่อ เสริมสร้างคนและสังคมไทยให้พึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้ และร่วมมือได้อย่างทัดเทียมและยั่งยืนใน ประชาคมโลก

19  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิต บัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

20  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งเน้นการวิจัย การบริการสังคมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

21  อะไรคือสิ่งที่องค์การของเราปรารถนา  อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับองค์การของเราในอนาคต  อะไรคือผลลัพธ์โดยรวมที่องค์การต้องการจะบรรลุถึง  อะไรคือมรดกที่เราจะมอบให้แก่คนรุ่นหลัง  องค์การของเราจะมีลักษณะเช่นใดในอนาคต  เราปรารถนาที่จะทำให้ผู้รับบริการ ชุมชนรับรู้ถึง ภาพลักษณ์ขององค์การของเราในลักษณะใด

22 “What business we are in?”

23  พันธกิจ (Mission) บอก ให้รู้ถึงขอบเขตการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน บอกให้รู้ถึง สาเหตุของการดำรงอยู่ และมุ่งเน้นที่บทบาท หน้าที่ ที่จะต้องทำ  วิสัยทัศน์ บอกให้รู้ถึงสิ่ง ที่หน่วยงานอยากจะหรือ ต้องการจะเป็นใน อนาคต บอกให้รู้ถึง เส้นทางเดินของ หน่วยงานในอนาคต

24  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันที่ แข็งแกร่ง ที่สามารถให้บริการด้านการเงิน ที่ หลากหลาย ด้วยคุณภาพ มาตรฐานโลก โดยมีการ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและ ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือ หุ้น พนักงาน และ ประเทศไทย

25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ และเหมาะสมกับสังคม 2. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและ เป็นผู้นำสังคมได้ 3. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของ สังคมไทย 4. ถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

26 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทาง วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความ เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและวามเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ ไปกับความมีคุณธรรม 2. ผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสห วิทยาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล 3. นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วน ร่วมตามความต้องการของชุชน 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน 5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาประเทศ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

27 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นคุณธรรมและความ เป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ใน ระดับประเทศและนานาชาติ 2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างฐาน องค์ความรู้และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยที่บูรณาการและเป็นสหวิทยาการ 3. เป็นแหล่งความรู้ บริการและแลกเปลี่ยนวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นความต้องการของสังคม 4. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและไทย อนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทาง วัฒนธรรม 5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการ ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 6. มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และพึ่งพาตนเองได้

28 Strategic Formulation Where do we go from here ? Where are we now ? Where do we want to go? How will we get there ?

29  รู้จักสภาวะแวดล้อม  รู้จักตนเอง  รู้จักคู่แข่ง  รู้จักอนาคต

30 องค์การ Competitive Environment General Environment สังคม การเมือง ต่างประเทศ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี แรงงาน ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า คู่แข่ง ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ

31  Political Environment  Economic Environment  Social Environment  Technological Environment  Demographic Environment  International Environment

32 Process เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรม Outputs สินค้า บริการ ภาพลักษณ์ การวิเคราะห์สภาพภายในองค์การ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) Inputs คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร

33 จุดแข็ง (Strengths) - สิ่งที่หน่วยงานมีความโดด เด่น (สามารถควบคุมได้) จุดอ่อน (Weaknesses) -สิ่งที่หน่วยงานจะต้องมีการ พัฒนา หรือแก้ไขปรับปรุง (สามารถควบคุมได้) โอกาส (Opportunities) - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายนอกองค์กรที่ส่งผล กระทบในทางบวกต่อองค์กร (ไม่สามารถควบคุมได้) ภัยคุกคาม (Threats) - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายนอกองค์กรที่ส่งผล กระทบในทางลบต่อองค์กร (ไม่สามารถควบคุมได้)

34 จุดแข็ง  ความชำนาญในการผลิต  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ประสบการณ์การบริหาร  มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ  เทคโนโลยีการผลิตสูง  ราคาต่ำกว่า  ฯลฯ จุดอ่อน  ขาดการส่งเสริมการตลาด  ไม่ชำนาญด้านการขาย  ขาดเงินทุนหมุนเวียน  ไม่มีสินค้าคงคลังเพียงพอใน ช่วงเวลาขายดี  ขาดการควบคุมการจัดหา วัตถุดิบ  ฯลฯ

35 โอกาส  คู่แข่งน้อย/อ่อนแอ  ความต้องการสูง  ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ  นโยบายของรัฐเอื้อต่อธุรกิจ  ตลาดเป้าหมายมีกำลังซื้อสูง  ขาดแคลนสินค้าในท้องถิ่น  ฯลฯ ภัยคุกคาม  การขึ้นราคาวัตถุดิบ  ความขาดแคลนวัตถุดิบ  การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ของรัฐ  สาธารณูปโภคไม่ดี  คอรัปชั่น  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ฯลฯ

