งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2551 ปี 2551 เอกสารหมายเลข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2551 ปี 2551 เอกสารหมายเลข 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2551 ปี 2551 เอกสารหมายเลข 1

2 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนอก Refer นอกจังหวัดในเขตและนอกเขต หน่วยบริการนอกสังกัด สป. ค่าใช้จ่ายตาม ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น หน่วยบริการในสังกัด สป. ค่าใช้จ่ายตาม ค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 700 บาท

3 สรุปรายการจ่ายเงิน IP Region รายการอัตรารับ/จ่าย พึงรับพึงจ่าย 1. IP Region(Normal)อัตราเขตที่คำนวณได้ 2. Refer in (รับส่งต่อจาก...) - หน่วยบริการในเขต - หน่วยบริการข้ามเขต - จากหน่วยบริการ Inclusive อัตราเขตที่คำนวณได้ 9,000 บาท/AdjRW 13,000 บาท/AdjRW 3. AE ในจังหวัด หรือ ในเขตอัตราเขตที่คำนวณได้ 4. AE ข้ามเขต9,000 บาท/AdjRW 5. Refer out (ส่งไปยัง....) - ในเขต - ข้ามเขต - หน่วยบริการ Inclusive อัตราเขตที่คำนวณได้ 9,000 บาท/AdjRW 6. ค่าพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วยในตามเรียกเก็บ หากมากกว่า 500บาท+ระยะทางไปกลับ กม.ละ 2 บาท 7. ค่าบริการตามมาตรา 7ตามอัตราค่าบริการจริง ไม่เกินเพดานที่กำหนด

4 2551 AE จ่ายเฉพาะผู้ป่วยนอก ข้ามพื้นที่จังหวัด การรับบริการครั้งแรกของกลุ่มสิทธิว่าง (มาตรา 8) เด็กแรกคลอดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ ค่ายานพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิว่าง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ เช่น.. จ่ายกรณีมาตรา 7 อุบัติเหตุฉุกเฉิน ต่าง เขตพื้นที่

5 สรุปรายการที่จ่ายจากกองทุน ค่าใช้จ่ายสูง รายการอัตราจ่าย OP HC - CA Breast - CA Other - OP Dialysis of ARF - IP Dialysis of ARF ตาม Protocol ที่กำหนดใน CPG (ระยะแรก/ ระยะแพร่กระจาย) จ่ายเป็นค่ายาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ ยาตามจริงไม่เกิน 4,000 บาท/visit จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้งการล้างไต จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้งการล้างไต (Additional pay) Investigation ราคาแพง และหัตถการหัวใจ (เฉพาะผู้ป่วยนอก) รายการและอัตราตามเอกสารประกอบการ ประชุม Instrument ( รวมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) Point system with Ceiling with Global Budget (Additional pay) (รายการและอัตรา ตามเอกสารประกอบการประชุม

6 รายการอัตราจ่ายชดเชย 1.สิทธิประกันสังคมการเข้ารับ บริการฝากครรภ์ 2. สิทธิประกันสังคมตรวจหลัง คลอด 3. วางแผนครอบครัว (รวมสิทธิ ปกส.และขรก.) - ยากินคุมกำเนิด - ยาฉีดคุมกำเนิด - ยาฝังคุมกำเนิด - ใส่ห่วงอนามัย ฝากครรภ์ครั้งแรก จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,200 บาท ครั้งต่อไปจ่ายตามจริงไม่เกิน 400 บาท (ไม่นับครั้ง) 400 บาท (1 ครั้ง) *(วัสดุเบิกจากศูนย์อนามัยเขต) 40 บาท 60 บาท จ่ายเป็นค่าบริการ 190 บาท* จ่ายเป็นค่าบริการ 180 บาท* การจ่ายเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กรณีสิทธิประกันสังคมและข้าราชการ

7 กำหนดไว้ 2 ช่องทาง ดังนี้ โปรแกรมหน่วยบริการ DRG MXรัฐนอกสังกัด สปสธ เอกชน รัฐนอก สธ 18 แฟ้มข้อมูลสอ.(ระบบงานปกติเคยบันทึกส่ง สนย.กระทรวงอยู่แล้ว) ช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อเบิกเงิน PP

8 ประกอบด้วย 1. โครงการผ่าตัดหัวใจ 2. การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 3. โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 4. การผ่าตัดตาต้อกระจก 5. การล้างไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 6. เบาหวาน 7. วัณโรค 8. ปากแหว่งเพดานโหว่ 9. เอดส์ 10. ลมชัก ให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม NHSO ด้วย ยกเว้นข้อ 4 บันทึกเฉพาะDMIS การจ่ายเงินโครงการบริหารจัดการโรคเฉพาะ

9 รายการที่จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูคนพิการจำนวน 46 รายการ (ในรายการInstrument ระบุจ่ายเฉพาะคนพิการ) ช่องทางการรับข้อมูล เหมือนปี 50 และส่วนกลางจะตัดข้อมูล/ รายงานให้สาขาเขต เพื่อโอนเงินให้หน่วยบริการ คนที่จ่ายเงิน ส่วนกลางจ่ายเฉพาะกิจกรรมบำบัด 9 รายการ ส่วนสาขาเขตจะจ่ายตามรายการที่ระบุว่าจ่ายเฉพาะคนพิการ ปัญหาคนพิการที่ขอรับอุปกรณ์ฟื้นฟู ฯไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกับ หน่วยบริการ จะใช้เงินจากกองทุนฟื้นฟูคนพิการที่จัดสรรให้ เขตที่หน่วยบริการนั้นตั้งอยู่ในการจ่ายชดเชย การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูคนพิการ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2551 ปี 2551 เอกสารหมายเลข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google