งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ckc ตัวอย่างเว็บที่เขียนด้วย PHP + M Y SQL สร้างฐานข้อมูล CKC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ckc ตัวอย่างเว็บที่เขียนด้วย PHP + M Y SQL สร้างฐานข้อมูล CKC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ckc

3 ตัวอย่างเว็บที่เขียนด้วย PHP + M Y SQL

4 สร้างฐานข้อมูล CKC

5 สร้างตาราง FACULTY fieldtypelength f_idINT2 f_nameVARCHAR50 CREATE TABLE faculty( f_id int(2) NOT NULL, f_name varchar(50) default NULL, PRIMARY KEY (f_id) )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620;

6 สร้างตาราง STUDENT fieldtypelength idINT2 nameVARCHAR50 addressTEXT gpaFLOAT(3,2) f_idINT2 imagesVARCHAR80 CREATE TABLE student( id int(11) NOT NULL, name varchar(60) default NULL, address text, gpa float(3,2) NOT NULL, f_id int(2) NOT NULL, images varchar(80) default NULL, PRIMARY KEY (id), KEY f_id (f_id) )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620; ALTER TABLE student ADD CONSTRAINT student_ibfk_1 FOREIGN KEY (f_id) REFERENCES faculty (f_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

7 สร้างไฟล์ CONFIG. INC. PHP เป็นคำสั่ง ที่ใช้ ติดต่อ ฐานข้อมูล

8 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3020288/slides/slide_8.jpg", "name": "<.", "description": "include( config.inc.php ); # ฟังก์ชันสร้าง list box function listbox($tblName,$f1,$f2,$sName){ $sql = SELECT*FROM $tblName ORDER BY $f1 ASC ; $result = mysql_query($sql); echo ; echo < ---------- เลือก --------- > ; while($data=mysql_fetch_array($result)){ echo $data[$f2] ; } echo ; } <. include( config.inc.php ); # ฟังก์ชันสร้าง list box function listbox($tblName,$f1,$f2,$sName){ $sql = SELECT*FROM $tblName ORDER BY $f1 ASC ; $result = mysql_query($sql); echo ; echo < ---------- เลือก --------- > ; while($data=mysql_fetch_array($result)){ echo $data[$f2] ; } echo ; } สร้างไฟล์ FUNCTION. PHP.", "width": "800" }

9 # ฟังก์ชันสร้าง กลับหน้าหลัก function home(){ echo" "; } ?> สร้างไฟล์ FUNCTION. PHP ( ต่อ )

10 สร้างไฟล์ INDEX. PHP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3020288/slides/slide_10.jpg", "name": "สร้างไฟล์ INDEX.PHP <.", "description": "include( config.inc.php ); $sql= SELECT*FROM student As s, faculty As f WHERE s.f_id=f.f_id ORDER BY s.id ASC ; $result=mysql_query($sql); echo ฐานข้อมูลนักศึกษา ; echo ; <. include( config.inc.php ); $sql= SELECT*FROM student As s, faculty As f WHERE s.f_id=f.f_id ORDER BY s.id ASC ; $result=mysql_query($sql); echo ฐานข้อมูลนักศึกษา ; echo ;.", "width": "800" }

11 สร้างไฟล์ INDEX. PHP ( ต่อ ) while($data=mysql_fetch_array($result)){ echo" "; echo" รหัสนักศึกษา : $data[id] "; echo" ชื่อนักศึกษา : $data[name] "; echo" ที่อยู่ : $data[address] "; echo" เกรดเฉลี่ย : $data[gpa] "; echo"$data[f_name]"; echo" "; } echo " "; ?> while($data=mysql_fetch_array($result)){ echo" "; echo" รหัสนักศึกษา : $data[id] "; echo" ชื่อนักศึกษา : $data[name] "; echo" ที่อยู่ : $data[address] "; echo" เกรดเฉลี่ย : $data[gpa] "; echo"$data[f_name]"; echo" "; } echo " "; ?>

12 ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ index.php ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ index.php

13 สร้างไฟล์ INSERT. PHP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3020288/slides/slide_13.jpg", "name": "สร้างไฟล์ INSERT.PHP <.", "description": "include( config.inc.php ); include( functions.php ); echo เพิ่มข้อมูลนักศึกษา ; echo ; echo รหัสนักศึกษา ; echo ชื่อนักศึกษา ; echo ที่อยู่ ; echo เกรดเฉลี่ย ; echo เลือกคณะ ,listbox(faculty,f_id,f_name,pfac), ; echo รูปภาพ ; echo ; home(); <. include( config.inc.php ); include( functions.php ); echo เพิ่มข้อมูลนักศึกษา ; echo ; echo รหัสนักศึกษา ; echo ชื่อนักศึกษา ; echo ที่อยู่ ; echo เกรดเฉลี่ย ; echo เลือกคณะ ,listbox(faculty,f_id,f_name,pfac), ; echo รูปภาพ ; echo ; home();.", "width": "800" }

