งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ชญานิศ เขียวสด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 08-1544-5424 mail: ทพญ. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร. 08-7471-6741.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ชญานิศ เขียวสด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 08-1544-5424 mail: ทพญ. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร. 08-7471-6741."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. ชญานิศ เขียวสด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 08-1544-5424 mail: plaipha_s@hotmail.com ทพญ. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร. 08-7471-6741 mail: beebayon@yahoo.com กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 วันที่ 13 มิถุนายน พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือและสร้าง พันธมิตรระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนา คุณภาพระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระดับจังหวัด ระดับเขต 2. เพื่อขยายพื้นที่และพัฒนาคุณภาพตำบลผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาวในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุประชาคมอาเซียน ที่สามารถสนองตอบ ความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของชุมชน 3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวตกรรม รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะ ยาวในชุมชน ระดับจังหวัด ระดับเขต ผู้สูงอายุ “80 ปียังแจ๋ว สุขภาพดีมีมาตรฐาน อายุ ยืนนาน พึ่งตนเองได้ ช่วย สังคม

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การสร้างแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์และค่ากลาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่รับผิดชอบ ” เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน วันที่ 28-30 มกราคม 2556 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 12 ผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มเป้าหมาย : สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ. สต., อบจ./ เทศบาล / อบต., พมจ., ท้องถิ่นจังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุฯ, ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6, สคร.6, สนง. พระพุทธศาสนา, สาขาสภาผู้สูงอายุ จังหวัดฯ, อผส./ อสม., ชมรมผู้สูงอายุ / สมัชชาชาวพุทธ กิจกรรม : ชี้แจงนโยบายฯ / การบรรยาย / สร้างแผนที่ฯและ ค่ากลาง / มอบเกียรติบัตร กิจกรรม ที่ 1

4 จัดประชุมสัมมนา “ ประกวดผลงานวิชาการ นวตก รรม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ กลไกการขับเคลื่อน อำเภอ 80 ปี ยังแจ๋ว ในพื้นที่รับผิดชอบ ปี 2556” มิ. ย. 2556 (2 วัน ) ณ โรงแรม ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย : สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ. สต., อบจ./ เทศบาล / อบต., พมจ., ท้องถิ่นจังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุฯ, ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 6, สคร.6, สนง. พระพุทธศาสนา, สาขาสภา ผู้สูงอายุจังหวัดฯ, อผส./ อสม., ชมรมผู้สูงอายุ, สมัชชาชาว พุทธ เป็นต้น กิจกรรม : - นำเสนอผลดำเนินงานฯ / ผลงานวิชาการ / นว ตกรรม, - ประกวด คัดเลือกผลงานวิชาการ นวตกรรม, - การบรรยายวิชาการ - มอบเกียรติบัตร - รางวัล กิจกรรม ที่ 2

5 จัดประชุมเพื่อนิเทศความก้าวหน้าการดำเนินงาน และ ประเมินรับรองมาตรฐาน “ อำเภอ 80 ยังแจ๋ว ” กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดละ 1 อำเภอ (9 จังหวัดๆ ละ 1 วัน ) กิจกรรม : นำเสนอผลงาน / ชมการแสดงผลงานฯ / เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ / สนทนากลุ่ม / สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา กรกฎาคม 2556 กิจกรร มที่ 3

6 การสนับสนุนภาคีเครือข่าย ( วิทยากร สื่อต่างๆ ให้การปรึกษา ) จัดทำเอกสารสรุปผลการ ดำเนินงาน และ เผยแพร่ เป้าหมาย จำนวน 300 เล่ม กิจกรร มที่ 4 กิจกรรม สนับสนุน

7


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ชญานิศ เขียวสด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 08-1544-5424 mail: ทพญ. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร. 08-7471-6741.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google