งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP กับ MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP กับ MySQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP กับ MySQL

2 ckc ckc

3 ตัวอย่างเว็บที่เขียนด้วย PHP + MySQL

4 สร้างฐานข้อมูล ckc

5 สร้างตาราง faculty CREATE TABLE faculty( f_id int(2) NOT NULL,
field type length f_id INT 2 f_name VARCHAR 50 CREATE TABLE faculty( f_id int(2) NOT NULL, f_name varchar(50) default NULL, PRIMARY KEY (f_id) )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620;

6 สร้างตาราง student CREATE TABLE student( id int(11) NOT NULL,
name varchar(60) default NULL, address text, gpa float(3,2) NOT NULL, f_id int(2) NOT NULL, images varchar(80) default NULL, PRIMARY KEY (id), KEY f_id (f_id) )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620; ALTER TABLE student ADD CONSTRAINT student_ibfk_1 FOREIGN KEY (f_id) REFERENCES faculty (f_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; field type length id INT 2 name VARCHAR 50 address TEXT gpa FLOAT (3,2) f_id images 80

7 เป็นคำสั่งที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูล
สร้างไฟล์ config.inc.php <? $host="localhost"; $user="root"; $pwd="1234"; $dbName="ckc"; mysql_connect($host,$user,$pwd) or die ("ติดต่อข้อมูลล้มเหลว"); mysql_select_db($dbName) or die ("เลือกฐานข้อมูลล้มเหลว"); mysql_query("SET NAMES tis620"); ?> เป็นคำสั่งที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูล

8 สร้างไฟล์ function.php
<? include("config.inc.php"); #ฟังก์ชันสร้าง list box function listbox($tblName,$f1,$f2,$sName){ $sql = "SELECT*FROM $tblName ORDER BY $f1 ASC"; $result = mysql_query($sql); echo"<select name=$sName>"; echo"<option value=0>< เลือก ></option>"; while($data=mysql_fetch_array($result)){ echo"<option value=$data[$f1] $po>$data[$f2]</option>"; } echo"</select><br/>";

9 สร้างไฟล์ function.php (ต่อ)
#ฟังก์ชันสร้าง กลับหน้าหลัก function home(){ echo"<p><a href=index.php> <img src=images/b_home.jpg border=0 width=200> </a></p>"; } ?>

10 สร้างไฟล์ index.php <? include("config.inc.php");
$sql="SELECT*FROM student As s, faculty As f WHERE s.f_id=f.f_id ORDER BY s.id ASC"; $result=mysql_query($sql); echo"<center><b><h1> ฐานข้อมูลนักศึกษา </center></b></h1>"; echo"<center><a href=insert.php><img src=images/b_insert.jpg border=0 width=40></a></td></center><br/>"; echo"<table border=1 align=center>";

11 สร้างไฟล์ index.php (ต่อ)
while($data=mysql_fetch_array($result)){ echo"<tr><td>"; echo"รหัสนักศึกษา : $data[id]<br/>"; echo"ชื่อนักศึกษา : $data[name]<br/>"; echo"ที่อยู่ : $data[address]<br/>"; echo"เกรดเฉลี่ย : $data[gpa]<br/>"; echo"$data[f_name]"; echo"</td>"; echo"<td><img src=images/$data[images] width=120></td>"; echo"<td width=30 align=center><a href=update.php?pid=$data[id]><img src=images/b_edit.jpg border=0 width=30></a></td>"; echo"<td width=30 align=center><a href=delete.php?pid=$data[id]><img src=images/b_drop.jpg border=0 width=30></a></td>"; echo"</tr>"; } echo "</table></p>"; ?>

12 ผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์
index.php

13 สร้างไฟล์ insert.php <? include("config.inc.php");
include("functions.php"); echo"<h1><b>เพิ่มข้อมูลนักศึกษา</b></p></h1>"; echo"<form name=add method=post action=$PHP_SELF enctype=multipart/form-data>"; echo"รหัสนักศึกษา <input type=text name=pid><br/></p>"; echo"ชื่อนักศึกษา <input type=text name=pname><br/></p>"; echo"ที่อยู่ <textarea name=paddress></textarea><br/></p>"; echo"เกรดเฉลี่ย <input type=text name=pgpa><br/></p>"; echo"เลือกคณะ ",listbox(faculty,f_id,f_name,pfac),"</p>"; echo"รูปภาพ <input type=file name=pimage><br/></p>"; echo"</p><input type=submit name=submit value='บันทึกข้อมูล'>"; echo" <input type=reset value='ยกเลิก'>"; echo"</form>"; home();

14 สร้างไฟล์ insert.php (ต่อ)
if(isset($_POST[submit])){ if(isset($_FILES[pimage])){ copy($_FILES[pimage][tmp_name],'images/'.$_FILES[pimage][name]); $images_name=$_FILES[pimage][name]; } $sql="INSERT INTO student VALUES($_POST[pid],'$_POST[pname]', '$_POST[paddress]',$_POST[pgpa],$_POST[pfac],'$images_name')"; $result=mysql_query($sql) or die ("<h2>**เพิ่มข้อมูลไม่ได้**</h2>"); echo"<h2>บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</h2>"; ?>

15 ผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์
insert.php

16 สร้างไฟล์ delete.php <? include("config.inc.php");
include("functions.php"); ?> <p> <center> $sql="DELETE FROM student WHERE id=$_GET[pid]"; $result=mysql_query($sql) or die ("**<h2>ลบข้อมูลไม่ได้**<h2>"); echo"<h1>##### ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว #####</h1>"; home();

17 ผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์
delete.php

18 สร้างไฟล์ update.php <? include("config.inc.php");
include("functions.php"); if(isset($_GET[pid])){ $sql="SELECT*FROM student WHERE id=$_GET[pid]"; $result=mysql_query($sql); $data=mysql_fetch_array($result); } echo"<h1>แก้ไขข้อมูลนักศึกษา</h1></p>"; echo"<form name=add method=post action=$PHP_SELF enctype=multipart/form-data>";

19 สร้างไฟล์ update.php (ต่อ)
echo"รหัสนักศึกษา <input type=text name=pid value=$data[id]><br/></p>"; echo"ชื่อนักศึกษา <input type=text name=pname value=$data[name]><br/></p>"; echo"ที่อยู่ <textarea name=paddress>$data[address]</textarea><br/></p>"; echo"เกรดเฉลี่ย <input type=text name=pgpa value=$data[gpa]><br/></p>"; echo"เลือกคณะ ",listbox(faculty,f_id,f_name,pfac),"</p>"; echo"รูปภาพ <input type=file name=pimage><br/></p>"; echo"</p><input type=hidden name=pid2 value=$_GET[pid]>"; echo"</p><input type=submit name=submit value='บันทึกข้อมูล'>"; echo" <input type=reset value='ยกเลิก'>"; echo"</form>"; home();

20 สร้างไฟล์ update.php (ต่อ)
if(isset($_POST[submit])){ if(isset($_FILES[pimage])){ copy($_FILES[pimage][tmp_name],'images/'.$_FILES[pimage][name]); $images_name=$_FILES[pimage][name]; } $sql="UPDATE student SET id=$_POST[pid],name='$_POST[pname]',address='$_POST[paddress]',gpa=$_POST[pgpa],f_id=$_POST[pfac],images='$images_name' WHERE id=$_POST[pid2])"; $result=mysql_query($sql) or die ("<h2>**แก้ไขข้อมูลไม่ได้**</h2>"); echo"<h2>แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</h2>"; ?>

21 ผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์
update.php

22


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP กับ MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google