งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OPPP Individual ’ 56 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OPPP Individual ’ 56 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OPPP Individual ’ 56 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

2 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 5.0 1 ต.ค. 2555) PROCED PERSON DEATH CHRONIC HOME CARD NCDSCREEN WOMAN SURVEIL SERVICE DIAG DRUG APPOINT LABFU ANC PP MCH EPI FP NUTRI CHRONICFU

3 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 21 แฟ้ม เวอร์ชัน 5.0 (1 ตุลาคม 2555) ที่ปรับใหม่ สปสช. จะเริ่มใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 การปรับปรุงโครงสร้างแฟ้มข้อมูล –เพิ่ม field CID ต่อท้ายลงในทุกแฟ้ม ( ยกเว้นแฟ้ม ที่มี CID อยู่แล้ว และแฟ้ม HOME) รับข้อมูลทั้งหมด 21 แฟ้ม (เป็น zip file เดียวกัน) –แฟ้มใดไม่มีข้อมูลไม่ต้องส่ง (ส่งไม่ครบ 21 แฟ้มได้) –แฟ้ม APPOINT, CARD, WOMAN และ HOME จะรับข้อมูลไว้ แต่จะไม่จัดเก็บลงฐานข้อมูล รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ในภาพรวม

4 ไม่รับแฟ้มข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแจ้งเป็น แฟ้มข้อมูลเสียที่หน้าเว็บ ส่วนแฟ้มที่มีโครงสร้างถูกต้อง แต่ ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นจะรับไว้ประมวลผล และจะรายงาน เป็นข้อมูล error ตาม code ที่กำหนดไว้ แฟ้ม SERVICE และ DIAG จะต้องส่งพร้อมกัน แฟ้ม DRUG และ PROCED ถ้าต้องการส่ง จะต้องส่ง พร้อมกับแฟ้ม SERVICE และ DIAG ทุกครั้ง

5 รูปแบบแฟ้มข้อมูล เป็น Text file เท่านั้น –ชื่อแฟ้ม,ชื่อฟิลด์ และลำดับฟิลด์ ต้องตรงกับโครงสร้าง มาตรฐาน 21 แฟ้ม ที่ สนย.กำหนด (เวอร์ชัน 5.0) –ใช้เครื่องหมายไปป์ ( | ) คั่นระหว่างฟิลด์ –แนะนำให้ใส่ Header ด้วย (เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ) ตัวอย่างแฟ้ม ANC = ANC.txt PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID 11111|013337|6146|20090117|11111|1|2|28|1|20090117101112|3159900012812 11111|000719|7622|20090314|11111|3|1|11|1|20090314092020|3157200027197 11111|000719|8394|20090412|11111|1|1|17|1|20090412163812|3124300023456 11111|014592|9534|20090530|11111|3|2|31|1|20090412205603|3159900076582 PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID 11111|013337|6146|20090117|11111|1|2|28|1|20090117101112|3159900012812 11111|000719|7622|20090314|11111|3|1|11|1|20090314092020|3157200027197 11111|000719|8394|20090412|11111|1|1|17|1|20090412163812|3124300023456 11111|014592|9534|20090530|11111|3|2|31|1|20090412205603|3159900076582 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค

6 รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล 1.ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลตามที่ สนย. กำหนด เช่น PERSON.txt,SERVICE.txt เป็นต้น 2.นำแฟ้มข้อมูลใส่ในโฟลเดอร์ ที่ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น F 21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss 3.จากนั้นให้ ZIP ข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์ ZIP เป็น ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ F 21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค

7 รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล PERSON.txt DEATH.txt CHRONIC.txt SERVICE.txt DIAG.txt SURVEIL.txt DRUG.txt PROCED.txt FP.txt EPI.txt NUTRI.txt ANC.txt PP.txt MCH.txt NCDSCREEN.txt CHRONICFU.txt LABFU.txt F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss F21_12345_25560101083011 F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip F21_12345_25560101083011.zip

8 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ error ข้อมูลที่ส่งให้ สปสช. ได้รับการประมวลผล (รายงาน Rep) มีสถานะ –ผ่าน –ไม่ผ่าน (error) ข้อมูลที่ไม่ผ่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งใหม่ได้ ข้อมูลที่ตรวจแล้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ้าส่งอีก จะเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลต่อ Performance

9 สถานีอนามัย/PCU โรงพยาบาล ช่องทางการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม สสจ. Provis / Data Center 21 แฟ้ม สนย. 21 แฟ้ม Rep Statement

10 การดำเนินการ เดือน ก.ค. 55  ปรับข้อมูลฐาน  Person  Chronic  Death  Home  บันทึกการชั่งน้ำหนัก -> อายุ 0-5 ปี (3 เดือนครั้ง) และ 6-14 ปี (6 เดือนครั้ง)

11 สรุปข้อมูลตาม KPI (เรื่อง OPPP)

12

13

14 เลือก เดือน ปี KPI รายเดือน

15 KPI ภาพรวมทั้งปี เลือก ปี

16


ดาวน์โหลด ppt OPPP Individual ’ 56 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google