งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 13 สิงหาคม 2557

2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข การเตรียมการบูรณาการงบประมาณขาลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ สุขภาพ กระทวงสาธารณสุขฯ ปลัด กสธ. ประธานกรรมการ ผอก.สนย. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการบูรณาการ ยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ รองปลัด กสธ. (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) ประธานกรรมการ ผอก.สนย. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน (15 คณะ) มีองค์ประกอบ คณะกรรมการ ดังนี้ 1) ผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้แทน นพ.สสจ. ผอก. รพศ./ท 3) ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ. 4) ผู้แทน สนย./ สบรส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข อำนาจหน้าที่แต่ละคณะ 1.ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 ด้าน … 2.ดำเนินการทบทวน และจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ระดับกระทรวง ปี 2558 ด้าน… 3.บูรณาการ การบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ด้าน… 4.อำนวยการ ส่งเสริมและสนับสนุน กำกับ ติดตาม บริหารจัดการการ บูรณา การ งบประมาณ แผนงาน แผนปฏิบัติการ ตามที่ได้วางแผนร่วมกัน 5.รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการบูร ณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะ 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานได้ตามความเหมาะสม 7.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปี งปม. พ.ศ. 2558 (15 คณะ) ประเด็นประธานเลขานุการ 1 ด้านการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ (Primary Health Care) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) รอง ปธ. นพ.ทวีเกียรติ สาธารณสุขนิเทศก์ ผอก. สบรส. 2. ด้านการพัฒนาระบบบริการ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.วชิระเพ็งจันทร์) รอง ปธ. นพ.มรุต จิรเศรษสิริ สาธารณสุขนิเทศก์ ผอก. สบรส. 3. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย อธิบดีกรมอนามัยนพ.ดนัย ธีวันดา ผอก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่ม เด็กวัยเรียน อธิบดีกรมอนามัยพญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอก.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นอธิบดีกรมสุขภาพจิตผอก.ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 6. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานอธิบดีกรมควบคุมโรคนพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ 7. ด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ อธิบดีกรมการแพทย์นพ.ประพันธ์ พงษ์คณิตานนท์ ผอก.สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 8. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรคอธิบดีกรมควบคุมโรคนพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอก.สำนักระบาด 9 ด้านการพัฒนาระบบการ คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน บริการ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาผอก.กองแผนงานและวิชาการ อย. 10 ด้านการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ อธิบดีกรมอนามัยผอก.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 11. ด้านการป้องกันและบำบัดรักษา ยาเสพติด นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย รอง ผอก. สบรส. 12. ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนา สาธารณสุขชายแดนภาคใต้ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 12 ผอก.สนย. 13. ด้านการต่างประเทศ และอาเซียนนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 ผอก.สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ 14. ด้านพัฒนาบุคลากรนพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯผอก.สบช. 15. ด้านการบังคับใช้กฎหมายรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ทรงยศ ชัยชนะ)ผอก.กลุ่มกฎหมาย สป.