36

37

38

39  ข้อคิดในกระบวนการวิเคราะห์  มองแบบ Outside – In ไม่ใช่ Inside – Out แต่เพียงอย่างเดียว (คิดโดยนั่ง สมมติเอาเอง และคิดว่าหน่วยงานตนเองเป็นอย่างไร โดยขาดข้อมูลสนับสนุน)  อย่าคิดแต่เฉพาะในปัจจุบัน จะต้องคิดถึงโอกาสและภัยคุกคามที่มีโอกาส เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (3-5 ปี)  SWOT แต่ละข้ออาจจะมีน้ำหนักหรือความสำคัญที่แตกต่าง  วิเคราะห์แล้ว ควรสรุปให้เห็นภาพด้วยว่าสถานการณ์ขององค์การเป็น อย่างไร

40 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน การวิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญที่ จะต้องมุ่งเน้น / ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ การกำหนดเป้าประสงค์สำหรับแต่ละ ประเด็น การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แต่ละเป้าประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทำ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT) วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และ เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategies)

41  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา  สิ่งที่ต้องคำนึงถึง  ประเด็นที่สำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ วิสัยทัศน์

42 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประการที่ 1ประเด็นยุทธศาสตร์ ประการที่ 2 เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 เป้าประสงค์ ข้อที่ 2 เป้าประสงค์ ข้อที่...... เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 เป้าประสงค์ ข้อที่ 2 เป้าประสงค์ ข้อที่......

43 วิสัยทัศน์ส่วนที่ 1วิสัยทัศน์ส่วนที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4

44 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / ค่า เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์...................................................................................................... พันธกิจ...................................................................................................... กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 1. 2. 3. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

45  กลยุทธ์ เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะทำ หรือ ดำเนินการ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้องมีกลยุทธ์มารองรับ  กลยุทธ์เป็นการมองถึงสิ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์ แต่ยัง ไม่ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นของโครงการ  กลยุทธ์แต่ละข้อจะต้องมีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ

46 Where are we now? ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน? Where do we want to go? เราต้องการไปสู่ จุดไหน? How do we get there? เราจะไปสู่จุดนั้นได้ อย่างไร? SWOT Analysis Vision and Goals Strategies

47  Top - Down  แปลงจากนโยบายของรัฐบาล หรือ ของหน่วยงานในระดับ ที่อยู่เหนือขึ้นไป  จากผลการวิเคราะห์ SWOT  จากสิ่งที่ผู้บริหารคิด หรือ อยากจะทำ  Bottom – Up  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ คิดเห็น

48 รุก (aggressive) พัฒนาองค์การ (turnaround) ป้องกัน/แตกตัว (defend/diversify) ประคองตัว/ถอย (retrenchment) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน

49

50 การกำหนดกลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการและสิ่งที่จะ ดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณที่จะต้องใช้ สำหรับแต่ละโครงการ กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงานที่รับผิดชอบกลยุทธ์ แต่ละข้อ โครงการ (Project) หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละ โครงการ งบประมาณที่จะเสนอขอ

51 โครงการ 1.1 …1.1.1... 1.1.2 2.2 …2.2.1... 2.2.2 2.1 …2.1.1... 2.1.2 1.2 …1.2.1... 1.2.2 กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในปี 25..

52 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล  เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล มีทักษะความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ สังคมอย่างมีเหตุผล 2. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล (World Class University) 3. การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่มี ความสามารถพิเศษ  ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ร้อยละของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 3. ความสำเร็จของการพัฒนาเป็น e – University 4. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ. และ สมศ. 5. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย และ ของโลก 6. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

53  เป้าหมาย 1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ ความสามารถ ในระดับดีขึ้นไป 2. บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ความสำเร็จของการพัฒนาเป็น e – University ภายในปี 2559 4. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากทุกปี 5. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เอเชีย และ ระดับโลก 6. อยู่ในอันดับที่ไม่เกินกว่าที่ 3 ของทุกประเทศทุกปี 7. อยู่ใน 50 อันดับของเอเชียภายในปี 2559 8. อยู่ใน 300 อันดับของโลกภายในปี 2559 9. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับสิทธิและ โอกาสทางการศึกษาตามความสามารถ เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อย ละ 10