14 สร้างไฟล์ INSERT. PHP ( ต่อ ) if(isset($_POST[submit])){ if(isset($_FILES[pimage])){ copy($_FILES[pimage][tmp_name],'images/'.$_FILES [pimage][name]); $images_name=$_FILES[pimage][name]; } $sql="INSERT INTO student VALUES($_POST[pid],'$_POST[pname]', '$_POST[paddress]',$_POST[pgpa],$_POST[pfac],'$images_ name')"; $result=mysql_query($sql) or die (" ** เพิ่มข้อมูลไม่ได้ ** "); echo" บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว "; } ?> if(isset($_POST[submit])){ if(isset($_FILES[pimage])){ copy($_FILES[pimage][tmp_name],'images/'.$_FILES [pimage][name]); $images_name=$_FILES[pimage][name]; } $sql="INSERT INTO student VALUES($_POST[pid],'$_POST[pname]', '$_POST[paddress]',$_POST[pgpa],$_POST[pfac],'$images_ name')"; $result=mysql_query($sql) or die (" ** เพิ่มข้อมูลไม่ได้ ** "); echo" บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว "; } ?>

15 ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ insert.php ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ insert.php

16 สร้างไฟล์ DELETE. PHP

17 ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ delete.php ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ delete.php

18 สร้างไฟล์ UPDATE. PHP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3020288/slides/slide_18.jpg", "name": "สร้างไฟล์ UPDATE.PHP <.", "description": "include( config.inc.php ); include( functions.php ); if(isset($_GET[pid])){ $sql= SELECT*FROM student WHERE id=$_GET[pid] ; $result=mysql_query($sql); $data=mysql_fetch_array($result); } echo แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ; echo ; <. include( config.inc.php ); include( functions.php ); if(isset($_GET[pid])){ $sql= SELECT*FROM student WHERE id=$_GET[pid] ; $result=mysql_query($sql); $data=mysql_fetch_array($result); } echo แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ; echo ;.", "width": "800" }

19 สร้างไฟล์ UPDATE. PHP ( ต่อ ) echo" รหัสนักศึกษา "; echo" ชื่อนักศึกษา "; echo" ที่อยู่ $data[address] "; echo" เกรดเฉลี่ย "; echo" เลือกคณะ ",listbox(faculty,f_id,f_name,pfac)," "; echo" รูปภาพ "; echo" "; home(); echo" รหัสนักศึกษา "; echo" ชื่อนักศึกษา "; echo" ที่อยู่ $data[address] "; echo" เกรดเฉลี่ย "; echo" เลือกคณะ ",listbox(faculty,f_id,f_name,pfac)," "; echo" รูปภาพ "; echo" "; home();

20 สร้างไฟล์ UPDATE. PHP ( ต่อ ) if(isset($_POST[submit])){ if(isset($_FILES[pimage])){ copy($_FILES[pimage][tmp_name],'images/'. $_FILES[pimage][name]); $images_name=$_FILES[pimage][name]; } $sql="UPDATE student SET id=$_POST[pid],name='$_POST[pname]',address=' $_POST[paddress]',gpa=$_POST[pgpa],f_id=$_PO ST[pfac],images='$images_name' WHERE id=$_POST[pid2])"; $result=mysql_query($sql) or die (" ** แก้ไขข้อมูลไม่ได้ ** "); echo" แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว "; } ?> if(isset($_POST[submit])){ if(isset($_FILES[pimage])){ copy($_FILES[pimage][tmp_name],'images/'. $_FILES[pimage][name]); $images_name=$_FILES[pimage][name]; } $sql="UPDATE student SET id=$_POST[pid],name='$_POST[pname]',address=' $_POST[paddress]',gpa=$_POST[pgpa],f_id=$_PO ST[pfac],images='$images_name' WHERE id=$_POST[pid2])"; $result=mysql_query($sql) or die (" ** แก้ไขข้อมูลไม่ได้ ** "); echo" แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว "; } ?>

21 ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ update.php ผลลัพธ์ที่ได้ จากไฟล์ update.php

22


ดาวน์โหลด ppt ckc ตัวอย่างเว็บที่เขียนด้วย PHP + M Y SQL สร้างฐานข้อมูล CKC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google