5 Time Line การเตรียมการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขาลง) ช่วงเวลาการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง เจ้าภาพใน สนย. ต้น ก.ค.57แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจงบประมาณ ด้านสุขภาพ 23 ก.ค. 57ปลัดมอบนโยบายผู้บริหารส่วนภูมิภาค เรื่อง ทิศทาง การบริหาร จัดการการบูรณาการงบประมาณ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2558 – รามา การ์เดนส์ ผู้บริหารภูมิภาค (สสจ. ผอก.รพศ ท. รพ.ช.) PM ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ผู้บริหารส่วนกลาง (อธิบดี ผู้ตรวจ สธน. ผอ. กองแผนงาน ทุกกรม ฯลฯ) กลุ่มภารกิจบริหารนโยบาย ฯ กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 7 – 31 ก.ค.57กรม สป. ดำเนินการประเมินสถานะสุขภาพประชาชนรายเขต ใน ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ตามตัวชี้วัด PM กรม เขตบริการสุขภาพ สธน. ผู้ทรงฯ สสจ. ฯลฯ กลุ่มภารกิจประเมินผล 30 ก.ค.57ประชุมผู้บริหาร PM ทุกคณะ นำเสนอสรุปสถานการณ์ ผลงาน ปัญหา ปัจจัยความสำเร็จภาพรวมแต่ละด้าน และ รายเขตฯ ปลัด รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจฯ สธน. รองอธิบดี ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป.ที่เกี่ยวข้อง /สนย. กลุ่มภารกิจประเมินผล กลุ่ม ปครน. 1 – 10 ส.ค.57กรม/ สป. จัดทำข้อเสนอ เป้าหมาย KPI ปี 2558PM กรม เขตบริการสุขภาพ สธน. ผู้ทรงฯ สสจ. ฯลฯ กลุ่มภารกิจพัฒนา นโยบายฯ 7 ก.ค. – 30 ส.ค. 57ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการ กสธ. แบบบูรณาการPM และฝ่ายเลขาฯ 15 คณะ รองอธิบดี, ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป. กลุ่มภารกิจบริหาร นโยบายฯ 16 ส.ค.57PM นำเสนอผลงาน ปี 2557, KPI 58, มาตรการ กิจกรรม งบประมาณ รายเขต PM 10 คณะ และฝ่ายเลขาฯ รองอธิบดี, ผอ.กองแผนงาน สบรส. สนย. กลุ่มภารกิจประเมินผล กลุ่มพัฒนา ยุทธศาสตร์ กลุ่ม ปครน. ….. ส.ค.57ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ 2558 แบบบูรณาการ ต่อหน่วยงานส่วนภูมิภาค PM 10 คณะ รองอธิบดี, ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป.ที่เกี่ยวข้อง /สนย. กลุ่มภารกิจ งบประมาณด้าน สุขภาพ กลุ่มภารกิจบริหาร นโยบายฯ 8 / 9 ก.ย. 57ชี้แจงงบประมาณ 2558 ต่อหน่วยงานภูมิภาค ผู้บริหารภูมิภาค (สสจ. ผอก.รพศ ท. รพ.ช.) PM ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ผู้บริหารส่วนกลาง (อธิบดี ผู้ตรวจ สธน. ผอ. กองแผนงาน ทุกกรม ฯลฯ) 15 – 30 ส.ค. 57วิเคราะห์ จัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัด กสธ. ปี 2558สนย. กลุ่มพัฒนานโยบายฯ / กลุ่มข้อมูล/กลุ่ม ประเมินผล/กลุ่ม บนย. กันยายน 2557เขตบริการสุขภาพ จังหวัด ทำแผนปฏิบัติการ 2558เขต จังหวัด PM กรมกลุ่มภารกิจบริหาร นโยบายฯ

6 15 สิงหาคม 2557วาระ 1 – ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักการแห่ง พ.ร.บ.งปม. ปี 2558 และแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. ปี 2558 ทุกหน่วยงานใน กสธ.กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 18 ส.ค. – 11 ก.ย.57 กสธ. ชี้แจง รายละเอียดคำขอ งปม. 58 ต่อ กรรมาธิการ วิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม. ปี 2558 วาระ 1, 2 ขั้นกรรมาธิการ ทุกหน่วยงานใน กสธ.กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 17 ก.ย. 57ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งปม. ปี 2558 วาระ 2, 3 ทุกหน่วยงานใน กสธ.กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 18-21 ก.ย.57สนย./กรม จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2558 ส่ง สงป. เพื่อขอ อนุมัติงวดเงิน ปี งปม. 58 ทุกหน่วยงานใน กสธ.กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 1 ต.ค.57พ.ร.บ. งปม. ปี 58 มีผลบังคับใช้ สนย. แจ้งยอดวงเงินรายแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป็นทางการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานใน กสธ.กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ ช่วงเวลาการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง เจ้าภาพใน สนย. ปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ส.ค.57ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ 2558 แบบบูรณาการ ต่อ หน่วยงานส่วนภูมิภาค PM 10 คณะ รองอธิบดี, ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป.ที่เกี่ยวข้อง /สนย. กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ กลุ่มภารกิจบริหารนโยบายฯ 8, 9 ก.ย.57 ชี้แจงงบประมาณ 2558 ต่อหน่วยงานภูมิภาค ผู้บริหารภูมิภาค (สสจ. ผอก.รพศ ท. รพ.ช.) PM ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ผู้บริหารส่วนกลาง (อธิบดี ผู้ตรวจ สธน. ผอ.กองแผนงาน ทุกกรม ฯลฯ) กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ กลุ่มภารกิจบริหารนโยบาย กลาง กันยายน 57ทำแผนเขตฯ แบบบูรณาการ ร่วมกับกรมวิชาการ ทุกกรม และ สป. ทุกเขต หน่วยงานใน กสธ. กลุ่มภารกิจบริหารนโยบายฯ กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ ปลาย กันยายน 57จังหวัด ทำแผนจังหวัด อำเภอ แบบบูรณาการทุกจังหวัด กลุ่มภารกิจบริหารนโยบายฯ กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ การจัดทำ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 (ขาลง)

