งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดี “80 ปี ยังแจ๋ว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดี “80 ปี ยังแจ๋ว”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดี “80 ปี ยังแจ๋ว” ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2556 วันที่ มิถุนายน พ.ศ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น.ส.ชญานิศ เขียวสด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร mail: ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร mail: กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556
ผู้สูงอายุ “80 ปียังแจ๋ว สุขภาพดีมีมาตรฐาน อายุยืนนาน พึ่งตนเองได้ ช่วยสังคม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือและสร้างพันธมิตรระหว่างหน่วยงานและองค์กร ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพระบบ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อขยายพื้นที่และพัฒนาคุณภาพตำบลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาวในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประชาคมอาเซียน ที่สามารถ สนองตอบความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวตกรรม รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ระดับจังหวัด ระดับเขต

3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่รับผิดชอบ” เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน วันที่ มกราคม 2556 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 12 ผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มเป้าหมาย : สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต. , อบจ./เทศบาล/อบต. , พมจ., ท้องถิ่นจังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุฯ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6, สคร.6, สนง.พระพุทธศาสนา, สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดฯ, อผส./อสม. , ชมรมผู้สูงอายุ /สมัชชาชาวพุทธ กิจกรรม : ชี้แจงนโยบายฯ / การบรรยาย / สร้างแผนที่ฯและค่ากลาง / มอบเกียรติบัตร

4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ (ต่อ)
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนา “ประกวดผลงานวิชาการ นวตกรรม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กลไกการขับเคลื่อน อำเภอ 80 ปี ยังแจ๋ว ในพื้นที่รับผิดชอบ ปี 2556” มิ.ย (2 วัน) ณ โรงแรม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย : สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต. , อบจ./เทศบาล/อบต. , พมจ., ท้องถิ่นจังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุฯ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6, สคร.6, สนง.พระพุทธศาสนา, สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดฯ, อผส./อสม. , ชมรมผู้สูงอายุ, สมัชชาชาวพุทธ เป็นต้น กิจกรรม : - นำเสนอผลดำเนินงานฯ /ผลงานวิชาการ/นวตกรรม, ประกวดคัดเลือกผลงานวิชาการ นวตกรรม, การบรรยายวิชาการ มอบเกียรติบัตร - รางวัล

5 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ (ต่อ)
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเพื่อนิเทศความก้าวหน้าการดำเนินงาน และ ประเมินรับรองมาตรฐาน “อำเภอ 80 ยังแจ๋ว” กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดละ 1 อำเภอ (9 จังหวัดๆ ละ 1 วัน) กิจกรรม : นำเสนอผลงาน / ชมการแสดงผลงานฯ / เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ / สนทนากลุ่ม / สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา กรกฎาคม 2556

6 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ (ต่อ)
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และ เผยแพร่ เป้าหมาย จำนวน เล่ม กิจกรรมสนับสนุน การสนับสนุนภาคีเครือข่าย (วิทยากร สื่อต่างๆ ให้การปรึกษา)

7 Q …………………ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดี “80 ปี ยังแจ๋ว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google