งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย - อุปนายกสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการแผนอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย - อุปนายกสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการแผนอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย - อุปนายกสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการแผนอาหาร สสส. - โฆษกกระทรวง สาธารณสุข

2 วันนี้ขอจุด ประกาย ให้ นักธุรกิจ อาหาร เกิดความภูมิใจในอาชีพ ยกระดับร้านอาหารให้ สังคมยอมรับ กระตุ้นให้ร้านอาหาร รับผิดชอบสังคม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ ร้านอาหาร

3 จริยธรรม คือความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติ ต่อ ผู้อื่นอย่างเป็น ธรรม

4 จริยธรรม เป็นการทำ ความดี ต่อ ผู้อื่น ด้วยความสำนึกต่อ การรับผิดชอบ ด้วยตนเอง ปราศจากการบีบ บังคับ

5 จริยธรรม เป็นการ สร้างสุข สร้างกุศล ให้ ผู้อื่น ด ด ด ด้วยความ สมัครใจ

6 ผลแห่งการมี จริยธรรม คนรับ ( ผู้อื่น ) มีสุข คนทำ ( ผู้มีจริยธรรม ) เกิด ปิติ มีบุญ และเกิดผลบุญหนุนเนื่อง เกิด สุขภาวะทางสังคม

7 นักธุรกิจ อาหาร ไม่ใช่แม่ค้าพ่อค้า แสวงหากำไร ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจ ตนเอง และขาดความรับผิดชอบ ต่อลูกค้าและสังคม

8 นักธุรกิจ อาหาร เป็นอาชีพ บริสุทธิ์ เป็นผู้ประกอบอาชีพ ธุรกิจเชิงสังคม เป็นผู้แบ่งปัน ความสุขให้คนอื่น เป็นผู้ร่วมสร้างชาติ สร้างแผ่นดิน

9 นักธุรกิจ อาหาร เป็นผู้กุมกระเพาะ และชะตาชีวิต ของ คนไทย เป็นผู้ร่วมรับผิดขอบ ต่อสุขภาวะของ คนไทย เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ สังคมไทย

10 มอง 3 มิติที่ยิ่งใหญ่ จงภูมิใจในการเป็นนัก ธุรกิจอาหาร 1. ร่วมสร้างเศรษฐกิจ ไทย 2. ร่วมเสริมสร้าง สุขภาพคนไทย 3. ร่วมรักษ์วัฒนธรรม ทางอาหารไทย

11 จริยธรรม ของ นักธุรกิจอาหารเริ่มจาก รักและภูมิใจใน อาชีพธุรกิจอาหาร

12 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ห่วงหา อาทร ลูกค้า และ เพื่อน ร่วมสังคมด้วย

13 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ( ต่อ ) อาหารที่ตนเองปรุงและ กินเอง มีคุณภาพเท่ากับ อาหารที่ลูกค้าและเพื่อน ร่วมสังคมกิน

14 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ( ต่อ ) บริการลูกค้า ดุลเครือญาติ

15 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ( ต่อ ) ราคาอาหารที่ บริการลูกค้า ตั้งอยู่บนฐานแห่ง ความเป็นธรรม

16 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ( ต่อ ) เคารพ รัก ร่วม พิทักษ์ สิ่งแวดล้อม

17 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ( ต่อ ) ร่วมมือภาครัฐ พัฒนา อาหารปลอดภัย และได้คุณค่า

18 นักธุรกิจ อาหาร ที่มีจริยธรรม ( ต่อ ) เกิดจากจิต วิญญาณ ที่ต้องการทำ ความดี หามีใครบังคับไม่

19 ผลแห่งการมี จริยธรรมของนัก ธุรกิจอาหาร ลูกค้าพึงพอใจได้กิน อาหารปลอดภัยได้ คุณค่า ลูกค้าสุขภาพดีไม่มีโรค

20 ผลแห่งการมี จริยธรรมของนัก ธุรกิจอาหาร ( ต่อ )  สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  สังคมน่าอยู่น่าเที่ยว  พาครัวไทยไปสู่ครัวโลก เศรษฐกิจเฟื่องฟู เศรษฐกิจเฟื่องฟู

21 ผลแห่งการมี จริยธรรมของนัก ธุรกิจอาหาร ( ต่อ ) คุณภาคภูมิใจได้ ช่วยชาติ ในที่สุด คุณได้กุศลบุญกอง ใหญ่

22 ปัจจุบันสังคมไทยใครๆก็ร่ำร้องเรียกหา คนมีคุณธรรมและ จริยธรรม

23 นักธุรกิจอาหาร จะขอเป็นคนไทยอีก กลุ่มหนึ่ง ที่จะประกอบอาชีพ อยู่ฐาน แห่งการมี จริยธรรม ตลอดไป

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร จริยธรรมของ นักธุรกิจอาหาร สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย - อุปนายกสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการแผนอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google