7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข แนวคิด หลักการ กระบวนการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักการ แนวคิด 1.กรม/ สป. – ทำหน้าที่ National Health Authority ในแต่ละด้านที่ รับผิดชอบ 2.มีกระบวนการร่วมจัดทำคำขอปี 2558 แบบบูรณาการ เรียบร้อยแล้ว 3.กรม/ สป. จัดทำแผนปฏิบัติการ กสธ. และจัดสรรงบประมาณ แบบบูรณาการ ไปถึง ระดับเขตบริการสุขภาพ 4.เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณ ในระดับเขตฯ จังหวัด พื้นที่ ต่อไป – เพื่อให้มีการบริหารจัดการภายในเขตฯ ได้อย่างแท้จริง 5.กิจกรรม ที่มีเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน พิจารณาบูรณาการการทำงาน/ ดำเนินการ ร่วมกัน

8 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข แนวคิด หลักการ กระบวนการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระบวนการ 1.จัดทำคำของบประมาณ ปี 2558 ร่วมกัน, ชี้แจงกรรมาธิการฯ ร่วมกัน 2.ร่วม ประเมินผล การดำเนินงาน ปี 2557 3.ร่วม กำหนดตัวชี้วัด ปี 2558 4.ร่วม จัดทำแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 5.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ การบูรณา การยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 6.ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบูรณาการงบประมาณระหว่าง กรม/เขต/พื้นที่ (ทั้งขาขึ้นและขาลง) ก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อเป็นการ รับประกันว่ามีการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ – อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โดยกลุ่มกฎหมาย สป.

9 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1) National Lead Policy Negotiation Strategic Implement Major Operational Plan Initiative 2) Model Development Technology Assessment CPG, Standard, Registration Law Enforcement Accreditation 3) Surveillance ดี - สถานการณ์ เสี่ยง - อัตราเสี่ยง / ป่วย ป่วย - อัตราตาย - เข้าถึงบริการ, ครอบคลุม - มีคุณภาพ 4) Technology Transfer Deployment To How, Social Communication 5) M&E, Problem Solving, Evaluation 5 หน้าที่ - Health Authorities ของกรม / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผตร.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย)

10 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 11 บทบาท 1) การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2) การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 3) การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4) การกำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ 5) การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 6) การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชน 7) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อน 8) การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 9) การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ 10) การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพ ใช้งานได้ 11) การกำหนดนโยบาย และจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

11 วัน เดือน ปีเวลากิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย ประธาน พุธ 30 กค. 57 09.00 - 12.00 ห้องชัยนาทฯ ติดตามงานกระทรวง ครั้งที่ 1/2557 ผู้บริหาร ส่วนกลาง / ผอ. กองแผน กรม / สนย./ หน่วยงานใน สป. ท่านปลัด อังคาร 5 ส. ค. 57 14.30 - 16.30 น. ห้องประชุม สนย. ประชุมคณะทำงาน สนย. เตรียมประชุม ติดตามงานของท่าน ปลัด (6 ส. ค. 57) ผอ. สนย และ คณะทำงาน สนย. ผอ. สนย พุธ 6 สค. 57 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม สนย. เตรียมการประชุม ติดตามงานของท่าน ปลัด ผตร./ กรม / สนย. ผตร. นพ. สุรเชษฐ์ เสาร์ 16 สค. 57 10.00 - 16.30 น. ห้องชัยนาทฯ ติดตามงานกระทรวง ( กลุ่มย่อย ) 15 คณะฯ ประธาน / รอง ประธาน / เลขา / สนย. แต่ละยุทธ ท่านปลัด พุธ 20 สค.57 09.00 - 16.30 น. ห้องชัยนาทฯ ติดตามงานกระทรวง (final) ครั้งที่ 2/2557 ผู้บริหาร ส่วนกลาง / ผอ. กองแผน กรม / สนย./ หน่วยงานใน สป. ท่านปลัด จ. 8/ อ. 9 กย. 57 09.00 - 10.30 น. ชี้แจงภูมิภาค ( โรงแรมในกรุงเทพ ) - ผู้บริหาร สป./ กรม ส่วนกลาง - ผู้บริหาร ภูมิภาค ท่านปลัด Time Line การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2558

12 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google