54  กลยุทธ์ 1. นำระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning, Self Direct Learning, Life Long Learning และ ICT Integrated Learning มาใช้อย่างจริงจัง 2. พัฒนาและเพิ่มจำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษาในทุกกลุ่มสาขา 3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่นักศึกษา 4. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (English & ICT Literacy) 5. พัฒนาความเป็น e – University 6. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของประเทศไทย (TQF) และมาตรฐานสากล 7. ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน/ผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 8. เปิดหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมมือกับนานาชาติเพิ่ม มากขึ้นในคณะที่มีความพร้อม 9. ปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นนานาชาติโดยเป็นหลักสูตรที่เน้น การศึกษาเชิงวิจัย / การเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับชุมชนและภาคเอกชนให้มากขึ้น 10. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 11. พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center 12. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถออกแบบวิชาที่ประสงค์จะเรียน และสนับสนุน multi – disciplinary approach

55 13. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการสอน/ วิจัย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 14. ปรับปรุง / พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัยให้ได้ มาตรฐานสากล 15. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ( Health University) 16. สร้างและพัฒนาระบบการจูงใจให้นักเรียนเก่งเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเรียนของนักเรียน 17. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 18. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนงานอย่างเป็นระบบและอย่าง ต่อเนื่อง 19. ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานหรือทำงานในบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ หรือองค์การระหว่าง ประเทศ 20. พัฒนาฐานข้อมูล Recruiters List ของมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์และมีความทันสมัย 21. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ/ หรือเพิ่มการรับเข้านักศึกษาจาก นานาชาติ 22. จัดสรรที่นั่งและโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 23. แสวงหาแหล่งเงินและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การจัดหาสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย ความสะดวก และบริการทางการศึกษาอื่นเพื่อรองรับผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ

56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ เรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และ สากล  เป้าประสงค์ : เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก  ตัวชี้วัด 1. ผลการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนและสังคม (การเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ / การนำไปอ้างอิง (Citation) ใน ฐานข้อมูลมาตรฐานสากล / Refereed journal/ การนำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ลิขสิทธิ์ 4. จำนวนเงินทุกวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก / ภาคการผลิต 5. จำนวนอาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 6. จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ

57  เป้าหมาย 1. ผลงานจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ อยู่ในอันดับที่ ไม่เกินกว่าที่ 2 ของประเทศทุกปี 2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์ / นำไปอ้างอิง และพัฒนา เป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 3. ผลงานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทุกปี 4. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก / ภาคการผลิต เพิ่มขึ้นปี ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 5. อาจารย์ นักวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน และ แหล่งทุนภายนอกร้อยละ 80 ของอาจารย์ / นักวิจัยทั้งหมด 6. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้ร่วมบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนและ นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี

58  กลยุทธ์ 1. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับภาควิชาการ ภาคการผลิต และอุตสาหกรรม 2. วิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ 3. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 4. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยทุกมิติ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย การจัดสรรทรัพยากรวิจัย การสนับสนุน ทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund) และทุนวิจัยเริ่มต้น (seeding money) 6. สร้างและพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบทางด่วน (Fast Track) ที่สนับสนุนนักวิจัย รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (young star - researchers) 7. พัฒนาวารสาร CMU journal ให้มีคุณภาพระดับนานชาติ โดยการจัดระบบ การบริหารจัดการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press)

59 8. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย (CMU – RIS) ให้มีคุณภาพและทันสมัย 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยไปนำเสนอผลงานทางวิชาการใน เวทีระดับชาติ และ นานาชาติ 10. สร้างและพัฒนาระบบ Research Assistant (RA) และนำมาใช้อย่างจริงจัง 11. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ และผลักดันให้อาจารย์ / นักวิจัยดำเนินการเพื่อ ขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนสร้างขวัญและ กำลังใจคณาจารย์ / นักวิจัย ที่ประสบผลสำเร็จในการจดสิทธิบัตร อนุ สิทธิบัตร และ ลิขสิทธิ์ 12. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นลักษณะเชิงบูรณาการและสหวิทยาการ งานวิจัยเชิง วิชาการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัยตามความ ต้องการของพื้นที่ งานวิจัยที่ตอบโจทย์/ ปัญหาของประเทศ และตอบนองต่อ การพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจและสังคม 13. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา/ องค์กรกับประเทศกลุ่มอาเซียน และกับนานาชาติในสาขาที่มีความพร้อม และแสวงหานักวิจัยระดับนานาชาติมาร่วมทำวิจัย

60

61

62


ดาวน์โหลด ppt Doing the right thing. Doing things right. การทำงานอย่าง มีเป้าหมาย การทำงาน ประจำให้ ดีขึ้นกว่าเดิม การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ Doing things right Doing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google